Katedra Pedagogiki

Historia Katedry

Katedra Pedagogiki działa w ramach Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jej powstanie związane jest z utworzeniem studiów na kierunku Pedagogika, poziom licencjacki, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2005–2006. Od tej pory pracownicy Katedry, niestrudzenie wypełniają misję WSB: „Oferując profesjonalizm i wiedzę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu".

Misja ta wypełniana jest dzięki różnorodnym projektom badawczym, realizowanym przez pracowników Katedry Pedagogiki oraz dzięki zapewnieniu studentom możliwości kontaktu z praktyką poprzez współpracę z wieloma ośrodkami, instytucjami, zajmującymi się kształceniem, opieką, resocjalizacją.

W roku akademickim 2005–2006 studenci rozpoczęli studia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną. Była to odpowiedź władz Uczelni na zapotrzebowanie, związane z badaniami naukowymi, odnoszącymi się do zmian w środowiskach społecznych w warunkach postindustrialnych, a także na potrzeby rynku pracy w zakresie edukowania profesjonalnych pedagogów, którzy podjęliby aktywność zawodowa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz zapobiegania wykluczeniom i marginalizacji społecznej.

Kierunki prac naukowych Katedry Pedagogiki obejmują trzy główne pola zainteresowań: pedagogika wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych, pedagogiczne wyzwania w procesach wychowania, edukacji, kompensacji, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, uwarunkowania efektywności działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej – kierunki i potrzeby przemian.  Wyraz temu daje tematyka organizowanych przez Katedrę konferencji naukowych oraz dorobek naukowy pracowników Katedry.

Działaniom Katedry Pedagogiki, od jej powstania, towarzyszy rozwój bogatej oferty studiów podyplomowych, nadających pedagogom specjalistyczne uprawnienia oraz szkoleń dedykowanych dla różnych obszaru edukacji m.in. tyflopedagogika, surdopedagogika, logopedia.

W roku akademickim 2011–2012, pierwsi studenci kierunku Pedagogika rozpoczęli studia II stopnia. W ramach studiów zaproponowano specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Resocjalizacja. W roku akademickim 2012–2013 wśród specjalności znalazły się Doradztwo zawodowe i Coaching kariery, Asystent rodziny oraz Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych. W ramach działalności Katedry Pedagogiki funkcjonuje aktywnie  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych oraz akademia e-Nauczyciela.

Funkcję Kierownika Katedry w latach 2005–2013 sprawowała dr Eugenia Rostańska. Od 2014 roku kierownikiem katedry jest dr hab. Marek Walancik prof. WSB, a dr hab. Eugenia Rostańska prof. WSB pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry. Sekretarzem Katedry w latach 2005–2009 była dr Danuta Morańska, a od 2009 jest dr Katarzyna Wójcik.

Działalność naukową i dydaktyczną Katedra Pedagogiki realizuje poprzez 4 zakłady:

  • Zakład Edukacji Dziecka i Badań Oświatowych
  • Zakład Pedagogiki Społecznej i Badań Środowiskowych
  • Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji;
  • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych;

Aktualnie w Katedrze Pedagogiki zatrudnionych jest 11 pracowników samodzielnych i 10 adiunktów i  4 asystentów. Ich zainteresowania naukowe są zróżnicowane i obejmują najważniejsze dyscypliny pedagogiki. Znajduje to odzwierciedlenie w aktywności naukowej i publikacyjnej. Ponadto Katedra współpracuje z kilkudziesięcioma pracownikami dydaktycznymi.

Atutem Katedry Pedagogiki jest zapewnienie studiującym na kierunku pedagogika bezpośredniego kontaktu z praktyką edukacyjną, resocjalizacyjną czy opiekuńczą. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu w Uczelni wielu praktyków z tego typu placówek. Dzielą się oni swoim bogatym doświadczeniem zawodowym ze studentami w trakcie procesu dydaktycznego. Ułatwiają łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną, realizowaną bezpośrednio w środowisku lokalnym, stanowią również znaczącą pomoc w znalezieniu miejsc praktyk dla studiujących.

Start » Katedra Pedagogiki » Aktualności » o Katedrze
o Katedrze

Historia Katedry
Katedra Pedagogiki działa w ramach Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jej powstanie związane jest z utworzeniem studiów na kierunku Pedagogika, poziom licencjacki, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2005–2006. Od tej pory pracownicy Katedry, niestrudzenie wypełniają misję WSB: „Oferując profesjonalizm i wiedzę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu".

Misja ta wypełniana jest dzięki różnorodnym projektom badawczym, realizowanym przez pracowników Katedry Pedagogiki oraz dzięki zapewnieniu studentom możliwości kontaktu z praktyką poprzez współpracę z wieloma ośrodkami, instytucjami, zajmującymi się kształceniem, opieką, resocjalizacją.

W roku akademickim 2005–2006 studenci rozpoczęli studia stacjonarne i niestacjonarne na specjalnościach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną. Była to odpowiedź władz Uczelni na zapotrzebowanie, związane z badaniami naukowymi, odnoszącymi się do zmian w środowiskach społecznych w warunkach postindustrialnych, a także na potrzeby rynku pracy w zakresie edukowania profesjonalnych pedagogów, którzy podjęliby aktywność zawodowa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz zapobiegania wykluczeniom i marginalizacji społecznej.

Kierunki prac naukowych Katedry Pedagogiki obejmują trzy główne pola zainteresowań: pedagogika wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych, pedagogiczne wyzwania w procesach wychowania, edukacji, kompensacji, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, uwarunkowania efektywności działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej – kierunki i potrzeby przemian. Wyraz temu daje tematyka organizowanych przez Katedrę konferencji naukowych oraz dorobek naukowy pracowników Katedry.

Działaniom Katedry Pedagogiki, od jej powstania, towarzyszy rozwój bogatej oferty studiów podyplomowych, nadających pedagogom specjalistyczne uprawnienia oraz szkoleń dedykowanych dla różnych obszaru edukacji m.in. tyflopedagogika, surdopedagogika, logopedia.

W roku akademickim 2011–2012, pierwsi studenci kierunku Pedagogika rozpoczęli studia II stopnia. W ramach studiów zaproponowano specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Resocjalizacja. W roku akademickim 2012–2013 wśród specjalności znalazły się Doradztwo zawodowe i Coaching kariery, Asystent rodziny oraz Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych.

W ramach działalności Katedry Pedagogiki funkcjonuje aktywnie  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych oraz akademia e-Nauczyciela.

Funkcję Kierownika Katedry w latach 2005–2013 sprawowała dr Eugenia Rostańska. Od 2014 roku kierownikiem katedry jest dr hab. Marek Walancik prof. WSB, a dr hab. Eugenia Rostańska prof. WSB pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry. Sekretarzem Katedry w latach 2005–2009 była dr Danuta Morańska, a od 2009 jest dr Katarzyna Wójcik.

Działalność naukową i dydaktyczną Katedra Pedagogiki realizuje poprzez 4 zakłady:

  • Zakład Edukacji Dziecka i Badań Oświatowych
  • Zakład Pedagogiki Społecznej i Badań Środowiskowych
  • Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji;
  • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych;

Aktualnie w Katedrze Pedagogiki zatrudnionych jest 11 pracowników samodzielnych i 10 adiunktów i  4 asystentów. Ich zainteresowania naukowe są zróżnicowane i obejmują najważniejsze dyscypliny pedagogiki. Znajduje to odzwierciedlenie w aktywności naukowej i publikacyjnej. Ponadto Katedra współpracuje z kilkudziesięcioma pracownikami dydaktycznymi.

Atutem Katedry Pedagogiki jest zapewnienie studiującym na kierunku pedagogika bezpośredniego kontaktu z praktyką edukacyjną, resocjalizacyjną czy opiekuńczą. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu w Uczelni wielu praktyków z tego typu placówek. Dzielą się oni swoim bogatym doświadczeniem zawodowym ze studentami w trakcie procesu dydaktycznego. Ułatwiają łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną, realizowaną bezpośrednio w środowisku lokalnym, stanowią również znaczącą pomoc w znalezieniu miejsc praktyk dla studiujących.

W ramach kierunku Pedagogika funkcjonuje koło naukowe studentów „Pedagogica”. Planowane jest utworzenie oddziału uczelnianego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (PTP)

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji