Informacje

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce AWSB (maturzyści)

 

Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce

Akademii WSB wypłacany z Naukowego Funduszu

Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy


MATURZYSTO !!!

 

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego

skierowanego dla TEGOROCZNYCH, NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW! 

Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich.

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium?

Tegoroczni maturzyści, którzy spełnią jednocześnie kilka warunków:

- rozpoczną studia stacjonarne w Akademii WSB w semestrze zimowym;

- złożą wniosek o przyznanie stypendium w wymaganym terminie (informacje nt. terminów składania wniosków można znaleźć poniżej);

- uzyskali wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (wyrażone procentowo na świadectwie dojrzałości) lub brali udział w olimpiadach przedmiotowych stopnia centralnego;

 

lub

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego

 

lub

 

laureaci olimpiady pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 30 września br.


W jaki sposób pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać ze strony internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl/wnioski

Wnioski są również dostępne w pokoju 306.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej (pokój 306) w terminie do 30 września br.(studenci studiujący w Wydziałach Zamiejscowych Akademii WSB wnioski składają we właściwym wydziale).


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Maturzyści dołączają do wypełnionego wniosku kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).

Maturzyści-laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego dołączają kopię dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady (oryginał do wglądu).

 

W jakiej wysokości przyznawane jest stypendium?

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250-500 zł.


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr (na 5 miesięcy w semestrze).

Stypendium wypłacane jest za miesiące: X, XI, XII, I, II.


W jaki sposób sprawdzić, czy stypendium przysługuje?

Jeżeli ubiegasz się o stypendium na podstawie wysokich wyników na świadectwie maturalnym sposób wyliczania współczynnika stypendialnego jest następujący:

 

Współczynnik stypendialny stanowi suma:

 

1) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części ustnej wyrażonego procentowo;

2) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części ustnej wyrażonego procentowo;

3) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części pisemnej wyrażonego procentowo;

4) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części pisemnej wyrażonego procentowo;

5) wyniku uzyskanego z egzaminu z matematyki w części pisemnej wyrażonego procentowo;

6) wyniku uzyskanego z egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wyrażonego procentowo.

 

Ustalając wysokość współczynnika stypendialnego stosuje się następujące przeliczniki:

 

- wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym, mnożony jest x1

- wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, mnożony jest x1.5


- ustalając współczynnik stypendialny należy uzyskany wynik podzielić przez 100.Stawki stypendium dla najlepszych maturzystów:

Staw

w zależności od uzyskanego współczynnika:


od 5.0 - do 6.9 - 250,00 zł/mc

od 7.0 - do 7.9 - 300,00 zł/mc

od 8.0 - do 8.9 - 350,00 zł/mc

od 9.0 - i więcej - 500,00 zł/mc


Stypendium w najwyższej wysokości otrzymują również studenci, którzy:

a) są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego, na podstawie dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady;

b) są laureatami olimpiady pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji