A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Opis projektu


Projekt pn., "Start do kariery z Akademickim Biurem Karier" POWR.03.01.00-00-B046/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  • student I / II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  • osoba nieaktywna zawodowo lub pracująca zatrudniona na podstawie umów cywilno-prawnych, umów o pracę a wykonywana przez nią praca nie jest związana z kierunkiem studiów lub potrzebuje wsparcia w procesie zaplanowania kariery, ponieważ chce podnieść swoją atrakcyjność zawodową na rynku pracy
  • osoba w wieku 20 lat i więcej.