RODO - Akademia WSB

 1. Czy można na zajęciach na głos odczytywać listę obecności studentów? TAK
 2. Czy konieczne jest umieszczanie na listach obecności na zajęciach specjalnych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych? NIE
 3. Czy można na zajęciach na głos podawać studentom uzyskane przez nich wyniki? TAK
 4. Czy można wywieszać listy z uzyskanymi ocenami? NIE
 5. Czy można wywiesić listę studentów z podziałem ich do określonych grup/sekcji? NIE
 6. Czy można wywieszać informację o wynikach rekrutacji na studia? TAK 
  Można umieszczać imiona i nazwiska kandydatów na I rok studiów, bez ich zgody, na listach wyników rekrutacji na studia (art. 169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne). Umieszcza się: imię, nazwisko, status (przyjęty/nieprzyjęty).
 7. Czy na liście obecności pracowników umieszczać pozycje na temat powodów nieobecności w pracy (choroba, urlop macierzyński, szkolenia i inne)? NIE 
  Powinny na niej znajdować się tylko: data i godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu oraz podpis pracownika
 8. Czy wysyłając wiadomość mailową do wielu adresatów wskazane jest korzystanie z pola UDW? TAK 
  ZA WYJĄTKIEM, gdy: adresaci tworzą grupę współpracujących ze sobą osób, są zespołem projektowym itd. - czyli jeżeli ze względu na cel i jakość współpracy zasadne jest, aby znali oni pozostałych odbiorców.
 9. Czy można publikować zdjęcia studentów bez ich zgody? NIE 
  WYJĄTKI: MOŻNA publikować, jeśli osoba jest jedynie szczegółem całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 10. Czy konieczne jest uzyskanie zgody na robienie zdjęć/filmowanie uczestników organizowanych przez Uczelnię konferencji/wydarzeń? NIE 
  Warto poinformować uczestników konferencji, że wydarzenie będzie rejestrowane i może zostać upubliczniane przez uczelnię.
 11. Czy uczelnia ma prawo bez zgody pracownika publikować na swoich stronach internetowych jego dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, adres mailowy, nr pokoju, informacje nt. miejsca i czasu konsultacji, zajęć dydaktycznych? TAK 
  WYJĄTEK: publikacja zdjęcia obok informacji o adresie mail, nr telefonu, terminach konsultacji itd. wymaga zgody pracownika.
 12. Kiedy należy spełniać obowiązek informacyjny?
  Obowiązek informacyjny należy spełnić w sytuacji, gdy pozyskuje się dane od osoby, której one dotyczą, np.: podczas rekrutacji na studia lub do pracy, zapisach uczestników na organizowana konferencję lub wydarzenie, w procesach dotyczących prowadzenia badań naukowych. 
 13. Czy można przekazywać informacje zawierające dane osobowe przez telefon? NIE
  W sytuacji gdy, nie ma pewności co do osoby, z którą prowadzona jest rozmowa, przekazywanie informacji zawierających dane osobowe jest zabronione.
 14. Czy można prowadzić na portierni księgę wejść/wyjść osób nie pracujących w danej jednostce/na Uczelni? TAK
 15. Czy można na portierni zostawiać dokumenty do przechowania? NIE
 16. Czy uczelnia wysyłając studenta na praktykę/ staż powinna zawrzeć z podmiotem zewnętrznym umowę powierzania? TAK