Specjalność

LEKARSKI - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Kierunek dostępny od października 2024 r. 

 • CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

  Studia na kierunku lekarskim to sześcioletnie jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim.

  Student kierunku lekarskiego będzie posiadał wiedzę w zakresie profilaktyki i leczenia, znał i rozumiał w pogłębionym stopniu rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawy i przebieg chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, znał też metody prowadzenia badań naukowych, a także rozumiał, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza. W zakresie umiejętności będzie potrafi analizować i ocenić problemy medyczne, określać priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, oceniać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, a także wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Będzie potrafił pracować w zespołach terapeutycznych, w tym także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym. Będzie przygotowany do komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta. W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do przestrzegania zasad etyki lekarskiej, krytycznej oceny wyników badań naukowych, uznawania roli wiedzy w pracy lekarza z jednoczesną krytyczną oceną posiadanej własnej wiedzy i umiejętności oraz gotowości do zasięgania opinii ekspertów w przypadkach trudnych, nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic kulturowych.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem pracy z wysokospecjalistycznych podmiotów leczniczych współpracujących z Akademią WSB, reprezentujący różne dziedziny medycyny – anestezjologię, medycynę rodzinną, endokrynologię, diabetologię, chirurgię, ortopedię, hematologię, radioterapię, psychiatrię, stomatologię, a także patomorfologię, anatomię, epidemiologię i biostatystykę. Wybitni profesorowie o imponującym dorobku naukowym przekażą młodym adeptom medycyny to, co jest ważne w życiu klinicznym i naukowym, by wyczulić na sytuacje, które mogą ich spotkać w późniejszej praktyce lekarskiej. Zespół nauczycieli akademickich przygotuje studentów na spotkanie z pacjentami, którzy bardzo często wymagają interdyscyplinarnej opieki.

  Program obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych (np. anatomia, histologia, embriologia), naukowych podstaw medycyny (np.: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, elementy patofizjologii), nauk przedklinicznych (np. genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią), nauk behawioralnych i społecznych (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski), nauk klinicznych niezabiegowych (np.: pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja), zabiegowych (np. chirurgia ogólna, anestezjologia) oraz w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny (np. higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa).

  Akademia WSB gwarantuje unikatowe wykształcenie przyszłego lekarza, które zapewni dobre przygotowanie do korzystania z nowoczesnych technik w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu pacjentów. Studenci kierunku lekarskiego mają szeroki dostęp do aparatury badawczej, zróżnicowanych grup pacjentów oraz nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego zarówno w diagnostyce, jak i terapii, np. innowacyjnego egzoskopu operacyjnego Aeos, bezinwazyjnych radiologicznych zabiegów nożem Gamma Knife Exira, nowoczesnych aparatów do diagnostyki obrazowej TK, RM czy nowoczesnego detektora promieniowania gamma-gammafinder. W Szpitalach Partnerskich sale audiowizualne zapewniają możliwość transmisji obrazu z bloku operacyjnego i pracowni zabiegowch w czasie rzeczywistym, co pozwoli studentom kierunku lekarskiego obserwować przeprowadzane zabiegi.

  Zajęcia kliniczne już od pierwszych lat studiów oraz praktyki zawodowe studenci kierunku lekarskiego odbywają  w 14 partnerskich podmiotach leczniczych o wielospecjalistycznej działalności, realizujących świadczenia w zakresie:

  • udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego we wszystkich specjalnościach,
  • udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  • udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • prowadzenia ratownictwa medycznego, w tym dysponujących zespołami wyjazdowymi specjalistycznymi i podstawowymi,

  oraz umożliwiających:

  • przygotowanie studentów w zakresie leczenia onkologicznego do udzielania świadczeń z zakresu radioterapii, chemioterapii i immunoterapii oraz z dostępem do zakładów medycyny nuklearnej wyposażonych w PET,
  • szeroki dostęp do diagnostyki laboratoryjnej ze specjalistycznymi pracowniami mikrobiologicznymi, markerów nowotworowych, immunodiagnostyki, toksykologii, parazytologii, hematologicznej czy biochemicznej i innych,
  • dostęp do zakładów patomorfologii, zakładów anatomopatologii, pracowni histopatologii z prosektoriami zlokalizowanymi w 5 miejscach dając gwarancję dostępu do sal sekcyjnych i uczestnictwa studentów w formie obserwacji w sekcji zwłok.

  W programie studiów kierunku lekarskiego są zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, pozwalające na zdobycie nie tylko specjalistycznej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – w tym właściwej komunikacji z pacjentem oraz pracy w różnych zespołach terapeutycznych i badawczych.

  Na VI roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w oddziałach szpitalnych z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej oraz specjalności wybranej przez studenta.

 • UCZYMY PRAKTYCZNIE

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Absolwenci kierunku lekarskiego Akademii WSB bez trudności znajdą zatrudnienie, ponieważ posiadać będą gruntowną wiedzę i wysokie kompetencje do wykonywania zawodu lekarza. Będą bardzo dobrze przygotowani do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego wynik jest jednym z kryteriów w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Absolwenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich.

  Akademia WSB oferuje absolwentom:

  • interesujące studia podyplomowe, w ramach których mogą kontynuować kształcenie,
  • rozwój kariery naukowej w ramach seminariów doktorskich oraz w szkole doktorskiej i ubiegania się o stopień naukowy doktora nauk w kilku dyscyplinkach naukowych.

  Absolwent będzie przygotowany do udzielania świadczeń w placówkach o zróżnicowanym profilu, takich jak:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • świadcząc usługi medyczne szpitalne i ambulatoryjne o różnym poziomie referencyjności,
  • uczelnie,
  • instytuty naukowe i badawcze,
  • instytucje ochrony zdrowia, w tym jednostki zajmujące się orzecznictwem i nadzorem sanitarnym.
 • REKOMENDACJE

  „Współczesna medycyna zapewniająca dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych wymaga od lekarzy otwartości na wykorzystanie nowoczesnych technologii w obszarze medycznym. MedApp spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych współpracując z Akademią WSB umożliwi wykorzystanie potencjału technologicznego dla potrzeb kształcenia na kierunku lekarskim a jednocześnie wprowadzi studentów przyszłych pracowników podmiotów leczniczych w nowy wymiar korzystania z osiągnięć technologii wykorzystywanych w medycynie.”

  Krzysztof Mędrala
  Prezes Zarządu MedApp S.A.

  „PZZOZ w Czeladzi rekomenduje jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim oraz przyjęty przez Senat Akademii WSB program kształcenia, przy konstruowaniu którego czynnie uczestniczył. Szpital dysponując wielospecjalistyczną bazą leczniczą oraz kadrą specjalistów zainteresowanych włączeniem się w proces kształcenia na kierunku lekarskim stanowi gwarancję jego wykonania. Specjalistyczna kadra lekarska, rzetelny i wyczerpujący dobór treści programowych zgodnych ze standardem kształcenia oraz uwzględnienie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniają przygotowanie przez Akademię WSB absolwenta kierunku lekarskiego odpowiadającego w pełni na oczekiwania nowoczesnej opieki zdrowotnej.”

  mgr Aldona Sylwa
  Dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

 • KRYTERIA PRZYJĘĆ ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA

  Podstawę przyjęcia na kierunek lekarski stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie punktów, przeliczanych z wyników  egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, przy zachowaniu hierarchii:

  • egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,
  • egzamin maturalny na poziomie podstawowym.

  Listę rankingową kandydatów sporządza się uporządkowaną w kolejności liczby uzyskanych punktów, według następującej zasady:

  1. nowa matura:
   • na poziomie rozszerzonym – wynik na świadectwie,
   • na poziomie podstawowym – wynik na świadectwie dzielony przez 2.
  2. „stara matura” zasady przeliczania oceny ze świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej na punkty rekrutacyjne przy przyjęciu oceny według skali 1-6 na świadectwie punkty za:
   • ocenę dopuszczająca (2) – 30,
   • dostateczna (3) – 50,
   • dobra (4) – 70,
   • bardzo dobra (5) – 90,
   • celująca (6) – 100,
  3. matura międzynarodowa (IB) dla poziomu rozszerzonego (HL) – wynik na świadectwie przemnożony przez 100/7,
  4. matura międzynarodowa (IB) dla poziomu podstawowego(SL) – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/7,
  5. matura europejska (EB) dla poziomu rozszerzonego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 10,
  6. matura europejska (EB) dla poziomu podstawowego – wynik na świadectwie w części pisemnej pomnożony przez 5,
  7. matura zagraniczna poziom rozszerzony – wynik na świadectwie pomnożony przez 100/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze,
  8. matura zagraniczna poziom podstawowy – wynik na świadectwie pomnożony przez 50/x, gdzie x to najwyższa możliwa do uzyskania ocena na maturze.

  W przypadku kandydatów, którzy składali egzamin maturalny ze wszystkich czterech przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.

  Przyjęcia na studia są prowadzone do momentu wyczerpania przyznanych Uczelni limitów przyjęć określonego w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
  i lekarsko-dentystyczny.

 • OPŁATY

  Kierunek lekarski**

  Semestr 1 i 2 rata

  miesięczna*

  Semestr 3 - 4 Rata

  miesięczna*

  Semestr 5 - 8 Rata

  miesięczna*

  Semestr 9 - 10 Rata

  miesięczna*

  Semestr 11 - 12 Rata

  miesięczna*

  Studia dzienne (stacjonarne) 4 200 zł 4 400 zł 4 800 zł 5 000 zł 5 200 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 5 000 zł 5 000 zł 5 200 zł 5 600 zł 6 000 zł
  Opłata wpisowa*** 2000 zł        
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

  * W każdym semestrze obowiązuje 5 rat

  **Nie dotyczy cudzoziemców

  *** Płatne po zakwalifikowaniu się na studia

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji