Specjalność

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku fizjoterapia w Akademii WWSB to studia praktycznie przygotowujące do zawodu, to pewność uzyskania wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz sportowcami. To przede wszystkim studia z bardzo bogatym programem zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w najlepszych oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, których ukończenie umożliwi zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych  do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

  Fizjoterapeuta to osoba wykonującą zawód medyczny, legitymującą się kompetencjami i kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W pracy zawodowej wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, w celu utrzymywania i przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Fizjoterapeuta po zakończeniu studiów będzie posiadał kompetencje do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego.

  Studia trwają 5 lat. Celem studiów na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną fachowców – fizjoterapeutów, rzetelnie przygotowanych
  do realizacji przyszłych czynności zawodowych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno- społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego.

  Integralnym elementem procesu kształcenia jest praktyka zawodowa. Każdy student podczas realizacji praktyki zawodowej, uczestniczy w wykonywaniu czynności zawodowych w realnych warunkach pracy fizjoterapeuty, pod ścisłym nadzorem opiekuna praktyki w placówce.

  Student asystuje i obserwuje pracę fizjoterapeuty, ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach może realizować czynności zawodowe, jednak pod ścisłym nadzorem opiekuna, w oparciu o nabytą
  w procesie kształcenia, wiedzę i umiejętności.

  Z roku na rok, proces kształcenia zakłada wydłużenie czasu odbywania praktyk zawodowych. Równolegle student uczestniczy również w ćwiczeniach klinicznych, wykonując czynności zawodowe przy pacjencie, w ścisłym kontakcie i pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Zaproponowany w programie dodatkowy pakiet zajęć poszerzających wiedzę specjalistyczną stanowi doskonałe przygotowanie do wybrania konkretnej specjalizacji np. kierując się własnymi zainteresowaniami czy predyspozycjami lub grupą docelową pacjentów może wybrać moduły przygotowujące do rehabilitacji i terapii ruchowej, medycznej czy zajęciowej.

  Oprócz wiedzy ogólnej oferując zajęcia w specjalistycznych ośrodkach dla fizjoterapeuty, który ma zamiar pracować i pomagać pacjentom z bardziej konkretnymi problemami czy schorzeniami program umożliwia skoncentrowanie się na specjalizacjach kierunkowych, takich jak ortopedia, neurologia, pediatria czy onkologia.

  Wybór specjalizacji może też determinować miejsce pracy przyszłego fizjoterapeuty stąd dla fizjoterapeuty zamierzającego pomagać sportowcom i pracować nie tylko w szpitalach ale również przy klubach czy kompleksach sportowych przygotowano ciekawą gamę przedmiotów specjalistycznych z tego zakresu.

 • Uczymy praktycznie

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją. W ramach tego:

  1. Organizujemy zajęcia kliniczne we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj.: Wojewódzkim szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
  2. Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny m.in. – Indiba i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.
  3. Prowadzimy zajęcia w profesjonalnie wyposażonych  laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. 
  4. Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarze i fizjoterapeuci, praktyków z wieloletnim stażem i doświadczeniem.
  5. Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzinami praktyk zawodowych i 1670 godzin zajęć klinicznych.
  6. W ramach grupy zajęć poszerzających wiedzę specjalistyczną studenci mogą poszerzać swoje umiejętności zawodowe  w zakresie np. treningu propriopceptywnego, fizjoterapii w zaburzeniach układu limfatycznego, fizjoterapi w dysfunkcjach ręki  czy profesjonalnych szkoleniach warsztatowych komunikacji z pacjentem oraz poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy fizjoterapeuty.
  7. Poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozapleńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, co stanowi krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi a także do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 • Rekomendacje

  Akademia WSB na kierunku fizjoterapia dysponuje doświadczoną i dobrze wykształconą kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną własną i współpracujących podmiotów leczniczych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazywanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego. Absolwenci Akademii WSB są w pełni przygotowani do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej, do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej, a także rehabilitacji ciągłej osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym

  Rafał Kwapuliński – Pełnomocnik Region Śląski
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

 • Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne między innymi do

  1. wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
  2. planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
  3. dobierania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
  4. wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
  5. kierowania zespołem terapeutycznym,
  6. organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.
 • Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak na przykład

  1. publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska)
  2. ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych,
  3. ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
  4. publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności,
  5. podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness),
  6. placówki sportowe (przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).
 • Opłaty

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie **
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 640 zł 640 zł 670 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 450 zł 640 zł 640 zł 670 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji