A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku fizjoterapia w Collegium Medicum Akademii WSB to studia praktycznie przygotowujące do zawodu, to pewność uzyskania wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz sportowcami. To przede wszystkim studia z bardzo bogatym programem zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w najlepszych oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, których ukończenie umożliwi zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

  Fizjoterapeuta to osoba wykonującą zawód medyczny, legitymująca się kompetencjami i kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W pracy zawodowej wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, w celu utrzymywania i przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Fizjoterapeuta po zakończeniu studiów będzie posiadał kompetencje do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego.

  Studia trwają 5 lat. Celem studiów na kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym jest wykształcenie kompetencji zawodowych z zakresu fizjoterapii, które przygotowują do zawodu medycznego uprawniając do diagnostyki funkcjonalnej, terapii, w tym terapii manualnej oraz wykonywania i interpretacji testów klinicznych, a także świadomego i kreatywnego uczestnictwa w ich powstawaniu. Przy poszanowaniu kanonów etycznych i przy pomocy metod i technik zaliczanych do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, metod specjalnych, balneoklimatologii, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności. Absolwent kierunku fizjoterapia będzie wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną, niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób
  z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

  Integralnym elementem procesu kształcenia jest praktyka zawodowa. Każdy student podczas realizacji praktyki zawodowej, uczestniczy w wykonywaniu czynności zawodowych w realnych warunkach pracy fizjoterapeuty, pod ścisłym nadzorem opiekuna praktyki w placówce.

  Student asystuje i obserwuje pracę fizjoterapeuty, ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach może realizować czynności zawodowe, jednak pod ścisłym nadzorem opiekuna, w oparciu o nabytą
  w procesie kształcenia, wiedzę i umiejętności.

  Z roku na rok, proces kształcenia zakłada wydłużenie czasu odbywania praktyk zawodowych. Równolegle student uczestniczy również w ćwiczeniach klinicznych, wykonując czynności zawodowe przy pacjencie, w ścisłym kontakcie i pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

 • Program studiów

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Program studiów obejmuje przedmioty, których uczą się również lekarze i pielęgniarki. Jednak większość przedmiotów występuje tylko w programach nauczania fizjoterapeutów. Nauczycielami fizjoterapeutów są fizjoterapeuci, lekarze, psycholodzy i inni specjaliści.

  Na kierunku fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, biochemia etc.), przedmiotów kierunkowych: fizjoterapia ogólna, kinezjologia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i terapia manualna oraz przedmiotów klinicznych (fizjoterapia w ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii, w chorobach wewnętrznych oraz innych specjalnościach medycznych). Student ma szansę doskonalenia umiejętności, zdobywania i poszerzania wiedzy na licznych zajęciach specjalistycznych i klinicznych praktykach zawodowych.

  Pasjonatom fizjoterapii Uczelnia oferuje rozwój w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych oraz w regionalnych czy ogólnopolskich konkursach wiedzy fizjoterapeutycznej.

 • Uczymy praktycznie

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesną i kompleksową rehabilitacją. W ramach tego:

  1. Organizujemy zajęcia kliniczne we współpracy z najlepszymi ośrodkami z regionu tj.: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Zagłębiowskim Centrum Onkologii, Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
  2. Pokazujemy i testujemy nowy sprzęt terapeutyczny m.in. – Indiba i egzoszkielet do nauki chodu dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.
  3. Prowadzimy zajęcia w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. 
  4. Zatrudniamy profesjonalną kadrę dydaktyczną – lekarzy i fizjoterapeutów – praktyków z wieloletnim stażem i doświadczeniem.
  5. Gwarantujemy praktyczne przygotowanie do zawodu  - 1560 godzin praktyk zawodowych i 1670 godzin zajęć klinicznych.
  6. W ramach grupy zajęć poszerzających wiedzę specjalistyczną studenci mogą pogłębiać swoje umiejętności zawodowe w zakresie np. treningu propriopceptywnego, fizjoterapii w zaburzeniach układu limfatycznego, fizjoterapii w dysfunkcjach ręki, czy profesjonalnych szkoleniach warsztatowych komunikacji z pacjentem, a także poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy fizjoterapeuty.
  7. Poza godzinami zajęć można w gronie „fizjozapleńców” w ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii tworzyć trójwymiarowe obrazy kręgosłupa oraz badać stan naczyń krwionośnych u seniorów, co stanowi krok do pierwszych publikacji i wystąpień publicznych.

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

 • Rekomendacje

  Akademia WSB na kierunku fizjoterapia dysponuje doświadczoną i dobrze wykształconą kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną własną i współpracujących podmiotów leczniczych. Istotnym elementem jest nie tylko przekazywanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, czy dyscyplin pokrewnych, ale również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego i naukowego.

  Absolwenci Akademii WSB są w pełni przygotowani do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej, do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej, a także rehabilitacji ciągłej osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym.

  Rafał Kwapuliński – Pełnomocnik Region Śląski
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

 • Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne między innymi do

  1. Wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej.
  2. Planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
  3. Dobierania wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta i nauki posługiwania się nimi.
  4. Wydawania opinii i orzeczeń adekwatnych do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii.
  5. Kierowania zespołem terapeutycznym.
  6. Organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.
 • Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak na przykład

  1. Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska).
  2. Ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.
  3. Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze.
  4. Publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności.
  5. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness).
  6. Placówki sportowe (przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu).
 • Opłaty

  Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 590 zł   280 zł* 680 zł 680 zł 770 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 540 zł 720 zł 720 zł 790 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Kierunkom medycznym”.