Kontakt

Rektorat
tel. 32 262 85 60

O uczelni

Akademia WSB jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinach naukowych:

  1. nauki o zarządzaniu i jakości,
  2. pedagogika,
  3. nauki o bezpieczeństwie,
  4. stosunki międzynarodowe,
  5. inżynieria lądowa, geodezja i transport,
  6. inżynieria bezpieczeństwa,
  7. nauki o rodzinie.

Kształci w 7 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu, Krakowie, Gliwicach i Tychach) na 26 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Akademia WSB posiada międzynarodowe akredytacje oraz członkostwa: CEEMAN IQA - jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną w 2020 roku przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. Dwie akredytacje EUR-ACE® Label przyznane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), stworzoną przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdzające wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze - dla programu inżynierskiego na kierunkach Informatyka (2021) oraz Transport (2022). Otrzymanie pozytywnego wyniku akredytacji KAUT jest równoznaczne z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu jakości kształcenia inżynierskiego EUR-ACE Label czyli European Accredited Engineer. Ponadto Uczelnia posiada akredytację FPAKE Fundacji Rozwoju i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla kierunku zarządzanie z oceną wyróżniającą (2015). Z kolei kierunek Zarządzanie finansami i rachunkowość uzyskał w 2022 roku prestiżową, międzynarodową akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), która uprawnia absolwentów tego kierunku do zwolnień z wybranych egzaminów w przypadku ubiegania się o indywidualną certyfikację w zakresie kompetencji z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania potwierdzanych przez ACCA. W 2022 roku Akademia WSB uzyskała również międzynarodową akredytację IPMA (International Project Management Associacion) dla 11 programów kształcenia we wszystkich wydziałach, uprawniającą do przygotowania studentów do międzynarodowych egzaminów w zakresie zarządzania projektami – IPMA-Student. W tym samym roku Akademia WSB, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami. Akademia WSB posiada również wyróżnienie (Logo) HR Excellence in Research (2021), które jest przyznawane przez Komisję Europejską jednostkom naukowym, które wdrażają w swojej działalności Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) oraz przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca. Akademia WSB jest członkiem The European University Association (EUA) - największej organizacji reprezentującej uniwersytety w Europie działającej na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentującej sektor edukacji na forach społecznych i politycznych, które decydują o kształcie regulacji dotyczących przyszłości edukacji wyższej, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia The European Foundation for Management Development (EFMD), które promuje i wzmacnia doskonałość w rozwoju zarządzania.  

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2023 Akademia WSB zajęła 3 miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2023. W Rankingu Uczelni Akademickich 2023 - Akademia WSB znalazła się na 29. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni pu­blicznych i niepublicznych posiadających uprawnie­nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

W prestiżowym Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 13. miejsce, trafiając tym samym do „Złotej Piętnastki”. W zestawieniu ogólnym oraz w każdej z kategorii znalazły się wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA. Uczelnia została doceniona szczególnie w kategorii „Jakość kadry”, uzyskując 4. miejsce za program Executive MBA.

Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie Akademia WSB prowadzi Uniwersytety DziecięceUniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Akademia WSB prowadzi działania wpisujące się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działaniami zawartymi w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, ze szczególnym uwzględnieniem 7 z nich.

Akademia WSB jako pierwsza i jak dotychczas jedyna uczelnia w Polsce uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami.

Uczelnia wdrożyła standardy ekologiczne w obszarze administracji i zarzadzania, czego potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat ekologiczny Green Office przyznawany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Akademia WSB jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała ten certyfikat.  

 

Akademia WSB została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Akademii WSB to 66.

Akademia WSB jest instytucją non-profit. Uczelnia posługuje się numerem statystycznym REGON 272653903 nadanym dnia 21.08.1995 r. oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 629-10-88-993 nadanym w dniu 09.05.1996 r.  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji