Przetwarzanie danych osobowych

 • Obowiązek informacyjny dla kandydata

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:

  1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.
  2.Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
  3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a.postępowania rekrutacyjnego na studia, przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b.obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c.przedstawienia ofert edukacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych, handlowych i informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem także w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu za pomocą poczty elektronicznej, sms i w formie tradycyjnej tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  d.statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4.Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:
  a.podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b.pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.
  5.Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  a.w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na studia;
  b.w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia, na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych;
  c.przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  d.na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
  e.dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6.W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu postępowania rekrutacyjnego, ich podanie jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w zakresie dopuszczenia kandydata do procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, prowadzącym do zawarcia umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora.
  7.Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
  8.Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9.Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jedynie w zakresie korzystania z zagranicznych portali społecznościowych lub współpracy w ramach międzynarodowych projektów.
  10.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
  a.prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;
  b.prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  c.prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
  d.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
  e.prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
  f.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
  g.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;
  h.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).