Regulamin

 

 

  

Regulamin uczestnictwa w Uniwersytecie Młodzieżowym

 

 

§1

Uniwersytet Młodzieżowy działa w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej od 21 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. w roku akademickim 2014/2015.

 

§2

Studentem Uniwersytetu Młodzieżowego może zostać każda osoba (zwana dalej studentem), która jest uczniem szkoły gimnazjalnej (w wieku 13-16 lat). Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu Młodzieżowego jest zgłoszenie studenta przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz dokonanie opłaty rocznej lub semestralnej. O zakwalifikowaniu studenta do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

§3

Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego jest odpłatny. Opłaty będą regulowane w Zarządzeniach Władz Uczelni. W ramach Uniwersytetu Młodzieżowego organizator zobowiązuje się przeprowadzić nie mniej niż 20 zajęć w roku akademickim. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej nie będzie zwracać opłat za zajęcia, na których student nie był obecny.

 

§4

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w siedzibach instytucji towarzyszących.

 

§5

Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej (w szczególnych sytuacjach także  w okresie wakacji i ferii szkolnych), w godzinach popołudniowych, w dni tygodnia oraz w weekendy. Zajęcia trwają odpowiednio 60, 90 i 120 min.

 

§6

Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem na adresy rodziców/opiekunów studentów, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Młodzieżowego.

 

§7

Komunikacja z rodzicami studentów Uniwersytetu Młodzieżowego odbywa się poprzez internet - drogą e-mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

 

§8

Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W czasie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach studenci są odbierani przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia lub samodzielnie wracają do domu po zajęciach, po uprzedniej pisemnej deklaracji rodzica lub opiekuna prawnego. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez studenta zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie z listy studentów.

 

§9

Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty Uniwersytetu Młodzieżowego.

 

 

REKTOR

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji