Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.
 2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości e-mail;
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celach przesyłania wszelkich innych informacji marketingowych i handlowych oraz informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB oraz instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości e-mail.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka będą:
  • portale społecznościowe takie jak Facebook w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB;
  • pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO;
  • podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO;
  • organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.
 6. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział udziału w bezpłatnym wyjeździe sportowym organizowanym w ramach projektu „Sportowa Akademia WSB” realizowanym przez Akademię WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dofinansowanym ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nr projektu SONP/SN/549920/2022. Niepodanie przez Pana/ Panią danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wyjeździe.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. d jest dobrowolne, ale koniecznie gdyż relacja fotograficzna z wyjazdu realizowana jest w ramach sprawozdawczości i kontroli, wynikającej z faktu, że wydarzenie organizowane jest ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nr projektu SONP/SN/549920/2022m dlatego w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku w celach wskazanych w pkt 3 lit. b prosimy o nieprzesyłanie formularza, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.
 8. Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. e i f, nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.
 9. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Administrator w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celu rejestracji udziału na wydarzenie, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże w związku z działalnością promocyjną i informacyjną może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państwa trzeciego, gdzie znajdują się serwery dostawców takich jak portal społecznościowy Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 , który zgodnie ze swoją polityką, dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).