A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Katedra Pedagogiki

Historia Katedry

Katedra Pedagogiki funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB. Jej powstanie związane jest z utworzeniem studiów na kierunku Pedagogika, poziom studiów pierwszego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2005–2006. Od tej pory pracownicy Katedry, niestrudzenie wypełniają misję Uczelni: „Tworzymy społeczność skoncentrowaną na rozwoju. W centrum naszych działań jest człowiek, któremu chcemy zapewnić nieograniczoną przestrzeń do realizacji własnych celów i ambicji. Jesteśmy wizjonerami. Jako otwarta i innowacyjna uczelnia pasjonujemy się wyzwaniami przyszłości. Generujemy użyteczną wiedzę, kreujemy trendy oraz kształcimy specjalistów potrafiących tym wyzwaniom sprostać". Misja ta wypełniana jest dzięki różnorodnym projektom badawczym, realizowanym przez pracowników Katedry Pedagogiki, oraz dzięki zapewnieniu studentom możliwości kontaktu z praktyką poprzez współpracę z wieloma ośrodkami, instytucjami, zajmującymi się kształceniem, pomocą, opieką, resocjalizacją.

W roku akademickim 2005–2006 studenci rozpoczęli studia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną. Była to odpowiedź na oczekiwania odnoszące się do zmian w środowiskach społecznych w warunkach postindustrialnych, a także na potrzeby rynku pracy w zakresie edukowania profesjonalnych pedagogów, którzy podjęliby aktywność zawodowa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz zapobiegania wykluczeniom i marginalizacji społecznej.

Po 5 latach funkcjonowania 20 września 2011 r., decyzją MNiSW nr MNiSW-DNS-WUN-6022-15835-4/KŁ/11 przyznano Uczelni uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika. W roku akademickim 2011–2012, pierwsi studenci kierunku Pedagogika rozpoczęli studia II stopnia. W ramach studiów zaproponowano specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Resocjalizacja. W kolejnych latach wśród specjalności znalazły się: Doradztwo zawodowe i Coaching kariery, Asystent rodziny oraz Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych.

Przełomowym wydarzeniem w historii Katedry Pedagogiki było przyznanie 18.12.2017 decyzją Centralnej Komisji ds. Stopnii i Tytułów nr BCK-I-U/dr-280/217 uprawnień do nadawania stopnia nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika dla Wydziału Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej. Od lutego 2018 roku w ramach dyscypliny Pedagogika uruchomiono seminarium doktorskie, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Dziemianowicz-Nowak.

Znaczącym w okresie funkcjonowania Katedry Pedagogiki był fakt przekształcenia  w 2019 roku prowadzonych w Akademii WSB studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” w jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (pismo z dnia 9.05.2019 r MNiSW nr DSW.WUN.5013.64.2019.SJ), co sprawiło, iż aktualnie w Akademii WSB realizowane są dwa kierunki studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: w ramach którego realizowane są Jednolite pięcioletnie studia magisterskie, profil praktyczny i Kierunek Pedagogika, studia I i II stopnia profil praktyczny.

Działaniom Katedry Pedagogiki, od jej powstania, towarzyszy rozwój bogatej oferty studiów podyplomowych, nadających pedagogom specjalistyczne uprawnienia oraz szkoleń dedykowanych dla różnych obszaru edukacji m.in. tyflopedagogika, surdopedagogika, logopedia.

W 2020 roku powołano Interdyscyplinarną Pracownię Współczesnych Problemów Humanistyki, której kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Dziemianowicz-Nowak.

Działalność naukowa, w Katedrze Pedagogiki w Akademii WSB prowadzona jest w 2 nurtach i4 obszarach. Pierwszy nurt to: Edukacja w inkluzji społecznej i przeciwdziałaniu marginalizacji, natomiast drugi: to Innowacje w kształceniu praktycznym i refleksji teoretycznej. w drugim obszarze

Pierwszy obszar badawczy obejmuje badania z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka badań prowadzonych w drugim obszarze skoncentrowana jest na szeroko pojętej zmiany w społeczeństwie postindustrialnym. Trzeci obszar badawczy koncentruje się na prowadzeni projektów badawczych z zakresu współczesnych zagrożeń, profilaktyki społecznej, resocjalizacji dzieci i młodzieży, wspomagania społecznego. Czwarty obszar to realizacja badań z zakresu pedagogiki jako nauki o wychowaniu i jego społeczno-historycznych uwarunkowaniach.

W rankingu Fundacji Perspektyw w 2019 roku wśród wszystkich Uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce Pedagogika został sklasyfikowana na 4 miejscu (http://ranking.perspektywy. pl/2019/ranking-kierunkow- studiow/kierunki spoleczne/pedagogika: 2020), a w 2020 roku na miejscu 3 (https://ranking.perspektywy. pl/2020/ranking/ranking- kierunkow-studiow/kierunki- spoleczne/pedagogika:2020). 

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wśród laureatów wyróżnionych statuetką Edukatora przez Akademie WSB są Mistrzowie, wybitni pedagodzy: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, mult dr h.c. i Prof. dr Zbyszko Melosik dr h.c. Wręczenie odbyło się 25.09.2015 r. - w dniu rozpoczęcia 25. Jubileuszowego Sympozjum Naukowego „Człowiek – Media – Edukacja” projektu autorstwa prof. dr hab. inż. Janusza Morbitzera. Laudację wygłosili: prof. dr hab. Beata Przyborowska i prof. dr. hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki.

Funkcję Kierownika Katedry w latach 2005–2013 sprawowała dr Eugenia Rostańska. Od 2014 roku kierownikiem katedry jest dr hab. Marek Walancik, prof. WSB, a dr hab. Eugenia Rostańska, prof. WSB pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry. Sekretarzem Katedry w latach 2005–2009 była dr Danuta Morańska, od 2009 do 2015 dr Katarzyna Wójcik, a od 2016 dr Michał Szyszka.

Aktualnie w Katedrze Pedagogiki zatrudnionych jest 13 pracowników samodzielnych i 5 adiunktów. Ich zainteresowania naukowe są zróżnicowane i obejmują najważniejsze dyscypliny pedagogiki. Znajduje to odzwierciedlenie w aktywności naukowej i publikacyjnej. Ponadto Katedra współpracuje z kilkudziesięcioma pracownikami dydaktycznymi.

Atutem Katedry Pedagogiki jest zapewnienie studiującym na kierunku pedagogika bezpośredniego kontaktu z praktyką edukacyjną, resocjalizacyjną czy opiekuńczą. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu w Uczelni wielu praktyków z tego typu placówek. Dzielą się oni swoim bogatym doświadczeniem zawodowym ze studentami w trakcie procesu dydaktycznego. Ułatwiają łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną, realizowaną bezpośrednio w środowisku lokalnym, stanowią również znaczącą pomoc w znalezieniu miejsc praktyk dla studiujących.

W ramach kierunku Pedagogika funkcjonuje koło naukowe studentów „Pedagogica”.

26.02.2021 Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego powołano oddział terenowy PTP w Dąbrowie Górniczej.