Kontakt

 

stypendia@wsb.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. stypendiów
Małgorzata Kamińska
tel. 32 295-93-66
makaminska@wsb.edu.pl
Pokój 306 

Koordynator ds. stypendiów
Kamila Rybak
tel. 32 295-93-66
krybak@wsb.edu.pl
Pokój 306

Specjalista ds. stypendiów 
Aleksandra Popęda 
tel.32 295-93-66
apopeda@wsb.edu.pl
Pokój 306

 

Asystent ds. stypendiów 

Magdalena Kotarba  

tel.32 295-93-66
mkotarba@wsb.edu.pl
Pokój 306

Godziny Pracy (pokój 306)

Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 16.00
Sobota: 8.00 - 16.00 (w terminach zjazdów)
Niedziela - nieczynne

 

 • Ogłoszenia

   

  Termin składania wniosków:

  Wnioski o stypendia na semestr letni 2023/2024 można składać
  od 15.02.2024 r. do 31.03.2024 r.

  Sposób składania wniosków:

  Informujemy, wnioski o zapomogę oraz wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można składać na trzy sposoby:

  • Przez platformę Wirtualnej Uczelni,
  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza

  Wnioski o stypendium rektora oraz wnioski o stypendium socjalne można składać w następujący sposób:

  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza

  Stypendium Socjalne

  Od stycznia 2023 r. został podniesiony próg wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z 1051,7 zł do 1294,4 zł na osobę w rodzinie (netto).


  Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego 2021/2022.

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

  W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

  Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów).

  Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazująć, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  Nowelizacja rozszerzyła także uprawnienia studentów do stypendium dla osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu. Ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łacznie przez okres do 12 semestrów.

  Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego 2021/2022.

  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

   

 • Stypendium rektora

  Wiedza to wartość, która procentuje. Zdobywaj ją i inwestuj w swoją przyszłość, a my nagradzamy Cię za wyniki w nauce. Studenci AWSB mogą liczyć na stypendium rektora o charakterze naukowym. Stypendium rektora przyznaje się do 10% studentów na określonym kierunku studiów.

  Stypendium rektora może otrzymać student, który :

  • uzyskał za ostatni semestr studiów średnią ocen na poziomie min. 4,4 (dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne) lub
  • uzyskał za poprzedni semestr studiów osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

  Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • w semestrze zimowym - od 15 września do 31 października
  • w semestrze letnim - od 15 lutego do 31 marca
   Wnioski złożone po upływie terminu porządkowego nie są rozpatrywane.

  Wniosek na semestr letni 2023/2024 znajduję się w Dokumentach do pobrania na dole stony.

  Gdzie należy złożyć wniosek?

  Wnioski o stypendium rektora można składać w następujący sposób:

  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza

  Kto może złożyć wniosek?
  Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru studiów. Student pierwszego semestru studiów II stopnia (na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim semestrze studiów) jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.

  Komu nie przysługuje stypendium rektora?

  1. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  3. w przypadku powtarzania semestru studiów, warunkowego zaliczenia semestru oraz na urlopie dziekańskim student nie może ubiegać się o stypendium rektora. 

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  Stypendium rektora - dla studentów cudzoziemców
  Wszyscy studenci - cudzoziemcy, którzy rozpoczynają kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 mogą ubiegać się o stypendium rektora, po zaliczeniu 1 semestru studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.
  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?
  Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.

  Co decyduje o przyznaniu stypendium?
  O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej - gwarancją otrzymania stypendium jest znalezienie się w grupie najlepszych studentów danego kierunku studiów.

  Jak obliczyć średnią?
  Aby obliczyć średnią arytmetyczną należy dodać do siebie wszystkie oceny (również oceny niedostateczne) uzyskane w poprzednim semestrze i sumę tę podzielić przez liczbę ocen.
  Średnia ma być wyliczona do 3 miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia.

   

  Poniższe dane dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024

  Kierunek studiów Minimalna liczba punktów do znalezienia się w grupie najlepszych studentów kierunku (średnia ocen do 3 miejsca po przecinku x 100)
  Administracja 440,00
  Bezpieczeństwo narodowe 476,92
  Ekonomia 440,00
  English in Management 496,66
  Filologia 440,00
  Financial management and accounting 440,00
  Finanse i Rachunkowość 454,54
  Fizjoterapia 440,00
  Informatyka 440,00
  Inżynieria zarządzania 457,69
  Kosmetologia 447,72
  Lekarski Brak złożonych wniosków.
  Logistyka 453,12
  Pedagogika 466,66
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 488,88
  Pielęgniarstwo 440,00
  Prawo 440,00
  Psychologia 440,00
  Ratownictwo medyczne 445,00
  Socjologia 440,00
  Stosunki międzynarodowe 440,00
  Studia menedżerskie 459,37
  Transport 462,50
  Zarządzanie 453,12
  Zarządzanie finansami i rachunkowość 480,00
  Zarządzanie i inżynieria produkcji 450,00

   

  Jaka jest wysokość stypendium?

  Wysokość stypendium w każdym semestrze może ulec zmianie.

  Stypendia rektora w semestrze zimowym 2023/2024
  (stypendia w semestrze zimowym 2023/2024 wypłacane są od października 2023 do stycznia 2024) wynoszą:

  Punkty Kwota/mc
  440,00 - 469,99 350 zł
  470,00 - 499,99 400 zł
  500,00 500 zł
  powyżej 500,00 940 zł

   

 • Stypendium socjalne

  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dziś bezpieczeństwo finansowe. Dlatego już od 1 semestru przyznajemy stypendium socjalne osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej.
  Maksymalny próg dochodu, który uprawnia studenta do otrzymania stypendium socjalnego to 1 294,40 zł netto na osobę w rodzinie.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • w semestrze zimowym - od 15 września do 31 października
  • w semestrze letnim - od 15 lutego do 31 marca
   (istnieje możliwość złożenia wniosku po terminie)

  Gdzie należy złożyć wniosek?

  Wnioski o stypendium socjalne można składać w następujący sposób:

  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza


  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze.
  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Uwaga: studenci, którzy złożyli wnioski w semestrze zimowym danego roku akademickiego, w semestrze letnim tego samego roku ak. składają tylko wniosek z oświadczeniem dotyczącym braku zmian/zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej.

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

  Komu nie przysługuje stypendium socjalne?

  1. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  3. studentowi studiującemu dłużej niż 12 semestrów w tym na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż 9 semestrów, na studiach drugiego stopnia nie dłuzej niż 7 semestrów.

  Zgodnie znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – niedłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  Czyje dochody są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?

  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w 2022 roku (zaświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny - w przypadku braku uzyskiwania dochodów w 2022 roku, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające ten fakt);

  b) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, stopie stawki podatkowej, wysokości opłaconego podatku.
  W przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2022 roku  (przedstawiają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą).

  Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód liczony jest na podstawie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego ds. rodziny w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" w terminie do 1 sierpnia każdego roku.

  c) Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2022 roku -  (oświadczenie dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny).

  d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku (dokument dostarcza każdy pełnoletni członek rodziny) lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej w 2022 roku.

  W przypadku złożenia oświadczenia należy podać 9% wymiaru składki zdrowotnej (odliczonej od podatku i od dochodu) - wysokość składki należy obliczyć samodzielnie, gdyż wysokość składki podana w formularzu PIT 11 stanowi 7,75%.

  Gospodarstwo rolne:

  Jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2022 roku;
  b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
  c) umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

  Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

  Dochód roczny z gospodarstwa rolnego obliczamy w następujący sposób:
  Wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych mnożymy przez przelicznik (wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego jest podawany do informacji drogą obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego corocznie do dnia 23 września)
  Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2022 wynosi 5 549 zł  (zgodnie z informacją podaną przez Prezesa GUS w dniu 21.09.2023)

  Alimenty:

  Jeżeli członkowie rodziny otrzymują alimenty do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  b)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  Roczną wysokość uzyskanych alimentów należy wpisać w załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

  Uzyskanie dochodów:

  Dochód uzyskany - co to jest? 
  Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza uzyskanie dochodu spowodowaną:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego;
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
  a) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku tj. w 2022  należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego netto przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków (netto) w okresie zatrudnienia;
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • kserokopię umowy zlecenie, umowy o pracę;
  • kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;
  • kserokopię decyzji przyznania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia;
  • kserokopię decyzji zarejestrowania działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie z MOPS/GOPS dotyczące wysokości przyznania świadczenia rodzicielskiego wraz z informacją, od kiedy świadczenie przysługuje;
  • inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu.

  b) w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, tj. po roku 2022 należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, np.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku/ stypendium dla osób bezrobotnych (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • kserokopię decyzji przyznania renty, emerytury;
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia (netto) w okresie pobierania świadczenia;
  • inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju uzyskanego dochodu. 

  Dochód utracony:

  Dochód utracony- co to jest?
  Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną tylko i wyłącznie:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych;
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej;
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  • utratą świadczenia rodzicielskiego;
  • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  a) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto
  (np. zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości utraconych dochodów netto w 2022 r., kserokopia świadectwa pracy lub umowy-zlecenie, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości utraconych zasiłków bądź stypendium stażowego, decyzja wyrejestrowania działalności gospodarczej, decyzja wstrzymująca wypłatę renty lub emerytury oraz inne zaświadczenia adekwatne do rodzaju utraconego dochodu). Katalog dochodów, które można uznać za utracone można znaleźć powyżej - definicja dochodu utraconego;

  Inne:
  Inne dokumenty potwierdzające sytuację w rodzinie studenta:
  a) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;
  b) kopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/ rodzeństwa lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka
  c) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  d) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w składzie rodziniy występuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna;
  e) zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);
  f) zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się (nie dotyczy osób pełnoletnich z orzeczonym stopniem niepełnosprawności);
  g) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
  h) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  i)  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  j)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  k) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

  Samodzielność finansowa studenta:

  Nowe przepisy wprowadzają korzystną dla studentów zmianę w zakresie ustalania statusu samodzielności finansowej.
  Zgodnie z art. 88 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1  wspomnianej ustawy:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1d,
  d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

  lub

  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 930,35 zł),
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

  Przez stałe źródło dochodu rozumie się dochód uzyskiwany nieprzerwanie przez wszystkie 12 miesięcy w roku bazowym.

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. (Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć załącznik nr 4 do regulaminu.)

  Inne uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

  • rodzeństwo/dzieci studenta pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawnośi lub legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osoby do 16 roku życia,
  • alimenty zasądzone od obojga rodziców studenta (do 25 roku życia studenta),
  • sieroctwo zupełne studenta (do 25 roku życia studenta),
  • student osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej lub domu dziecka.

  (Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć dokumenty potwierdzające powód składania wniosku o stypenium socjalne w zwięksoznej wysokości.)

  Uwaga:

  Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie w sytuacji materialnej (zmiana pracy, uzyskanie pracy, utrata pracy, zmiana ilości członków w rodzinie) i rodzinnej mającej wpływ na wysokość dochodu w rodzinie. Jeżeli student nie zgłosi zmian mających wpływ na wysokość/prawo do świadczenia stypendium uznawane jest za nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

  Stypendia socjalne w semestrze zimowym 2023/2024 wynosiły:

  Dochód netto na osobę w rodzinie: Stypendium socjalne:
  dochód od 0.00 do 700.00 zł 1 700.00 zł
  dochód od 700.01 do 900.00 zł 1 690.00 zł
  dochód od 900.01 do 1 294.40 zł 1 680.00 zł

   

  Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym 2023/2024 wynosiły:

  Dochód netto na osobę w rodzinie: Stypendium socjalne zwiększonej wysokości:
  dochód od 0.00 do 1 294.40 zł 1 730.00 zł

   

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

  Dbamy o to, aby studiowanie było dostępne dla wszystkich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek może złożyć każdy student AWSB, studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • w semestrze zimowym - od 15 września  do 31 października
  • w semestrze letnim - od 15 lutego do 31 marca

  Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można składać na trzy sposoby:

  • Przez platformę Wirtualnej Uczelni,
  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres:Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.
  W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

  Kto może złożyć wniosek?
  Wniosek może złożyć każdy student uczelni studiujący na studiach I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z orzeczoną niepełnosprawnością. 

  Komu nie przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych?
  1. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  W przypadku studentów z niepełnosprawnością – jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

  Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  Jaka jest wysokość stypendium?
  Wysokość stypendium w każdym semestrze może ulec zmianie.

  Stypendia dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2023/2024 wynosiły:

  Stopień niepełnosprawności Kwota/mc
  I stopień - znaczny 3 000 zł
  II stopień - umiarkowany 2 900 zł
  III stopień - lekki 2 800 zł
 • Zapomoga

  Życie jest pełne nieprzewidywalnych zdarzeń. Pożar? Kradzież? Utrata pracy? Jesteś bezpieczny! Studenci AWSB mogą skorzystać ze specjalnej zapomogi w wysokości do 3 000 zł.

  Komu nie przysługuje zapomoga?

  • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń wskazując, że do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać zapomogę?
  Tak, ponieważ stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek złożony przez studenta.

  Gdzie należy złożyć wniosek?

  Wnioski o zapomogę można składać na trzy sposoby:

  • Przez platformę Wirtualnej Uczelni,
  • Osobiście w biurze ds. stypendiów lub w Zamiejscowych Wydziałach,
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia WSB Ul. Cieplaka 1c 41-300 Dąbrowa Górnicza.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Dokumenty potwierdzające znalezienie się studenta w przejściowo trudnej sytuacji życiowej np. zaświadczenie z policji, straży pożarnej, wypis ze szpitala, akt zgonu, itp.
  2. Jeżeli przyczyna powołana we wniosku jako podstawa do przyznania zapomogi naraziła studenta na koszty, student powinien udokumentować wysokość poniesionych kosztów.

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Zapomoga jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.
  Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

  Jakie zdarzenia uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi?
  Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  • kradzież,
  • pożar,
  • powódź,
  • śmierć najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),
  • ciężką chorobę, studenta lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dziecko) wymagającą leczenia szpitalnego,
  • utratę pracy studenta bądź najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),
  •  inne zdarzenia losowe.

  UWAGA! informujemy, że do zdarzeń, które nie uprawniają studenta do otrzymania zapomogi należą:

  • zmniejszenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia (wówczas student może ubiegać się o stypendium socjalne),
  • urodzenie się dziecka.

  Zgodnie §24 ust. 7 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów AWSB Zapomogi nie przyznaje się na podstawie tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz.


  Zgodnie §24 ust. 8 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów AWSB Zapomoga nie może zostać przyznana w przypadku, gdy zdarzenie uzasadniające jej wypłacenie miało miejsce na więcej niż 6 miesięcy przed założeniem wniosku. 

  Termin składania wniosków
  Nie określa się terminu. Wniosek o zapomogę można złożyć 2 razy w roku akademickim.

   

 • Stypendium za Wyniki w Nauce dla Studentów AWSB

  Studiujesz stacjonarnie? Masz szansę na stypendium naukowe  wypłacane z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy Akademii WSB. Jest to stypendium przyznawane studentom studiów wyłącznie stacjonarnych, za dodatkowe osiągnięcia naukowe, tj. aktywny udział w kołach naukowych AWSB, wystąpienia na konferencjach naukowych, realizację badań naukowych, wygłaszanie referatów, publikacje naukowe, udział w konkursach naukowych itp. Maksymalna kwota miesięczna wynosi 500 zł, a stypendium można pobierać równocześnie ze stypendium rektora i innymi.

  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • w semestrze zimowym - od 15 września do 15 października
  • w semestrze letnim - od 15 lutego do 15 marca

  Wniosek na semestr zimowy 2023/2024 należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej (pokój 306)
  (studenci studiujący w Wydziałach Zamiejscowych Akademii WSB wnioski składają we właściwym wydziale). Wniosek moża również, przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia WSB ul.Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem stypendia).

   

  Kto może złożyć wniosek?
  Student studiów stacjonarnych I i II stopnia, który:

  • zaliczył poprzedni semestr studiów;
  • uzyskał w poprzednim semestrze studiów osiągnięcia naukowe, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;
  • uzyskał w poprzednim semestrze studiów co najmniej 60 punktów za osiągnięcia naukowe, o ktorych mowa w załączniku nr 2 do regulaminu.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie Specjalnego Systemu Stypendiów za wyniki w nauce AWSB;
  • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, np.:
  • zaświadczenia potwierdzające czynny udział w konferencjach naukowych,
  • zaświadczenia potwierdzające udział w badaniach naukowych,
  • dokumenty potwierdzające odbycie stypendiów zagranicznych,
  • zaświadczenia potwierdzające przyjęcie do druku publikacji naukowych,
  • skan lub kserokopię publikacji obejmującą tekst pierwszej i ostatniej strony pracy wraz ze stroną tytułową,
  • adres internetowy lub identyfikator cyfrowy URL lub DOI do prac, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej,
  • zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konkursach naukowych,
  • zaświadczenia potwierdzające organizację/udział w akcjach, projektach, szkoleniach popularyzujących nauke, kulturę i sztukę.

  Za jakie osiągnięcia naukowe można otrzymać stypendium?
  Wykaz osiągnięć naukowych za które można uzyskać punkty określono w załączniku nr 2 do regulaminu.

  Wysokość stypendium jest zależna od liczby uzyskanych punktów: 
  od 60 do 69 punktów - 250 zł/mc
  od 70 do 79 punktów - 300 zł/mc
  od 80 do 99 punktów - 350 zł/mc
  100 punktów i więcej - 500 zł/mc 

   

  Zgodnie z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB z dnia 5.11.2018r. §3 Stypendium przyznawane będzie nie wiecej niż 15 beneficjentom.

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Studenci Wydziału Nauk Stosowanych składaja wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 5 miesięcy w semestrze.

  Jak często mogę składać wniosek?
  Wniosek o przyznanie stypendium można składać co semestr.

  Czy muszę złożyć wniosek aby otrzymać stypendium?
  Tak, ponieważ stypendia są przyznawane na wniosek złożony przez studenta.

 • Stypendium za Wyniki w Nauce AWSB dla maturzystów

  Specjalny System Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB wypłacany z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy.

  Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych absolwentów szkół średnich.

  Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium?
  Tegoroczni maturzyści, którzy spełnią jednocześnie kilka warunków:

  • rozpoczną studia stacjonarne w Akademii WSB w semestrze zimowym;
   • złożą wniosek o przyznanie stypendium w wymaganym terminie (informacje nt. terminów składania wniosków można znaleźć poniżej);
   • uzyskali wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (wyrażone procentowo na świadectwie dojrzałości) lub brali udział w olimpiadach przedmiotowych stopnia centralnego;
    lub
   • są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego, na podstawie dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady (dotyczy stypendium rektora dla maturzystów więcej informacji w zakładce stypendium rektora - świadczenie wypłacane jest za miesiące X-I);
   • są laureatami olimpiady pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  Maturzyści dołączają do wypełnionego wniosku kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).
  Maturzyści-laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego dołączają kopię dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady (oryginał do wglądu).

  Na jaki okres przyznawane jest stypendium?
  Stypendium przyznawane jest na semestr (na 5 miesięcy w semestrze).
  Stypendium wypłacane jest za miesiące: X, XI, XII, I, II.

  W jaki sposób sprawdzić, czy stypendium przysługuje?
  Jeżeli ubiegasz się o stypendium na podstawie wysokich wyników na świadectwie maturalnym sposób wyliczania współczynnika stypendialnego jest następujący:

  Współczynnik stypendialny stanowi suma:
  1) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części ustnej wyrażonego procentowo;
  2) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części ustnej wyrażonego procentowo;
  3) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka polskiego w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  4) wyniku uzyskanego z egzaminu z języka obcego nowożytnego w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  5) wyniku uzyskanego z egzaminu z matematyki w części pisemnej wyrażonego procentowo;
  6) wyniku uzyskanego z egzaminu z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wyrażonego procentowo.

  Ustalając wysokość współczynnika stypendialnego stosuje się następujące przeliczniki:

  • wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym, mnożony jest x1
  • wynik wyrażony procentowo z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, mnożony jest x1.5
  • ustalając współczynnik stypendialny należy uzyskany wynik podzielić przez 100.

  Zgodnie z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB z dnia 5.11.2018r. §3 Stypendium przyznawane będzie nie wiecej niż 5 beneficjentom.

  Stawki stypendium dla najlepszych maturzystów w zależności od uzyskanego współczynnika:
  od 5.0 - do 6.9 - 250,00 zł/mc
  od 7.0 - do 7.9 - 300,00 zł/mc
  od 8.0 - do 8.9 - 350,00 zł/mc
  od 9.0 - i więcej - 500,00 zł/mc

  Gdzie należy złożyć wniosek?
  Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej (pokój 306)
  (studenci studiujący w Wydziałach Zamiejscowych Akademii WSB wnioski składają we właściwym wydziale). Wniosek moża również, przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia WSB ul.Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem stypendia).

   

  Termin składania wniosków do 30 września br.

 • Stypendia dla cudzoziemców

  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA CUDOZIEMCÓW (W ZWIĄZKU  Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.):

  Dotyczy studentów, którzy podjęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 :
  O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

  1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
  2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
  3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
  5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

  Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Świadczeń dla Studentów Akademi WSB 

  Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie w roku akademickim 2019-2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

  1. stypendium rektora,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium ministra

  STUDENCI CUDOZIEMCY, KTÓRZY PODJĘLI KSZTAŁCENIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 UBIEGAJĄ SIĘ O STYPENDIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z DNIA 27 LIPCA 2005 R., TJ:

  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub:

  • na podstawie decyzji ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego
  • na podstawie decyzji Rektora
  • na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach
  • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

  Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy

  Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogi

  tak jak obywatele polscy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe:

  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
  • umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o
  • cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
  • Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

  Cudzoziemcom, którzy:

  • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

  nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.

  Komu nie przysługują stypendia?

  1. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

   

  Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Świadczeń dla Studentów Akademii WSB z dnia 30 września 2019r. § 35 pkt.2 W przypadku złożenia przez studenta dokumentów w języku innym niż język polski wymagane jest przedłożenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

   

 • Stypendium na kierunkach medycznych

  12.10.2023r.
  Stypendia dla studentów kierunków medycznych.

  Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kierunków medycznych. Stypendia lekarskie adresowane są do studentów z całej Polski. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. 
  Stypendia przyznawane są studentom: kierunku lekarskiego, III, IV, V, VI roku studiów.
  Wnioski można składać od 2 października do 31 października 2023 r.
  Więcej informacji na www.lubuskie.pl

  25.09.2023r.
  Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

  Województwo Mazowieckie w roku akademickiego 2023/2024 kontynuuje program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
  W aktualnym naborze mogą brać udział studenci kształcący się na kierunkach pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne.
  Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków.
  Nabór wniosków, trwać będzie do 8 października 2023 roku.
  Szczegóły dotyczące programu są poniżej w Dokumentach do pobrania: Program Województwa Mazowieckiego

   

  01.07.2022r.
  SYSTEM ZACHĘT DO PODEJMOWANIA I KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA WYBRANYCH KIERUNKACH MEDYCZNYCH

  Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przygotowało program Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych.

  Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych, takich jak: farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo czy ratownictwo medyczne lub kierunek lekarski, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadku zainteresowania tego typu studiami.

  Program „System zachęt do podejmowania i  kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” do pobrania ze strony:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-zachet-do-podejmowania-i-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych

   

  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostaną procedury postępowania oraz stosowne formularze wniosków.

  Prosimy śledzić stronę Ministerstwa Zdrowia, na której będą publikowane aktualizacje komunikatu dotyczącego wsparcia w ramach Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych.

   

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji