Kierunek

PSYCHOLOGIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE*

*Kierunek wprowadzany

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Tylko teraz: do 14 lipca 2023 r. czesne mies. już od 500 zł 280 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oferują nowoczesne wykształcenie specjalistom udzielającym profesjonalnej pomocy psychologicznej. Absolwent, łącząc wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki, a także nauk o zarządzaniu i jakości, będzie potrafił twórczo i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zawód psychologa. Stanie się cenionym praktykiem, wyposażonym w wiedzę oraz umiejętności z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, mentoringu, coachingu i wielu innych obszarów uwzględnionych w programie nauczania. Będzie przygotowany do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i z organizacjami, w których wymagany jest ustawiczny rozwój i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

Tylko teraz: do 14 lipca 2023 r. czesne mies. już od  500 zł   280 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Czego się nauczysz?

  Na kierunku Psychologia student otrzyma wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, filozofii, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny, zdrowia psychicznego, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej, a także biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Będzie dysponował pogłębioną wiedzą terminologiczną, pozna teorie i metodologię różnorodnych koncepcji psychologicznych.

  Student zdobędzie też wiedzę i umiejętności z zakresu obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, determinujących zachowania człowieka, stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji psychologicznej, a także z zakresu poradnictwa czy psychoterapii. Nabędzie też umiejętności komunikacyjne i interpersonalnie niezbędne do spełniania różnorodnych oczekiwań swoich przyszłych interesariuszy/klientów.

  Będzie posiadał umiejętności projektowania działań terapeutycznych i kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych w swej działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i terapii zaburzeń zachowania ludzkiego, a także zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej, profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. 

  Dzięki studiowaniu na kierunku Psychologia będzie cechował się wysokimi kompetencjami społecznymi, a także zdobędzie umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem oraz formułowania i wyrażania własnych poglądów w debatach publicznych.

  W toku studiów student przyswoi zasady i standardy etyki zawodowej, aby w przyszłości być rzetelnym i odpowiedzialnym psychologiem, który w sposób wzorcowy wykonuje zawód szczególnego zaufania publicznego.

  Jednocześnie absolwent kierunku Psychologia będzie gotowy do dalszego samokształcenia, dostrzegania dylematów etycznych oraz problemów psychoterapii, oceny dotychczasowych osiągnięć diagnostycznych w zakresie praktyki psychologicznej i proponowania nowych, w tym niestandardowych rozwiązań.

 • Program studiów

  Zakres kształcenia na kierunku Psychologia wyznacza ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001, nr 73, poz. 763 ze zmianą tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026.). Zaś trzon programu stanowią moduły obligatoryjne, uwzględniające efekty uczenia się w zakresie podstawowych obszarów psychologii, zgodnie ze standardem Europejskiego Certyfikatu Psychologa – EuroPsy, w oparciu o najnowszą wiedzę z psychologii.

  Dostosowując treści nauczania do obowiązujących wymogów prawnych zadbaliśmy o innowacyjność środków, metod i form kształcenia. Student otrzyma aktualne treści, opierające się na najnowszej wiedzy, oraz narzędzia wykorzystywane do efektywnej pracy w zawodzie. Oprócz zajęć pokazujących kolejne etapy procesu rozwojowego znalazły się przykłady konkretnych metod rozwoju takich jak szkolenia, coaching, mentoring. Pozwalają one na kształtowanie etycznych zasad pracy, rozwijanie wrażliwości na zróżnicowane potrzeby innych ludzi oraz budowanie szacunku do drugiej osoby.

  W programie nauczania uwzględniono wykorzystanie m.in. takich metod jak: Project Based Learning, Problem Based Learning (PBL), Design Thinking (DT), Model Kształcenia Odwróconego (Flipped Education), case study (analiza przypadku, studium przypadku), indywidualna i zespołowa metoda projektowa. Dodatkowo program kształcenia gwarantuje wykorzystanie współczesnej technologii informatycznej odpowiadającej potrzebom i wymogom rynku pracy psychologa.

  Oferujemy bogatą listę zajęć do wyboru oraz specjalności, które pozwolą na indywidualne zaspokojenie oczekiwań, potrzeb i możliwości studentów.

 • Uczymy praktycznie

  Kadra dydaktyczna na kierunku Psychologia to przede wszystkim cenieni w środowisku profesjonaliści, wykorzystujący w swej praktyce psychologicznej zarówno najnowocześniejszą wiedzę naukową, jak i szerokie umiejętności związane z diagnozą psychologiczną, interwencją kryzysową, psychoterapią i udzielaniem szeroko rozumianego wsparcia rozwoju.

  Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w specjalnie przygotowanych pracowniach oraz poza Akademią WSB, tj. w poradniach psychologicznych, instytucjach oświatowych czy placówkach służby zdrowia. Praktyki będą prowadzone między innymi w następujących instytucjach:

  • Adecco Poland,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
  • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
  • NZOZ Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego w Sosnowcu,
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej,
  • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS Będzin.
 • Rekomendacje

  Psychologia to kierunek przeznaczony dla osób, które są otwarte na rozwój, naukę, zrozumienie siebie i drugiego człowieka. Psycholog wspiera człowieka, zmienia jego nastawienie do życia, inspiruje do rozwoju osobistego i zawodowego. Szybkie przemiany społeczne rodzą izolację ludzi od siebie, wraz z rozwojem technologii narastają problemy psychiczne i emocjonalne. Psycholog to zatem zawód przyszłości, który już jest mocno osadzony zarówno w organizacjach biznesowych jak i w edukacji i w instytucjach pomocowych. Dyplom psychologa otwiera wiele drzwi... Teraz jest czas na psychologię!

  dr Edyta Nowak-Żółty
  dyplomowany coach, trener rozwoju osobistego
   

  Chcesz zrozumieć siebie i innych? Interesują Cię mechanizmy, które rządzą ludzkimi zachowaniami, emocjami i myśleniem? A może pragniesz pomagać innym, rozwiązując ich problemy natury psychologicznej? Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, kierunek Psychologia oferowany przez Akademię WSB, wyposaży Cię w niezbędne narzędzia psychologicznego poznania, dzięki którym będziesz zgłębiać tajniki natury człowieka, a zdobytą wiedzę stosować w praktyce. Odkryjesz jak fascynującą dyscypliną jest psychologia.

  dr hab. Sławomir Trusz, prof. AWSB
  doświadczony psycholog  i pedagog, wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

   

  Wyzwania współczesnego świata stawiają przed Człowiekiem i organizacjami konieczność codziennego mierzenia się z niepewnością, zmiennością, złożonością i niejednoznacznością. Wiedza psychologiczna staje się kluczowa dla odniesienia sukcesu zawodowego, zarządzania organizacjami i zespołami, a przede wszystkim jest drogą do spełnionego i szczęśliwego życia. Studia psychologiczne to pewna inwestycja w Siebie i swój rozwój przy równoczesnym pozyskaniu wartościowych kompetencji na rynku pracy, które będą coraz bardziej pożądane w budowaniu długoterminowego zdrowia psychicznego i dobrostanu ludzi oraz wzmacnianiu efektywności organizacji. Warto studiować Psychologię!

  dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB
  psycholog biznesu, ekspertka w obszarze oceny i rozwoju potencjału liderskiego,
  Honorowy VP the International Society for Coaching Psychology

 • Opłaty

  Psychologia - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 - 7 Rata miesięczna      
  Semestr 8-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 500 zł 280 zł* 600 zł 280 zł* 600 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 580 zł 580 zł 620 zł 650 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie" - bonifikata obowiązuje do 14 lipca 2023 r.

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

*Kierunek zostanie wprowadzony po uzyskaniu zgody MEiN

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji