Obowiązki Informacyjne

 • Obowiązek informacyjny dla kandydatów chcących uzyskać informacje o dostępności miejsc

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:  
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05. 
  2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 533-002-433. 
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:  
  a. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celu uzyskania informacji o dostępności miejsc zgodnie z ofertą edukacyjną Akademii WSB; 
  b. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach oraz przedstawienia informacji marketingowych i handlowych o innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną. 
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 
  a. dostawcy usług zapewniających obsługę platformy umożliwiającej wypełnienie formularza elektronicznego w celu uzyskania informacji o dostępności miejsc zgodnie z ofertą edukacyjną Akademii WSB; 
  b. podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
  c. pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO. 
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie. 
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania informacji o dostępności miejsc zgodnie z ofertą edukacyjną Akademii WSB.  
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, których mowa w pkt 3 lit. b jest dobrowolne jednakże brak zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi realizację celu na tej podstawie. 
  Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 lit.  b nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.  
  8. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
  9. Administrator nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego. 
  10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani: 
  a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO; 
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO; 
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO; 
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO; 
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO; 
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO; 
  g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych; 
  h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO). 

 • Obowiązek informacyjny dla kandydata na studia

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.

  2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

  3.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  a.       postępowania rekrutacyjnego na studia, przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b.       obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  c.       przedstawienia ofert edukacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych, handlowych i informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem także w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu za pomocą poczty elektronicznej, sms i w formie tradycyjnej tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  d.       statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4.       Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:

  a.       podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  b.       pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez  Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

  5.       Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  a.       w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na studia;

  b.       w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia, na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych;

  c.       przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  d.       na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;

  e.       dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

  6.       W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu postępowania rekrutacyjnego, ich podanie jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w zakresie dopuszczenia kandydata do procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, prowadzącym do zawarcia umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora.

  7.       Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

  8.       Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  9.       Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.

  10.     W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:

  a.       prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;

  b.       prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

  c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

  d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;

  e.       prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

  f.        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  g.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;

  h.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).

   

 • Obowiązek informacyjny dla studenta

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.
  2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a. zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w tym również wynikających z realizowanego procesu kształcenia w szczególności obowiązków dokumentowania przebiegu studiów oraz innych wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d. przedstawienia ofert edukacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych, handlowych i informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, także w przypadku zawarcia umowy z Administratorem w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu. tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  e. statystycznych, archiwalnych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:
  a. podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b. pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  a. na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
  b. na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w zakresie kształcenia w tym także obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków
  prawnych ciążących na Administratorze, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  c. na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
  d. dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu zawarcia oraz realizacji umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia oraz realizacji. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia to jest korzystania z oferty edukacyjnej
  Administratora.
  7. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
  8. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.
  10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
  a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO;
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
  g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy
  odbywa się ono - art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na 
  zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj.
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl - art.
  77 RODO

 • Obowiązek informacyjny dla kandydata na studia podyplomowe

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:

  1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.

  2.       Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

  3.       Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  a.       postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrznych aktach prawnych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b.       obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  c.       przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych i handlowych za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,;

  d.       statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4.       Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:

  a.       podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  b.       pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez  Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

  5.       Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  a.     w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia podyplomowe, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;

  b.     w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia podyplomowe, na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych;

  c.       przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  d.       na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;

  e.       dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

  6.       W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w zakresie dopuszczenia kandydata do procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, prowadzącym do zawarcia umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora.

  7.       Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

  8.       Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  9.       Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.

  10.     W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:

  a.       prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;

  b.       prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

  c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

  d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;

  e.       prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

  f.        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  g.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;

  h.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).

   

 • Obowiązek informacyjny dla słuchacza studiów podyplomowych

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.
  2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a. zawarcia z Administratorem umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w tymrównież wynikających z realizowanego procesu kształcenia w szczególności obowiązków dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych oraz innych wynikających z wewnętrznych aktów prawnych Administratora, przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 6 ust. 1 lit. c RODO ;
  c. obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d. przedstawienia ofert edukacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych, handlowych i informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, także w przypadku zawarcia umowy z Administratorem w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu. tj. celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  e. statystycznych, archiwalnych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Administratora oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:
  a. podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b. pracownicy Administratora lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  a. na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w tym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy i wewnętrznych aktów prawnych Administratora;
  b. na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w zakresie kształcenia w tym także obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  c. w celach statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres wymagany do czasu ustania celów przetwarzania lub okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty prawne Administratora;
  d. dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu zawarcia oraz realizacji umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia oraz realizacji. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia na studiach podyplomowych to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora.
  7. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
  8. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.
  10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
  a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO;
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
  g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono - art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl - art. 77 RODO.

 • Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.

  2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

  3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

  b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, wymagającego podania innych danych,

  c) art. 6 ust. 1 lit. a) w celu:

  - udziału w przyszłych rekrutacjach;

  - przedstawienia ofert marketingowych i handlowych oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB w tym również ofert edukacyjnych oraz informacji o organizowanych przez Akademię WSB wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną.

  4.  Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera oraz pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.

  6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  9. Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.

  10. Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

   

 • Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych dla pracownika

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.

  2.      Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

  3.      Dane osobowe będą przetwarzane:

  a)           na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  b)           na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę,

  c)           na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy lub zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,

  d)           na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

  4.      Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe, zewnętrzna firma świadcząca usługi BHP, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, dostawcy oprogramowania służącego do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zewnętrzny podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia, kontrahenci i klienci Administratora / petenci, jak również oraz pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania stosunku, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów praca pracy oraz wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących przetwarzania danych:
  a. w związku ze sporządzeniem deklaracji ZUS, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS,
  b. w związku z prowadzeniem dokumentacji powypadkowej BHP, które będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania powypadkowego,
  c. w związku z dokumentacją kar i nagan, które będą przetwarzane maksymalnie przez okres 1 roku nienagannej pracy,
  d. w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, które będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy,
  e. na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1-4 Kodeksu pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy, a brak ich podania uniemożliwi realizację zatrudnienia.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 222 Kodeksu pracy (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego) jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez pracodawcę porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie monitoringu. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia.
  8. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  11. Informujemy o przysługującym prawie:
  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a także do usunięcia danych (jeżeli nie będziemy zobowiązani do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda, która została cofnięta, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes administratora, a wobec tego przetwarzania wniesiony został skuteczny sprzeciw),
  do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
  12.   Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego.

   

   

 • Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych dot. przyznawania nagród Rektora dla studentów Akademii WSB

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05. 

  2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575. 

  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie niezbędnym wymaganym zasadami przyznawania i wypłacania nagród przyznawanych przez Rektora dla studentów Akademii WSB z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, związany z promowaniem aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, aktywizowania potencjału twórczego i organizacyjnego studentów, nagradzania za pracę na rzecz rozwoju i promocji środowiska studenckiego, nagradzanie za wybitne osiągnięcia sportowe, które promują Akademię WSB oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wyłącznie w celu wynikającym z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą mogły być: 
  a) podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzający dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO; 
  b) pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO; 
  c) organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

  5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z pkt 3 do czasu ustania celów przetwarzania, nie dłużej niż przez czas niezbędny wymagany obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. 

  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3. 

  7. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

  8. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego. 

  9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani: 
  a) prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO; 
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO; 
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO; 
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO; 
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO). 

 • Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją i upowszechnianiem dorobku i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii WSB

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.

  2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celach:

  a) ewidencji i upowszechniania dorobku i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii WSB, w drodze realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań wynikających w szczególności z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrznych aktów prawnych Akademii WSB w szczególności art. 4 ust. 1 pkt. 9 Statutu Akademii WSB z dnia 26 października 2021 r;

  b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego w szczególności z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb ewidencjonowania dorobku i osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów oraz studentów Akademii WSB. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu;

  c)  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach wynikających z udzielonej zgody.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą mogły być:

  a) podmioty realizujące zadania i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO;

  b) pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie

  udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO;

  c) organy działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z realizacji określonego celu lub obowiązku prawnego/zadania nałożonego na Administratora lub uprawnienia Administratora, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.

  6.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

  7. W odniesieniu do danych osobowych, nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  9. Informujemy Pana/Panią o przysługującym prawie do:

  a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

  b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

  d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego;

  f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

  h) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji