Kontakt

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Stypendiów
Katarzyna Rycerz
tel: 32 295-93-66
Pokój 306 

Specjalista ds. stypendiów
Małgorzata Kamińska
tel: 32 295-93-86
makaminska@wsb.edu.pl
Pokój 306 

Kamila Rybak
tel. 32 295-93-66
krybak@wsb.edu.pl
Pokój 306

 • Dokumentacja stypendialna w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID - 19

  Składanie dokumentów do działu pomocy materialnej w okresie zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus)

  Uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski stypendialne oraz dokumenty kierowane do działu pomocy materialnej, powinny być przesyłane elektronicznie – na adres stypendia@wsb.edu.pl - dokumenty mogą być przesyłane jako scany lub zdjęcia (w jednym pliku w formacie pdf). Wnioski mogą być przesyłane również pocztą tradycyjną na adres Akademii WSB.

  Uprzejmie informujemy, że istnieje również możliwość złożenia wniosków osobiście - po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem działu na konkretny termin.

  Powyższa procedura obowiązuje do odwołania. Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone do działu pomocy materialnej – w terminie 14 dni od uchylenia niniejszej procedury.

  PAKIET WSPARCIA DLA STUDENTÓW MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  ZAPOMOGI SPECJALNEJ

  Informujemy, że studenci oraz doktoranci* którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (student lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców), mogą ubiegać się na tej podstawie o  zapomogę specjalną.

  Studenci, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,70 zł netto na osobę w rodzinie mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium socjalne.

  O zapomogę specjalną  mogą również ubiegać się cudzoziemcy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

  *doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 - studiujący na zasadach obowiązujących w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

  Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 (stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne i zapomoga) i art. 359 ust. 1:

  1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 • Stypendium rektora

  Wiedza to wartość, która procentuje. Zdobywaj ją i inwestuj w swoją przyszłość, a my nagradzamy Cię za wyniki w nauce. Studenci AWSB mogą liczyć na stypendium rektora o charakterze naukowym. Przyznawane jest ono grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • W SEMESTRZE ZIMOWYM: OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA
  • W SEMESTRZE LETNIM: OD 15 LUTEGO DO 31 MARCA

  Ważne: wnioski o przyznanie stypendium rektora złożone po upływie terminu porządkowego nie są rozpatrywane.

  Kto może złożyć wniosek?
  Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia po zaliczeniu I semestru studiów*.
  *O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  (na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim semestrze studiów) jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Minimalna średnia ocen uprawniająca do aplikowania o stypendium rektora wynosi 4.4 za poprzedni semestr studiów.

  Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Stypendium rektora - dla studentów cudzoziemców
  Wszyscy studenci - cudzoziemcy, którzy rozpoczynają kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium rektora, po zaliczeniu 1 semestru studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.
  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Uwaga: student ubiegający się o stypendium rektora  (także za osiągnięcia sportowe) nie może mieć warunkowego zaliczenia semestru w poprzednim roku studiów.
  W przypadku powtarzania semestru studiów nie można ubiegać się o stypendium rektora.

  Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?
  Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).
  Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.
  Istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium rektora pocztą tradycyjną.

  Co decyduje o przyznaniu stypendium?

  O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej - gwarancją otrzymania stypendium jest znalezienie się studenta w 10% najlepszych studentów studiowanego przez studenta kierunku.

  Stypendia rektora w semestrze letnim 2020/2021:

  Kierunek studiów Minimalna liczba punktów do znalezienia się w 10% najlepszych studentów kierunku (średnia ocen do 3 miejsca po przecinku x 100)
  Administracja 480,76
  Bezpieczeństwo narodowe 480,76
  Ekonomia 478,57
  Filologia 465,00
  Finanse i Rachunkowość 486,36
  Finanse, Rachunkowość i Podatki 496,15
  Fizjoterapia 465,21
  Informatyka 477,77
  Inżynieria zarządzania 467,85
  Kosmetologia 492,10
  Logistyka 478,57
  Pedagogika 482,14
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 481,57
  Ratownictwo medyczne 452,27
  Socjologia 490,62
  Stosunki międzynarodowe 440,00
  Studia menedżerskie 487,50
  Transport 476,47
  Zarządzanie 473,33
  Zarządzanie i inżynieria produkcji 465,62

   

  Jaka jest wysokość stypendium?

  Wysokość stypendium w każdym semestrze może ulec zmianie.

  Stypendia rektora w semestrze letnim 2020/2021
  (stypendia wypłacane od marca 2021 do czerwca 2021) wynoszą:

      Punkty Kwota/mc
  440,00 - 449,99  380 zł
  450,00 - 459,99  430 zł
  460,00 - 469,99 480 zł
  470,00 - 479,99 530 zł
  480,00 - 489,99 580 zł
  490,00 - 499,99 630 zł
  500,00  710 zł
  powyżej 500,00 830 zł

   

 • Stypendium socjalne

  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dziś bezpieczeństwo finansowe. Dlatego już od 1 semestru przyznajemy stypendium socjalne osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej.
  Maksymalny próg dochodu, który uprawnia studenta do otrzymania stypendium socjalnego to 1 051,70 zł netto na osobę w rodzinie.

  Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie w sytuacji materialnej (zmiana pracy, uzyskanie pracy, utrata pracy, zmiana ilości członków w rodzinie) i rodzinnej mającej wpływ na wysokość dochodu w rodzinie. Jeżeli student nie zgłosi zmian mających wpływ na wysokość/prawo do świadczenia stypendium uznawane jest za nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

  Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?
  Tak, ponieważ stypendia przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

  Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.

  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Uwaga: studenci, którzy złożyli wnioski w semestrze zimowym danego roku akademickiego, w semestrze letnim tego samego roku ak. składają tylko wniosek z oświadczeniem dotyczącym braku zmian/zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej.

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

  Czyje dochody są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?

  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w 2019 roku (zaświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny - w przypadku braku uzyskiwania dochodów w 2019 roku, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające ten fakt);

  b) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, stopie stawki podatkowej, wysokości opłaconego podatku.
  W przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2019 roku  (przedstawiają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą).

  Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód liczony jest na podstawie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego ds. rodziny w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w terminie do 1 sierpnia każdego roku.

  c) Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2019 roku -  (oświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny).

  d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku (dokument dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny) lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej w 2019 roku.

  W przypadku złożenia oświadczenia należy podać 9% wymiaru składki zdrowotnej (odliczonej od podatku i od dochodu) - wysokość składki należy obliczyć samodzielnie, gdyż wysokość składki podana w formularzu PIT 11 stanowi 7,75%.

  Gospodarstwo rolne:

  Jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 roku;
  b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
  c) umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

  Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

  Dochód roczny z gospodarstwa rolnego obliczamy w następujący sposób:
  Wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych mnożymy przez przelicznik (wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego jest podawany do informacji drogą obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego corocznie do dnia 23 września)
  Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2019  wynosi 3.244 zł (zgodnie z informacją podaną przez Prezesa GUS z dnia 23 września 2020 r.)

  Alimenty:

  Jeżeli członkowie rodziny otrzymują alimenty do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  b)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  Roczną wysokość uzyskanych alimentów należy wpisać w załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

  Uzyskanie dochodów:

  Dochód uzyskany - co to jest? 
  Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
  a) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku tj. w 2019  należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego netto przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków (netto) w okresie zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • kserokopię umowy zlecenie, umowy o pracę;
  • kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;
  • kserokopię decyzji przyznania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie z atrudnienia;
  • kserokopię decyzji zarejestrowania działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie z MOPS/GOPS dotyczące wysokości przyznania świadczenia rodzicielskiego wraz z informacją, od kiedy świadczenie przysługuje;
  • inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu.

  b) w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, tj. po roku 2019 należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie z atrudnienia (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu. 

  Dochód utracony:

  Dochód utracony- co to jest?
  Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną tylko i wyłącznie:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych;
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej;
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  • utratą świadczenia rodzicielskiego;
  • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto
  (np. zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości utraconych dochodów netto w 2019 r., kserokopia świadectwa pracy lub umowy-zlecenie, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości utraconych zasiłków bądź stypendium stażowego, decyzja wyrejestrowania działalności gospodarczej, decyzja wstrzymująca wypłatę renty lub emerytury oraz inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju utraconego dochodu). Katalog dochodów, które można uznać za utracone można znaleźć powyżej - definicja dochodu utraconego;

  Inne:
  Inne dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie studenta:
  a) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;
  b) kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/ rodzeństwa lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka
  c) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  d) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w składzie rodziniy występuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna;
  e) zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);
  f) zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);
  g) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
  h) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  i)  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  j)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  k) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

  Samodzielność finansowa studenta:

  Nowe przepisy wprowadzają korzystną dla studentów zmianę w zakresie ustalania statusu samodzielności finansowej.
  Zgodnie z art. 179 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wspomnianej ustawy:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
  d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

  lub

  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 923,45 zł),
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

  Przez stałe źródło dochodu rozumie się dochód uzyskiwany nieprzerwanie przez wszystkie 12 miesięcy w roku bazowym.

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  UWAGA!
  Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa powyżej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również:

  • z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
   Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nalezy dołączyć załącznik nr 4 do regulaminu.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Dbamy o to, aby studiowanie było dostępne dla wszystkich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek może złożyć każdy student AWSB, studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • W SEMESTRZE ZIMOWYM: OD 1 DO 31 PAŹDZIERNIKA
  • W SEMESTRZE LETNIM: OD 15 LUTEGO DO 31 MARCA

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).
  Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.
  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Kto może złożyć wniosek?
  Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością. 

  Stypendia dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2020/2021 wynosiły:

  Stopień niepełnosprawności Kwota/mc
  I stopień - znaczny 890 zł
  II stopień - umiarkowany 740 zł
  III stopień - lekki 590 zł
 • Zapomoga

  Życie jest pełne nieprzewidywalnych zdarzeń. Pożar? Kradzież? Utrata pracy spowodowana przez pandemię? Jesteś bezpieczny! Studenci AWSB mogą skorzystać ze specjalnej zapomogi w wysokości do 1500 zł.

  Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać zapomogę?
  Tak, ponieważ stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Dokumenty potwierdzające znalezienie się studenta w przejściowo trudnej sytuacji życiowe
   • zaświadczenie z policji, straży pożarnej, karty wypisowe ze szpitala, akt zgonu, itp.
  2. Jeżeli przyczyna powołana we wniosku jako podstawa do przyznania zapomogi naraziła studenta na koszty, student powinien udokumentować wysokość poniesionych kosztów.

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Zapomoga jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.
  Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

  Jakie zdarzenia uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi?
  Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  • kradzież,
  • pożar,
  • powódź,
  • śmierć najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),
  • ciężką chorobę, studenta lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dziecko) wymagającą leczenia szpitalnego.

  UWAGA! informujemy, że do zdarzeń, które nie uprawniają studenta do otrzymania zapomogi należą:

  • zmniejszenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia (wówczas student może ubiegać się o stypendium socjalne),
   WYJĄTKIEM JEST PRZYZNANIE ZAPOMOGI SPECJALNEJ - UTRATY DOCHODU Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA.
  • urodzenie się dziecka.

  Zgodnie §24 ust. 7 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów AWSB Zapomogi nie przyznaje się na podstawie tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz.

  Termin składania wniosków
  nie określa się terminów (wnioski można składać 2 razy w roku akademickim). 

 • Stypendium za Wyniki w Nauce dla Studentów AWSB

  Studiujesz stacjonarnie? Masz szansę na stypendium naukowe  wypłacane z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy Akademii WSB. Jest to stypendium przyznawane studentom studiów wyłącznie stacjonarnych, za dodatkowe osiągnięcia naukowe, tj. aktywny udział w kołach naukowych AWSB, wystąpienia na konferencjach naukowych, realizację badań naukowych, wygłaszanie referatów, publikacje naukowe, udział w konkursach naukowych itp. Maksymalna kwota miesięczna wynosi 500 zł, a stypendium można pobierać równocześnie ze stypendium rektora i innymi.

  Kto może złożyć wniosek?
  Student studiów stacjonarnych I i II stopnia, który:

  • zaliczył poprzedni semestr studiów;
  • uzyskał w poprzednim semestrze studiów osiągnięcia naukowe, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;
  • uzyskał w poprzednim semestrze studiów co najmniej 60 punktów za osiągnięcia naukowe, o ktorych mowa w załączniku nr 2 do regulaminu.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie Specjalnego Systemu Stypendiów za wyniki w nauce AWSB;
  • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, np.:
  • zaświadczenia potwierdzające czynny udział w konferencjach naukowych,
  • zaświadczenia potwierdzające udział w badaniach naukowych,
  • dokumenty potwierdzające odbycie stypendiów zagranicznych,
  • zaświadczenia potwierdzające przyjęcie do druku publikacji naukowych,
  • skan lub kserokopię publikacji obejmującą tekst pierwszej i ostatniej strony pracy wraz ze stroną tytułową,
  • adres internetowy lub identyfikator cyfrowy URL lub DOI do prac, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej,
  • zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konkursach naukowych,
  • zaświadczenia potwierdzające organizację/udział w akcjach, projektach, szkoleniach popularyzujących nauke, kulturę i sztukę.

  Za jakie osiągnięcia naukowe można otrzymać stypendium?
  Wykaz osiągnięć naukowych za które można uzyskać punkty określono w załączniku nr 2 do regulaminu.

  Wysokość stypendium jest zależna od liczby uzyskanych punktów: 
  od 60 do 69 punktów - 250 zł/mc
  od 70 do 79 punktów - 300 zł/mc
  od 80 do 99 punktów - 350 zł/mc
  100 punktów i więcej - 500 zł/mc 

  Aby otrzymać stypendium należy uzyskać minimim 60 punktów!

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 5 miesięcy w semestrze.

  Jak często mogę składać wniosek?
  Wniosek o przyznanie stypendium można składać co semestr.

  Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?
  Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.

 • Stypendium za Wyniki w Nauce AWSB dla maturzystów

  Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB wypłacany z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy.

  Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich.

  Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium?
  Tegoroczni maturzyści, którzy spełnią jednocześnie kilka warunków:

  • rozpoczną studia stacjonarne w Akademii WSB w semestrze zimowym;
   • złożą wniosek o przyznanie stypendium w wymaganym terminie (informacje nt. terminów składania wniosków można znaleźć poniżej);
   • uzyskali wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (wyrażone procentowo na świadectwie dojrzałości) lub brali udział w olimpiadach przedmiotowych stopnia centralnego;
    lub
   • są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego, na podstawie dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady;
   • są laureatami olimpiady pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Maturzyści dołączają do wypełnionego wniosku kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).
  Maturzyści-laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego dołączają kopię dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady (oryginał do wglądu).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr (na 5 miesięcy w semestrze).
  Stypendium wypłacane jest za miesiące: X, XI, XII, I, II.

  W jaki sposób sprawdzić, czy stypendium przysługuje?
  Jeżeli ubiegasz się o stypendium na podstawie wysokich wyników na świadectwie maturalnym sposób wyliczania współczynnika stypendialnego jest następujący:

  Współczynnik stypendialny stanowi suma:
  1) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części ustnej wyrażonego procentowo;
  2) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części ustnej wyrażonego procentowo;
  3) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  4) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  5) wyniku uzyskanego z egzaminu z matematyki w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  6) wyniku uzyskanego z egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wyrażonego procentowo.

  Ustalając wysokość współczynnika stypendialnego stosuje się następujące przeliczniki:

  • wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym, mnożony jest x1
  • wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, mnożony jest x1.5
  • ustalając współczynnik stypendialny należy uzyskany wynik podzielić przez 100.

  Stawki stypendium dla najlepszych maturzystów w zależności od uzyskanego współczynnika:
  od 5.0 - do 6.9 - 250,00 zł/mc
  od 7.0 - do 7.9 - 300,00 zł/mc
  od 8.0 - do 8.9 - 350,00 zł/mc
  od 9.0 - i więcej - 500,00 zł/mc

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej (pokój 306)
  (studenci studiujący w Wydziałach Zamiejscowych Akademii WSB wnioski składają we właściwym wydziale). 

  Termin składania wniosków do 30 września br.

 • Stypendia dla cudzoziemców

  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA CUDOZIEMCÓW (W ZWIĄZKU  Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.):

  Dotyczy studentów, którzy podjęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 :
  O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

  1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
  2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
  3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego
  5. co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
  6. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  7. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2019-2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

  1. stypendium rektora,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium ministra

  STUDENCI CUDOZIEMCY, KTÓRZY PODJĘLI KSZTAŁCENIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 UBIEGAJĄ SIĘ O STYPENDIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z DNIA 27 LIPCA 2005 R., TJ:

  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub:

  • na podstawie decyzji ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego
  • na podstawie decyzji Rektora
  • na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach
  • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

  Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy

  Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogi

  tak jak obywatele polscy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe:

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
  • umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o
  • cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
  • Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

  Cudzoziemcom, którzy:

  • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

  nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.
  Wnioski stypendialne znajdują się w zakładce stypendia -> wnioski

 • Inne Stypendia

  Studencie, jeżeli szukasz przydatnych informacji o dodatkowych formach dofinansowania nauki, dobrze trafiłeś. Poniżej znajdziesz odnośniki do lokalnych i ogólnopolskich programów stypendialnych wspierających studentów. 

  Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej
  Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: od 1 lipca do 15 września.Stypendium przyznawane jest na jeden rok akademicki - wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.
  Stypendium dla studentów wypłacane jest w maksymalnej wysokości 250,00 zł miesięcznie.
  Zasady i sposób przyznawania stypendiów zamieszczono na na stronie biulety informacji publicznej (BIP) w zakładce sposoby załatwiania spraw - oświata.

  STYPENDIUM MINISTRA dla studentów i wybitnych młodych naukowców

  W jaki sposób wypłacane jest stypendium?
  Stypendium wypłacane jest:
  a) studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
  b) młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

  • na wskazany przez niego rachunek bankowy albo racunek w półdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

  Minister przyznaje nie więcej niż 840 stypedniów dla studentów oraz 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców bedących doktorantami. Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć 17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta oraz 5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

  Gdzie należy złożyć wniosek? 
  Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:
  1) studenta - w terminie do dnia 25 października, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) młodego naukowca - w 2019 r. w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

  Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

  Wyszukiwarka stypendiów
  Na stronie internetowej mojestypendium.pl znajdziesz informację o aktualnych stypendiach, konkursach i grantach.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji