Monitoring wizyjny

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.

2.Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.

3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 50 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w celu zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej w szczególności pracowników, studentów, słuchaczy, doktorantów jak również gości przebywających na terenie Administratora oraz w celu zapewnienia ochrony mienia na terenie Administratora.

4.Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być:

a) podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO w szczególności firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt oraz firmy ochroniarskie lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b) pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez  Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

5.Twoje dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres do 30 dni od dnia nagrania i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym przez organy działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez okres niezbędny na czas jego prowadzenia i po jego zakończeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.Monitoring wizyjny prowadzony formie elektronicznej, w postaci obrazu,  obejmuje swoim zasięgiem: teren wokół budynku i budynków należących do Akademii WSB, w tym place parkingowe należące do Akademii WSB, wszystkie wejścia i wyjścia do budynku i budynków należących do Akademii WSB, korytarze, salę wykładowe to jest Audytorium Maximum, Audytorium D, Salę Senatu, pomieszczenia administracyjne to jest Dziekanat, Dział Rekrutacji oraz Kasę
z wyłączeniem pozostałych sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych oraz łazienek.

7.W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego masz prawo do informacji o istnieniu monitoringu, jego zasięgu i celu, dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach.

8.Udostępnione przez Ciebie dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

9.Niezależnie od wskazanych wyżej uprawnień, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:

a.prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;

b.prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

c.prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

d.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;

e.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

f.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).