Data

10.11.2022

Wizyta studyjna Elektrownia CEZ Skawina

Studenci kierunku Inżynieria Zarządzania studiujący w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB odwiedzili podczas wizyty studyjnej Elektrownię CEZ Skawina.  To jedna z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedna z większych w Małopolsce. Jest producentem energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem oraz dostawcą pary technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla skawińskich przedsiębiorstw.

Od lat 70. elektrownia dostarcza ciepło do systemu ciepłowniczego Skawiny, a od 1986 roku do Krakowa. Jest drugim, co do wielkości, dostawcą ciepła i pokrywa około 25% zapotrzebowania w aglomeracji krakowskiej, zasilając sieć ciepłowniczą głównie w jej zachodniej i południowo-zachodniej części. Skawińskie ciepło ogrzewa m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, stadiony Wisły i Cracovii oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Priorytetem spółki CEZ Skawina S.A. jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz dystrybucji ciepła w postaci pary technologicznej w sposób odpowiedzialny, w oparciu o najwyższe standardy oraz dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom i łagodzenie zmian klimatu, z jednoczesnym poszanowaniem komfortu i bezpieczeństwa życia lokalnej społeczności. Działania jakie podejmuje CEZ Skawina na rzecz ochrony środowiska są integralną część systemu zarządzania. Koncentrujemy się głównie na znaczących aspektach środowiskowych oraz monitorujemy ich wpływ na środowisko, w szczególności poziom emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, jakość odprowadzanych ścieków oraz emisję hałasu przenikającego do środowiska podczas eksploatacji elektrowni węglowej.

 

Za> https://www.cezpolska.pl/pl