Władze

Władze rektorskie

JM REKTOR

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

PREZYDENT

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektorzy 

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Prorektor ds. Rozwoju
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji

dr Sabina Ratajczak

sabina.ratajczak@wsb.edu.pl
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

dr Rafał Rębilas

Prodziekani Wydziału Nauk Stosowanych

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Patrycja Mickiewicz

pmickiewicz@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Edyta Antoniak-Kiedos

eantoniak@wsb.edu.pl
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

Karolina Prażmowska-Marcinowska

kprazmowska@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia

Paweł Urgacz

purgacz@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą

Iwona Błaut

iblaut@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Rozwoju

Bożena Garbocz

bgarbocz@wsb.edu.pl
Prodziekan ds. Rozwoju

Dominik Penar

dpenar@wsb.edu.pl

Collegium Medicum – Wydziału Medycznego

Dziekan Collegium Medicum – Wydziału Medycznego

dr Bernadeta Kuraszewska 

bkuraszewska@wsb.edu.pl

Dziekani i Prodziekani Wydziałów Zamiejscowych

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu

dr Bogusław Wyleciał

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Krakowie

Michał Koziołek

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie

Anna Kosiorowska

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Krakowie

Edyta Zbyrowska

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie

dr Adam Żabka

Jednostki organizacyjne uczelni

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB są:

  • Wydział Nauk Stosowanych
  • Collegium Medicum – Wydziału Medycznego
  • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  • Wydział Zamiejscowy w Krakowie
  • Wydział Zamiejscowy w Żywcu

W skład struktury Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą następujące katedry:

Katedra Nauk
o Bezpieczeństwie

dr hab. Paulina Polko, prof. AWSB

Kierownik
ppolko@wsb.edu.pl
Katedra Nauk Medycznych
i o Zdrowiu

 

Katedra Pedagogiki

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Kierownik
mwalancik@wsb.edu.pl
Katedra Prawa i Administracji

dr Tomasz Sadowski

Kierownik
tsadowski@wsb.edu.pl
Katedra Transportu
i Informatyki

dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

Kierownik
kchruzik@wsb.edu.pl
Katedra Zarządzania

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

Kierownik
jkurowska@wsb.edu.pl

Katedry Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

Kierownik
lwroblewski@wsb.edu.pl

Interdyscyplinarne Centra Badań i Transferu Wiedzy

Centrum Transferu Technologii 

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Transferu Technologii 

dr inż. Karol Jędrasiak

Zastępca Dyrektora
kjedrasiak@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

Dyrektor
mlis@wsb.edu.pl
Centrum Rozwoju Regionalnego

dr Krzysztof Wrana

Z-ca Dyrektora
kwrana@wsb.edu.pl
Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Dyrektor
mwalancik@wsb.edu.pl
Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB 

Dyrektor
jkurowska@wsb.edu.pl
Centrum Analizy Statystycznej Danych Ilościowych

dr hab. Sławomir Trusz, prof. AWSB

Dyrektor
slawomir.trusz@wsb.edu.pl
Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją

dr Grzegorz Kądzielawski

Dyrektor
gkadzielawski@wsb.edu.pl
Interdyscyplinarna Pracownia Współczesnych Problemów Humanistyki 

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Dyrektor
mnowak-dziemianowicz@wsb.edu.pl
Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Aleksy Kwiliński, prof. AWSB

Dyrektor
akwilinski@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

Dyrektor
bwisniewski@wsb.edu.pl
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

Zastępca Dyrektora
aczuprynski@wsb.edu.pl
Instytut Transformacji Energetycznej

dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. AWSB

Dyrektor

Instytut Transformacji Energetycznej

dr hab. Piotr Saługa, prof. AWSB

Zastępca Dyrektora

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB

Dyrektor

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym

dr inż. Bogusław Kogut

Zastępca Dyrektora

Akademickie Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (ACEAH)  pod patronatem "Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście" (MCEAH)

prof. dr hab. Robert Socha

Dyrektor
rsocha@wsb.edu.pl
Akademickie Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (ACEAH)  pod patronatem "Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście" (MCEAH)

Wiktoria Kolano

Zastępca Dyrektora
wkolano@wsb.edu.pl
Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej (CPPZ)

dr hab. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB

Dyrektor
monika.baksosnowska@wsb.edu.pl
Centrum Badań Społecznych (CBS)

dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB

Dyrektor
artur.fabis@wsb.edu.pl
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Systemu Ochrony Zdrowia (CBnBSOZ)

dr Cezary Tomiczek

Dyrektor
cezary.tomiczek@wsb.edu.pl
Śląski Oddział Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Cieszynie

prof. dr hab. Robert Socha

Dyrektor
rsocha@wsb.edu.pl
Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Dyrektor
mwalancik@wsb.edu.pl
Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w Dąbrowie Górniczej

dr Łukasz Szymankiewicz

Dyrektor
lszymankiewicz@wsb.edu.pl
Pełnomocnik ds. równości płci

dr Edyta Nowak-Żółty

Jednostki wspomagające uczelnię:

Rekrutacja
tel. 32 295 93 10
tel. 32 295 93 12
tel. 32 295 93 88     

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń 
tel. 32 295 93 11
tel. 32 295 93 95

Dziekanat
tel. 32 295 93 26
tel. 32 295 93 96

Akademickie Biuro Karier
tel. 32 295 93 29

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna
tel. 32 295 93 56

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
tel. 32 295 93 83

Biuro kształcenia doktorskiego i awansów naukowych
tel. 32 295 93 43

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
tel. 510 844 290

Centrum Jakości i Innowacji
tel. 32 295 93 79

Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych
tel. 32 295 93 65

Centrum Promocji i Informacji
tel. 32 295 93 14

Dział Infrastruktury Technicznej
tel. 32 295 93 03

Dział Kształcenia Ustawicznego
tel. 32 295 93 93 

Dział nauczania
tel. 32 295 93 25

Dział płac i kadr
tel. 32 295 93 28
tel. 32 295 93 30
kadry@wsb.edu.pl

Dział Pomocy Materialnej
tel. 32 295 93 66

Dział Projektów Krajowych
tel. 32 295 93 83

Dział Projektów Unijnych

Dział Rozwoju Nauki
tel. 32 295 93 13
tel. 32 295 93 45

Dział Współpracy z Zagranicą
tel. 32 295 93 16

Faktury dla studentów
tel. 32 295 93 63
faktura@wsb.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@wsb.edu.pl

Kasa i Dział rozliczeń ze studentami
tel. 32 295 93 31

Kwestura
tel. 32 295 93 34
tel. 32 295 93 33

Pełnomocnik ds. praktyk
tel. 32 295 93 70

Rektorat
tel. 32 295 93 40

Studium Języków Obcych
tel. 32 295 93 17

Szkoła Języków Obcych
tel. 32 295-93 17

Studium Kultury Fizycznej
tel. 32 295 93 64

Wydawnictwo Naukowe
tel. 32 295 93 59

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji