A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Logo HR Excellence in Research

 • INFORMACJE OGÓLNE


  Wyróżnienie (Logo) HR Excellence in Research przyznawane jest przez Komisję Europejską jednostkom naukowym, które:

  • wdrażają w swojej działalności Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R),
  • przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

  Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R organizacje zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Te działania zorientowane są na podnoszenie konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) oraz atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Uzyskanie wyróżnienia HR Excellence in Research przez Akademię WSB przełoży się na zwiększenie możliwości aplikacyjnych, mobilności pracowników oraz włączenie w światowe sieci badawcze.

  Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania. Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

  Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy - OTM-R), polegająca m.in. na: dostarczaniu jasnych i przejrzystych informacji o całym procesie rekrutacji, publikowaniu jasnych i zwięzłych ogłoszeń o pracę wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych kompetencji i obowiązków, warunków pracy, uprawnień, możliwości szkoleń, rozwoju kariery, polityki równości płci., a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.

  Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Akademii WSB jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do doskonałości naukowej: tworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników. Prace zintensyfikowane zostały w październiku 2019 roku. W celu wdrożenia Strategii HRS4R zostały powołany został Zespół ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R 

  Linki: 

  Oficjalna strona EURAXESS POLAND Komisji Europejskiej

  EURAXESS POLAND - Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych 

  Broszura  [pdf]

  Europejska Karta Naukowca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Europejska Karta Naukowca

  Europejska Karta Naukowca – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 • KORZYŚCI Z OTRZYMANIA LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH


  Wyróżnienie Logo HR stanowi bardzo istotny wskaźnik jakości pracy i efektywności Uczelni na polu naukowym, a jednocześnie czynnik zwiększający perspektywy udziału Uczelni w międzynarodowych projektach, aplikowania i pozyskiwania środków na badania.

  Główne korzyści to:

  • Podniesienie atrakcyjności zatrudnienia oraz warunków pracy na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko badaczom oraz respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników.
  • Możliwość zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS i pozyskiwania współpracowników oraz partnerów projektów pośród wiodących ośrodków naukowych.
  • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R).
  • Premiowanie Uczelni w:
   - międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji
   - krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoj
   - konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
   - ocenie parametrycznej
 • DEKLARACJA POPARCIA


  W dniu 25 października 2019 r. Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko - Pikiewicz, prof. AWSB, podpisała tzw. Deklarację Poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych wraz z zobowiązaniem do wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji OTM-R w AWSB.

 • ZESPÓŁ WDRAŻAJĄCY


  Z dniem 20.08.2019 r. powołany został Zespół ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Akademii WSB:

  Przewodnicząca:
  dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  Koordynator:
  dr Michał Szyszka

  Członkowie:
  prof. dr hab. Marek Lisiński
  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB
  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB
  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB
  dr Paulina Polko
  dr Joanna Kurowska-Pysz
  dr Rui Alexandre Castanho
  dr Łukasz Mencner
  mgr Paweł Brzeziński
  mgr Regina Bogaczyk
  mgr Monika Nierychły

  Sekretarz:
  mgr Joanna Dróżdż

 • SPOTKANIA INFORMACYJNE


  W listopadzie i grudniu 2019 odbył się cykl spotkań z pracownikami poszczególnych Katedr Akademii WSB z udziałem dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyna, Prorektor Akademii WSB, w ramach których omawiane były założenia Europejskiej Karty Naukowca w kontekście aplikowania AWSB o Logo HR oraz przygotowywania badania pośród pracowników.

  Materiał informacyjny - do pobrania

 • BADANIE ANKIETOWE


  Dziękujemy wszystkim pracownikom za udział w badaniu ankietowym, które obok analizy dokumentów oraz procedur obowiązujących w AWSB stanowi kluczowy krok w procedurze aplikowania o wyróżnienie.

  Zrealizowane badanie ankietowe bazuje na 40 zasadach określonych w dokumencie Europejska Karta Naukowca, jego celem było wykazanie w których obszarach w praktyce funkcjonowania Uczelni stosowane są wytyczne, a które procedury wymagają poprawy i wdrożenia działań naprawczych.

 • KONSULTACJE

  W związku z przedłużającym się stanem epidemii oraz ograniczeń związanych z możliwościami spotkań na terenie Akademii WSB uprzejmie informujemy, że na  platformie Moodle został uruchomiony kurs:   Logo HR . Prowadzone  są na nim konsultacje i rozmowy dotyczące opracowania dokumentów w ramach Zespołu Wdrożeniowego Strategii HRS4R .
  Proces realizowany jest w wymiarze partycypacyjnym i każda Państwa  opinia oraz wskazówka jest niezwykle  cenna dla Zespołu Wdrożeniowego w procedurze aplikowania o wyróźnienie.

  Poniżej znajduje się link do platformy, na którą serdecznie zapraszamy pracowników i doktorantów AWSB.
  https://online.wsb.edu.pl/login/index.php#section-0

   

   

   

 • KONTAKT

  Koordynator Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Akademii WSB
  dr Michał Szyszka
  e-mail: mszyszka@wsb.edu.pl

  Przewodnicząca Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Akademii WSB
  dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
  e-mail: kszczepanska@wsb.edu.pl

  Akademia WSB
  Ul. Cieplaka 1c
  41-300 Dąbrowa Górnicza