Informacje

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

Atuty kierunku:

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,

- zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków,

- przygotowanie słuchaczy do konstruowania programu terapii dziecka/ucznia,

- przygotowanie słuchaczy do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Zapisz się

Rekomendacja:

„Studia wychodzą naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się na marginesie życia szkolnego , a w przyszłości  życia społecznego . Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program poszerzony o elementy rewalidacji oraz zajęcia , prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to doświadczony i kompetentny nauczyciel , który potrafi opracować konkretne programy terapii dziecka/ucznia”.

mgr Małgorzata Spendel

Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

CEL:

 Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zadania specjalisty terapii pedagogicznej wpisują się w planowane zmiany z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej pełni istotną rolę w zwiększaniu szans edukacyjnych - w diagnozie i terapii dysleksji i gwarantuje realizację założeń nowej filozofii pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której czytamy w: „Nowej podstawie programowej. Jak organizować edukację w szkole podstawowej? Poradnik dla dyrektora szkoły" .

Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie słuchaczy do konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dziecka/ucznia. Kształtowanie  u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

UCZESTNICY:

Studia kierowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE:

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwenci kierunku znaja kryteria diagnostyczne specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

WYKŁADOWCY:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

mgr Małgorzata Spendel -  psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka

mgr Elżbieta Skrzypiec- Kucharzewska- logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

mgr Jadwiga Gluźniewicz-  doradca metodyczny pedagogiki specjalnej, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Iwona Łukasiewicz- prezes  Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, specjalista z zakresu organizacji procesu terapeutycznego, procesu grupowego

 

PROGRAM:

 1. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie i orzecznictwo, regulacje prawne.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologi rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 3. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, przedszkolnego i zintegrowanego.
 4. Wybrane zagadnienia z logopedii i z zaburzeń rozwoju mowy.
 5. Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja interpersonalna.
 6. Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 7. Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 8. Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i i wyrównawczych.
 9. Upośledzenie umysłowe u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 10. Specyficzne trudności w uczeniu się - dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 11. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 12. Zaburzenia zachowania i niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ii wyrównawczych.
 13. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia terapii.
 14. Całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 15. Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia.
 16. Przewlekłe choroby dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 17. Seminarium.
 18. Praktyka pedagogiczna.

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 360

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3000

2460

3000

2700

3000 

2700 

3000 

2700 

3000 

2685 

3000 

2730

3000

2730

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

INFORMACJE:

Czas trwania: 3 semestry

Czesne: 3000 zł (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x300zł, 3x400zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn.

Dni uczęszczania:  poniedziałki i wtorki w godzinach: 16:15-20:30


Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji