Specjalność

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku fizjoterapia w Akademii WWSB to studia praktycznie przygotowujące do zawodu, to pewność uzyskania wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz sportowcami. To przede wszystkim studia z bardzo bogatym programem zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w najlepszych oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, których ukończenie umożliwi zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych  do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

  Fizjoterapeuta to osoba wykonującą zawód medyczny, legitymującą się kompetencjami i kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W pracy zawodowej wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, w celu utrzymywania i przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Fizjoterapeuta po zakończeniu studiów będzie posiadał kompetencje do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego.

  Studia trwają 5 lat. Celem studiów na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną fachowców – fizjoterapeutów, rzetelnie przygotowanych
  do realizacji przyszłych czynności zawodowych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno- społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego.

  Integralnym elementem procesu kształcenia jest praktyka zawodowa. Każdy student podczas realizacji praktyki zawodowej, uczestniczy w wykonywaniu czynności zawodowych w realnych warunkach pracy fizjoterapeuty, pod ścisłym nadzorem opiekuna praktyki w placówce.

  Student asystuje i obserwuje pracę fizjoterapeuty, ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach może realizować czynności zawodowe, jednak pod ścisłym nadzorem opiekuna, w oparciu o nabytą
  w procesie kształcenia, wiedzę i umiejętności.

  Z roku na rok, proces kształcenia zakłada wydłużenie czasu odbywania praktyk zawodowych. Równolegle student uczestniczy również w ćwiczeniach klinicznych, wykonując czynności zawodowe przy pacjencie, w ścisłym kontakcie i pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się opisane zostały w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
  do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Program studiów obejmuje przedmioty, których uczą się również lekarze i pielęgniarki. Jednak większość przedmiotów występuje tylko w programach nauczania fizjoterapeutów. Nauczycielami fizjoterapeutów są fizjoterapeuci, lekarze, psycholodzy i inni specjaliści.

  Na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, biochemia etc.), przedmiotów kierunkowych: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i terapia manualna oraz przedmiotów klinicznych (fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii, w chorobach wewnętrznych oraz innych specjalnościach medycznych). Student ma szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania i poszerzania wiedzy na licznych zajęciach specjalistycznych i klinicznych praktykach zawodowych.

  Dla pasjonatów fizjoterapii Uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych oraz w regionalnych czy ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

 • Uczymy praktycznie

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją.
  W ramach tego:

  • Organizujemy zajęcia kliniczne we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj.: Wojewódzkim szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
  • Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny m.in. – Indiba i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.
  • Prowadzimy zajęcia w profesjonalnie wyposażonych  laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. 
  • Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarze i fizjoterapeuci, praktyków z wieloletnim stażem i doświadczeniem.
  • Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzinami praktyk zawodowych i 1670 godzin zajęć klinicznych.
  • W ramach grupy zajęć poszerzających wiedzę specjalistyczną studenci mogą poszerzać swoje umiejętności zawodowe  w zakresie np. treningu propriopceptywnego, fizjoterapii w zaburzeniach układu limfatycznego, fizjoterapi w dysfunkcjach ręki  czy profesjonalnych szkoleniach warsztatowych komunikacji z pacjentem oraz poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy fizjoterapeuty.
  • Poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozapleńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, co stanowi krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a także do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 • Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne między innymi do:

  1. wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
  2. planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
  3. dobierania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
  4. wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
  5. kierowania zespołem terapeutycznym,
  6. organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.
 • Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak na przykład:

  1. publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska)
  2. ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
  3. ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
  4. publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,
  5. podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness),
  6. placówki sportowe (przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).
 • Rekomendacje

  Akademia WSB na kierunku fizjoterapia dysponuje doświadczoną i dobrze wykształconą kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną własną i współpracujących podmiotów leczniczych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazywanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego. Absolwenci Akademii WSB są w pełni przygotowani do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej, do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej, a także rehabilitacji ciągłej osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym

  Rafał Kwapuliński – Pełnomocnik Region Śląski
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

 • Opłaty

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 280 zł* 640 zł 280 zł* 640 zł 670 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 450 zł 640 zł 640 zł 670 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie" - bonifikata obowiązuje do 14 lipca 2023 r.

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji