Projekty unijne

 

"Teaching Excellence - Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej"
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................…

  

"Prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i stacji ładowania w celu optymalizacji kosztów utrzymania i wprowadzenia transportu niskoemisyjnego przez przedsiębiorstwa "

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Jednostka finansująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 033 868,29 PLN

Dofinansowanie: 3 040 962,79 PLN

Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2023 r.

Cel projektu: Projekt polega na opracowaniu modelu zarządzania stacjami ładowania oraz systemem ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych klientów. W ramach projektu opracowywany jest model podejmowania decyzji dot. przejścia i inwestowania w systemy ładowania samochodów wraz z modelem biznesowym, analizami ekonomicznymi, które będą pomagać w podejmowaniu decyzji biznesowych dot. utrzymania i/lub rozwoju lub odejścia od inwestowania w systemy ładowania. System będzie elementem stymulowania podejmowania decyzji w zakresie zakupu samochodów elektrycznych przez przedsiębiorstwa posiadające floty samochodowe i wykorzystujące je w swojej działalności gospodarczej w sposób racjonalny z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Kotrak S.A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................…

Tytuł: „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Okres realizacji: 08.02.2022r. – 30.09.2023r.

Wartość dofinanswania: 792.858,52zł

Numer projektu: POWR.03.04.00-00-P023/21

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Cel główny projektu: doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni w zakresie jakości kształcenia, rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników akademickich oraz rozbudowa istniejącego i funkcjonującego już modelu podwyższania jakości kształcenia.

Cele szczegółowe obejmują obszary:

1. instytucjonalny:
• wdrożenie kompleksowego systemu pomiaru postępu nauczania;
• określenie i wdrożenie wysokich norm w zakresie procesu weryfikacji efektów uczenia się;
• zmodyfikowanie zasad okresowej oceny nauczycieli w kierunku dowartościowania dorobku dydaktycznego;
• wdrożenie analityki procesu uczenia w celu jego optymalizacji, doskonalenia i rozwoju;

2. personalny
• doskonalenie kompetencji dydaktycznych w zakresie metodycznych aspektów weryfikowania efektów uczenia się (projektowanie weryfikacji, ocena formatywna) i rozwinięcie ich do poziomu zaawansowanego;
• wdrożenie trendów i standardów metodycznych (projektowanie wsteczne, ocena formatywna, analityki uczenia się) do praktyki akademickiej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł: „Absolwent uniwersalny”

Okres realizacji: 01.04.2020r. – 30.09.2023r.

Wartość: 484.556,25zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-PU25/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Cel główny projektu: zwiększone kompetencje absolwentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia w zakresie projektowania uniwersalnego.

Główne zadania: realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania uniwersalnego (moduł I, II i III) dla studentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia, realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu projektowania uniwersalnego dla nauczycieli kierunków transport, informatyka, fizjoterapia, zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Tytuł: „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”

Wartość: 4.648.972,75zł.

Okres realizacji: 01.11.2019r. – 30.11.2023r.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Cel główny projektu: wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI, następnie MIDI.

Główne zadania: wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Tytuł: „Pomocny e-learning”

Termin realizacji: 01.10.2019r. – 29.12.2022r.

Wartość: 792.875,00zł.

Numer projektu: POWR.03.01.00-W058/18

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel główny projektu: stworzenie i realizacja masowo otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępny dla studentów AWSB oraz wszystkich chętnych. Złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku uruchomienia kursów e-learningowych.

 

Główne zadania: kompleksowe przygotowanie 5 kursów e-learningowych, w tym w przypadku dwóch kursów w wersji polsko- i anglojęzycznej, realizacja dwóch edycji danego kursu.

"We do IT with Energy – realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka  działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 107 344,28 PLN

Dofinansowanie: 3 151 522,92 PLN

Okres realizacji: 1 kwiecień 2019 – 31 marca 2021

Cel projektu: Celem głównym projektu jest likwidacja jednej ze zidentyfikowanych barier rozwoju elektromobilności w Polsce wynikającej z ograniczonej ilości punktów ładowania baterii w pojazdach elektrycznych (35 stacji dla woj. Śl) poprzez opracowanie dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnego użytkownika. Produkt projektu przyczyni się pozytywnej zmiany postaw właścicieli i użytkowników wobec samochodów elektrycznych, tym samym zwiększy on szansę na wzrost zainteresowania ich zakupem, co oznacza także redukcję szkodliwych substancji do atmosfery. Wyniki prac badawczych zostaną wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Tytuł projektu "Praktyczny Program Kształcenia Kadr Rozwijających Gospodarkę Niskoemisyjną na Pograniczu"

Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 – 2020
Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"EDULIDER – ROZWÓJ AKADEMII WSB DLA REGIONU"
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"DUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA"
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"DUALNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LOGISTYKA"
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„EXCELLENCE IN EDUCATION – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU AKADEMII WSB”
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„PROFESJONALNE KADRY SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU”
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH NAUK STOSOWANYCH”
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„START DO KARIERY Z AKADEMICKIM BIUREM KARIER”
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"WSPARCIE ROZWOJOWE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"
Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w partnerstwie z RIPH, MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu oraz WASKO S.A.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: od 01.07.2017 do 30.06.2021 r.

Akademia WSB jest jednym z Operatorów PSF tzn. Podmiotowego Systemu Finansowania, którzy będą prowadzić dystrybucję środków finansowych na realizację usług rozwojowych wpisanych do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych tzw. dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP z województwa śląskiego.

Szczegóły i kontakt:
operator@wsb.edu.pl
tel. 885-511-800
www.wsb.edu.pl/operator

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"PRAKTYCZNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CIESZYNIE WSB”

Projekt realizowany przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Budżet projektu: 824 775,00 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2022 r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji 90 studentek/ów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie WSB do końca 10.2021 r, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zmodyfikowany zostanie program kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka poprzez powstanie czterech nowych specjalności:
a) INŻYNIER SYMULACJI – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.
Po ukończonym programie kształcenia student zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwach procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego, służbach zdrowia) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia, co pozwala znacznie ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie efektywnych decyzji. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
b) ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ PUBLICZNĄ- specjalności na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty związane z administracją lokalną i regionalną, jak również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Program kształcenia ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
c) ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ- specjalizacja na studiach II stopniu, 2 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia niestacjonarne studia.
Program specjalności powstał aby wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.  Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
d) INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA – specjalność na I stopniu, 7 semestralna, rekrutacja 15 osób na studia stacjonarne studia stacjonarne i 15 osób na studia niestacjonarne.
Głównym celem założonym w programie kształcenia specjalności Informatyka Przemysłowa jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.  Program kształcenia wyposaży studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej. Dodatkowo studenci poznają oprogramowanie i eksploatację przemysłowych systemów informatycznych. Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatycznych. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą przez ekspertów/specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Harmonogram:
06.2017-09.2018 r. : Rekrutacja uczestników projektu
10.2017-02.2022 r.: Realizacja programów kształcenia studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
10.2017-09.2019 r.: Realizacja programu kształcenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
10.2017-09.2021 r.: Realizacja zmodyfikowanego programu kształcenia studiów I stopnia na kierunku Informatyka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

„BECOME AN EXPERT IN IT – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA”

Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.
Budżet projektu: 2 627 531,50 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 30.04.2021 r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka I stopnia (studia stacjonarne) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu uruchomione zostaną dwie nowe specjalizacje:  Mobile and Cloud  computing (Analiza danych w chmurze) oraz  Security and continuity of IT (Bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT).

Mobile and Cloud computing – specjalność porusza zagadnienia związane z wrażliwością systemów informatycznych, atakami na bezpieczeństwo, działaniem działów security operations, etycznym hackingiem, testami penetracyjnymi, mechanizmami wysokiej dostępności, systemami odpornymi na awarię. Zajęcia specjalnościowe przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security.
Security and continuity of IT – specjalność porusza zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą zwirtualizowaną, bazami danych dla urządzeń mobilnych, sieciowymi systemami operacyjnymi, architekturą systemów cloud computing, architekturą urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych, języki programowania dla systemów chmurowych.

Działania:
Główne zadania realizowane w ramach projektu:
- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Informatyka (specjalności: Mobile and Cloud computing oraz Security and continuity of IT) studia stacjonarne inżynierskie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,
- włączenie 3 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,
- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

Harmonogram:
Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2021 r.
05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu
09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Informatyka
10.2017-02.2021 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„STUDY BUSINESS! – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE”
Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.
Budżet projektu: 2 381 293,50 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostaną uruchomione dwie nowe specjalizacje: Financial engeneering, Project Management.

Financial Engeneering - specjalizacja dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych krajowych i zagranicznych, ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi krajowymi i zagranicznymi. Student zdobędzie umiejętności w zakresie obsługi narzędzi analitycznych, w szczególności bazujących na nowoczesnych technologiach informatycznych.
Project Management - program specjalizacji obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania proj. Specjalizacji dostarczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: metodykami zarządzania proj. propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewniania efektywności proj. oraz systemów informatycznych wspomagających realizacje proj. Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami proj. oraz do zarządzania programami i portfelami projektami na poziomie zarządu organizacji.

Działania:
Główne zadania realizowane w ramach projektu:
- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia studiów stacjonarnych (specjalizacje: financial engeneering, project management) dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,
- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,
- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

Harmonogram:
Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.
05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu
09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Zarządzanie
10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Zarządzanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

„START YOUR INTERNATIONAL CAREER – MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STOSUNKI MIEDZYNARODOWE”
Projekt realizowany jest przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.
Budżet projektu: 2 342 791,50 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.04.2017 r. - 31.10.2020 r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe I stopnia (studia stacjonarne, licencjackie) dla 40 studentów/tek Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Cały program kształcenia realizowany będzie wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu zostanie zmodyfikowana specjalizacji specjalność International Bussines.

International Bussines – specjalność będzie miała charakter praktyczny, co pozwoli na zdobycie przez studentów wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesu międzynarodowego, w tym krajowych przedsiębiorstwach prowadzących interesy międzynarodowe oraz korporacji globalnych. W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z obszaru: globalnego systemu finansowego, zarządzania finansami w organizacji międzynarodowej, zarządzania inwestycjami międzynarodowymi, marketingu międzynarodowy i przygotowywania międzynarodowych umów i dokumentów handlowych.

Działania:
Główne zadania realizowane w ramach projektu:
- realizacja międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe (specjalność: International Bussines) – studia stacjonarne licencjackie dla 40 osób (w tym 30 cudzoziemców i 10 studentów polskich),
- realizacja 3-tygodniowej międzynarodowej szkoły letniej dla 30 cudzoziemców,
- włączenie 4 wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia,
- zajęcia dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia (m.in. (Techniki autoprezentacji, Efektywne zarządzanie karierą naukową i zawodową, Prawo pracy oraz zasady zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, Jak stworzyć doskonałe dokumenty aplikacyjne, Metody rekrutacji i selekcji personelu, Personal Branding, czyli jak wykreować swoją markę na wirtualnym rynku pracy, Problem solving, Design Thinking w praktyce).

Harmonogram:
Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.10.2020 r.
05-08.2017 r.: Rekrutacja uczestników projektu
09.2017 r.:  Międzynarodowa Szkoła Letnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe
10.2017-06.2020 r.: Realizacja programu kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji