Polityka prywatności

Polityka prywatności 


§ 1  
Informacje o Administratorze danych oraz Inspektorze Ochrony Danych  
Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość  e - mail: rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05 (zwanym dalej Akademią WSB) 
Informujemy również o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl. 
 
§ 2  
Zastosowanie i cel Polityki Prywatności  
1. Polityka Prywatności ma zastosowanie we wszystkich wypadkach, w których Akademia WSB posiada status Administratora Danych.  
2. Polityka Prywatności dotyczy całej społeczności akademickiej, w szczególności studentów, doktorantów, uczestników, słuchaczy, a także wszystkich innych użytkowników, korzystających ze stron i serwisów internetowych, w tym również aplikacji Akademii WSB (zwanych dalej użytkownikami). 
3. Polityka Prywatności ma na celu umożliwić zaznajomienie użytkowników z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Akademię WSB ich danych osobowych, w tym między innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, o okresie ich przechowywania, kategoriach podmiotów, które mogą mieć dostęp do tych danych osobowych, jak również o przysługujących użytkownikom prawach i możliwości korzystania przez użytkowników z tych praw zgodnie z art. art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej zwanym RODO) 
4. Polityka Prywatności w części poświęconej zagadnieniu „Pliki Cookies” obejmuje:    
a) informacje dotyczące plików cookies, które zapisywane są na urządzeniach       użytkowników, korzystających ze stron i serwisów internetowych, w tym również z aplikacji Akademii WSB, które wykorzystują pliki cookies; 
b) informacje na temat sposobu i celu, w jaki Akademia WSB przetwarza  dane     osobowe użytkowników podczas korzystania przez nich ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Akademii WSB; 
c) informacje na temat sposobu i celu w jaki Akademia WSB wykorzystuje udostępnione dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu osoby, do której dane należą lub uzyskaniu jej zgody, o ile wymagają tego powszechnie obowiązującej przepisy prawa; 
5. Akademia WSB informuje nadto, że prezentowana treść Polityki Prywatności, może podlegać okresowym modyfikacjom, w szczególności wynikającym ze zmian w stosowanych technologiach informatycznych lub związanych ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. 
6. Aktualnie obowiązująca Polityka Prywatności Akademii dostępna jest na stronie wsb.edu.pl w zakładce RODO -> Polityka Prywatności.  
7. Akademia WSB nie odpowiada za polityki prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów. 
 
§ 3 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
1. Akademia WSB przetwarza dane osobowe, gdy zachodzi do tego odpowiednia podstawa prawna, wskazana w art. 6 RODO z zastrzeżeniem art. art. 9 i 10 RODO, regulujących odpowiednio podstawy prawne przetwarzania danych szczególnych kategorii oraz danych o wyrokach skazujących i naruszeń prawa. 
2. Podstawy prawne przetwarzania przez Akademię WSB danych osobowych w określonych przypadkach, wynikające z art. 6 RODO to:  
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”; 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”; 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”; 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”. 
3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Akademię WSB w określonych przypadkach, wynikające z art. 9 RODO: 
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych    osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;  
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;  
d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;  
e) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;  
f) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;  
g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  
h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;  
i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;  
przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych  j)zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 
4. Na podstawie art. 10 RODO przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych. 
 
§ 4 
 Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych 
1. Kandydaci na studia  
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
- w celu przedstawienia ofert edukacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych, handlowych i informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem także w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu za pomocą poczty elektronicznej (np. Newsletter), sms i w formie tradycyjnej tj. W celach wynikających z udzielonej zgody na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- w celach statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na studia; 
- w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia, na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych; 
- przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
- na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; 
- dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 
2.  Studenci:  
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w tym również wynikających z realizowanego procesu kształcenia w szczególności obowiązków dokumentowania przebiegu studiów oraz innych wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
- w celach marketingowych i reklamowych, w tym przesyłania w formie elektronicznej wszelkich informacji handlowych (np. Newsletter), ofert edukacyjnych, a także informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, związanych z jego działalnością, zarówno w trakcie trwania zawartej umowy z Administratorem, jak i po jej zakończeniu w przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj; 
- w celach statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych i instytucji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
- w celach kontaktowania się w sprawie przyczyny niepodjęcia nauki w ramach procesu podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych, udzielania wsparcia obejmującego pomoc w procesie rekrutacji przez pracowników Akademii WSB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku (§14-§28); 
- na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w zakresie kształcenia w tym także obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 
- na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; 
- dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 
3. Absolwenci  
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- dane osobowe Absolwentów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy;  
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- monitoring może być realizowany przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia studiów. 
4. Kandydaci na studia podyplomowe (doktoranckie) 
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe (doktoranckie) na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrznych aktach prawnych Administratora - do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
- w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych i handlowych za pomocą poczty elektronicznej (np. Newsletter), sms i tradycyjnej tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- w celach statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia podyplomowe, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji; 
- w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia podyplomowe, na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy o naukę/umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych; 
- przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
- na potrzeby celów statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; 
- dla potrzeb przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania;
- w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, ich podanie jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w zakresie dopuszczenia kandydata do procesu rekrutacji. Brak podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, prowadzącym do zawarcia umowy i realizacji świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia to jest korzystania z oferty edukacyjnej Administratora. 
5. Słuchacze studiów podyplomowych (doktoranci) 
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu zawarcia z Administratorem umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w tym również wynikających z realizowanego procesu kształcenia w szczególności obowiązków dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych oraz innych wynikających z wewnętrznych aktów prawnych Administratora, przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
- w celu przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB oraz przesyłania wszelkich informacji marketingowych i handlowych za pomocą poczty elektronicznej (np. Newsletter), sms i tradycyjnej tj. celach wynikających z udzielonej zgody przypadku przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- w celach statystycznych, archiwalnych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Administratora oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi Administratora lub do czasu ustania celów przetwarzania/50 lat dla celów archiwalnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w tym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy i wewnętrznych aktów prawnych Administratora; 
- na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jego działalnością w zakresie kształcenia w tym także obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 
- na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów podatkowych i księgowych przez okres wymagany do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania; 
- w celach statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Akademii WSB oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na pisemny wniosek innych instytucji przez okres wymagany do czasu ustania celów przetwarzania lub okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty prawne Administratora; 
6.  Kandydaci do pracy   
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, wymagającego podania innych danych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
- w celu udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
- w celu przedstawienia ofert marketingowych i handlowych oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB w tym również ofert edukacyjnych oraz informacji o organizowanych przez Akademię WSB wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail (np. Newsletter) jak również pocztą tradycyjną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata. 
c)  Kandydat wysyłający dokumenty aplikacyjne, zawierające dane osobowe, wykraczające      poza zakres danych określony w Kodeksie Pracy, przesyła je na zasadach dobrowolności          (zgody). 
7. Pracownicy  
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
- w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy lub zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
- w celu przedstawienia ofert marketingowych i handlowych oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB w tym również ofert edukacyjnych oraz informacji o organizowanych przez Akademię WSB wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail (np. Newsletter) jak również pocztą tradycyjną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
- w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania stosunku, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów praca pracy w tym przepisów przejściowych oraz wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących przetwarzania danych:  
- w związku ze sporządzeniem deklaracji ZUS, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS, 
- w związku z prowadzeniem dokumentacji powypadkowej BHP, które będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania powypadkowego, 
- w związku z dokumentacją kar i nagan, które będą przetwarzane maksymalnie przez okres 1 roku nienagannej pracy, 
- w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego, które będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, 
na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. 
8. Inne osoby 
Akademia WSB względem innych osób, nie wymienionych w pkt 1-7 niniejszego paragrafu, jest zobowiązana realizować obowiązek informacyjny dotyczący szczegółowych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO zawsze w przypadku zaistnienia możliwości lub konieczności zbierania przez Akademię WSB danych od takich osób, których te dane dotyczą lub w przypadku pozyskiwania przez Akademię WSB danych osobowych w sposób inny niż od takich osób, których te dane dotyczą. 
9. Korespondencja za pomocą poczty e-mail oraz kontakt telefoniczny  
a) dane osobowe są przetwarzane: 
- w celu umożliwienia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej to jest umożliwienia udzielenia przez Akademię WSB odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO  
- w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego to jest umożliwienia udzielenia przez Akademię WSB odpowiedzi drogą telefoniczną na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO 
b) okres przechowywania danych osobowych: 
- dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej zostaną są przechowywane przez okres niezbędny wynikający z prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzającego dane na tej podstawie, nie dłużej niż do czasu przedawnienia wszystkich możliwych terminów roszczeń. 
10. Dane osobowe, względem których dalsze przetwarzanie przez Akademie WSB stało się nie możliwe lub przestało być konieczne, zostaną właściwie usunięte lub zanonimizowane. 

§ 5 
Bezpieczeństwo danych 
1. Akademia WSB podejmuje niezbędne działania mające na celu chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym/nieautoryzowanym dostępem osób trzecich i w tym celu stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, których celem jest zabezpieczenie dostępu do serwerów i serwisu, w tym także dodatkowo stosuje rozwiązania kryptograficzne (bezpieczny protokół komunikacji https).  
2. Akademia WSB udostępnia dane osobowe wyłącznie pracownikom posiadającym stosowne upoważnienia do ich przetwarzana oraz korzysta z usług wyłącznie sprawdzonych podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazane dane osobowe (wyłącznie w uzasadnionych celach), o których mowa w § 7 niniejszej polityki prywatności  

§ 6 
Zasada dobrowolności lub obowiązek podania danych osobowych  
1. Podanie danych co do zasady opierać się ma na dobrowolności. Niepodanie danych opartych na tej zasadzie może uniemożliwić realizację niektórych celów przetwarzania takich jak np. świadczenie usług drogą elektroniczną (w przypadku Newslettera lub innych informacji handlowych i marketingowych) lub też rejestracji na wydarzenia organizowane przez Akademię WSB. 
2. Mając na uwadze powyższe, należy jednak zwrócić uwagę na sytuację, w których występował będzie obowiązek podania danych wynikający chociażby z przepisów prawa np. w procesie rekrutacji lub/i zatrudnia, w przypadku rekrutacji lub/i zakwalifikowaniu kandydata na studia. 
 
§ 7 
Odbiorcy danych 
1. Akademia WSB korzysta z usług wyłącznie sprawdzonych podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe (wyłącznie w uzasadnionych celach) 
2. Możliwymi odbiorcami Pana/Pani danych mogą być: 
a) pracownicy, osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności wspierający Akademię WSB w realizowaniu swojej działalności; 
b) dostawcy hostingu poczty elektronicznej; 
c) dostawcy systemu mailingowego oraz marketingowego; 
d) podmioty zapewniające wsparcie techniczne; 
e) podmioty wspierające w monitorowaniu oraz w egzekwowaniu wierzytelności; 
f) dostawcy usług archiwizowania oraz niszczenia dokumentacji; 
g) uprawnione podmioty publiczne w zakresie, w jakim Akademia WSB jest zobowiązana do udostępnienia im danych. 
3. W trosce o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych Akademia WSB podejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności, aby powierzone przez Pana/Panią dane były w odpowiedni sposób, zabezpieczone, zwłaszcza przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystywaniem. 
4. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Akademia WSB stosuje adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia. Ponadto dokonujemy cyklicznych analiz i audytów, aby mieć pewność, że stosowane środki ochrony są wystarczające oraz aby monitorować zmieniające się środowisko, które może być źródłem nowych wyzwań i zagrożeń. 
5. Akademia WSB podczas wdrażania nowych technologii zawsze stawia bezpieczeństwo danych w szczególności danych osobowych na pierwszym miejscu i od samego początku procesów wdrażania w/w nowych technologii, bezpieczeństwo danych, w szczególności danych osobowych stanowi ich część składową. 
6. Akademia WSB to przede wszystkim społeczność akademicka, którą tworzą studenci, doktoranci, słuchacze, a także pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni oraz pracownicy pionu administracyjnego i dlatego Akademia WSB ma świadomość roli jaką odgrywa człowiek w prawidłowo funkcjonującym systemie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, dlatego też każda osoba zanim zostanie upoważniona do przetwarzania danych zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz do przestrzegania obowiązków i zasad funkcjonującej w Akademii WSB Polityce Bezpieczeństwa i procedurach bezpieczeństwa. 
 
§ 8 
Informacje o przysługujących uprawnieniach 
1. W związku z przetwarzaniem przez Akademię WSB danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych – uzyskanie wglądu oraz pozyskania kopii powierzonych danych; 
b) prawo do sprostowania danych – poprawianie nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych; 
c) prawo do bycia zapomnianym – usunięcie powierzonych danych;  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – tymczasowe ograniczenie przetwarzania; 
e) prawo do przenoszenia danych – przeniesienie danych do innego administratora (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w zakresie dostarczonych przez Ciebie danych oraz w przypadku przetwarzania danych realizowanego na podstawie zgody lub umowy); 
f) prawo do sprzeciwu – wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych (uprawnienie będzie miało zastosowanie w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym); 
g) prawo do cofnięcia zgody – wycofanie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (uprawnienie będzie miało zastosowanie tylko w przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie zgody); 
h) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych; 
2. Korzystanie z niektórych wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu praw może być ograniczone z uzasadnionych powodów np. wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem, do którego administrator jest zobowiązany, dlatego każdy wniosek o realizację przysługującego prawa będzie rozpatrywany indywidualnie. 
3. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575. 
Inspektor Ochrony Danych udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych. 

§ 9 
Pliki cookie 
1. Akademia WSB stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż na swoich stronach internetowych celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, korzysta z technologii plików tzw. „cookies". Pliki “cookies” to niewielkie pliki (pliki tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu. Dzięki ich zapisywaniu możliwe jest np. zapewnianie stabilności oraz bezpieczeństwa Serwisów. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych, celem dopasowania Serwisu do preferencji użytkownika. 
2. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. 
3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć jednak na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na swoje konto. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. 
4. Celem zmiany (odgraniczenia) ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach należy wybrać z menu danej przeglądarki: 
Google Chrome 
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Internet Explorer 
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Mozilla Firefox 
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Opera 
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 
Safari 
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są również w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszej witryny. 
Nasza witryna korzysta także z tzw. zewnętrznych plików cookies, czyli plików pochodzących z serwerów wyszukiwarek, usług reklamowych i mediów społecznościowych, dlatego część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych. Do celów statystycznych Akademia WSB wykorzystuje narzędzie Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies” oraz własną politykę prywatności. Dodatkowo w celach marketingowych wykorzystywane są na naszej witrynie wtyczki (przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych), takich dostawców jak: Microsoft (wyszukiwarka Bing), LinkedIn, Facebook, User.com, działających w oparciu o własne pliki „cookies” oraz własne polityki prywatności (Akademia WSB rekomenduje użytkownikom zapoznanie się z treściami polityk prywatności wszystkich dostawców zewnętrznych). 

§ 10 
Informacje dodatkowe 
Akademia WSB korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego (tzw. Logi serwera www) w celu zachowania rozliczalności połączeń (w tym adres IP).