Uczestnicy

Wiedza procentuje

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być*:

a) osoby będące pracownikami przedsiębiorstw (w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej D.U. Nr 173, poz. 1807 z poźn. zm.) zgodnie z definicją wskazaną poniżej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 5 Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 za pracowników będą uznawane następujące osoby:

• pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),

• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, tj. na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

• właściciele-kierownicy oraz

• partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, o ile nie można ich zaliczyć do przedsiębiorców.

Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni lub duży przedsiębiorca).

b) osoby posiadające wykształcenie wyższe (dyplom z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

a) pracownicy mikro, MŚP lub dużych przedsiębiorstw (w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej D.U. Nr 173, poz. 1807 z poźn. zm.) z całego kraju, głównie z firm branży informatycznej, telekomunikacyjnej, logistycznej i sektora nowych technologii, zajmujących stanowiska średniego i wysokiego szczebla, wspierających wdrażanie systemów zarządzania, realizujących projekty, pracujących bądź chcących pracować w działach związanych z IT czy logistyczno-spedycyjnych, a także osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa,

Pozostałe kryteria naboru to:

a) skorelowanie tematyki studiów z obecnie zajmowanym stanowiskiem w przedsiębiorstwie,
b)
kolejność zgłoszeń,
c)
na kierunki studiów:

- Administrator systemów pracy grupowej w środowisku Microsoft
- Administrator baz danych w środowisku Microsoft
- Inżynier systemowy  środowiska serwerowego Microsoft
- Akademia Menedżerów IT
dodatkowym kryterium
będzie średniozaawansowana znajomość języka angielskiego ze względu na to, iż zarówno materiały dydaktyczne Microsoft, jak i certyfikowane egzaminy są w języku angielskim.


Warunkiem otrzymania przez Słuchacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest m.in.:
a)
uczestnictwo Słuchacza w co najmniej 80 % zajęć, co potwierdzone będzie własnoręcznym podpisem Słuchacza na liście obecności,
b) zaliczenie testu wiedzy po I i II semestrze zajęć dydaktycznych,
c) przygotowanie i obrona pracy dyplomowej na temat uzgodniony z promotorem a wynikający z tematyki studiów.

 

* zgodnie z zasadami ustalonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 

www.efs.gov.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji