Kierunek

LEKARSKI - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Kierunek dostępny od października 2024 r. 

Studia na kierunku lekarskim w Akademii WSB  cechuje przede wszystkim wyjątkowo nowoczesny i interdyscyplinarny program kształcenia przyszłych lekarzy wykorzystujący różne formy nowoczesnych technologii medycznych. 14 nowoczesnych Podmiotów Leczniczych, partnerów Akademii WSB, stanowi bazę kliniczną i dydaktyczną kierunku lekarskiego. Program studiów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r, a wyróżniają go następujące elementy:

  • unikatowe wyszkolenie przyszłego lekarza, które zapewni dobre przygotowanie do korzystania z nowoczesnych technik w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu pacjentów,
  • możliwość kształcenia w maksymalnie 6-osobowych grupach klinicznych,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem pracy w wielospecjalistycznych podmiotach leczniczych,
  • rozwój naukowy studentów,
  • humanizacja medycyny,
  • dodatkowe zajęcia przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) na V roku studiów.

Kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz infrastrukturalnej Akademii WSB, zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych między innymi w:

  • Pracowni wirtualnej rzeczywistości – wyposażonej w oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia praktyczne z wykorzystanie wirtualnych pacjentów, analizę przypadków z takich dziedzin medycyny jak: choroby wewnętrzne, pediatria, anestezjologii, medycyna ratunkowa i inne z możliwością przygotowania studenta np. do oceny stanu klinicznego pacjenta, zasad farmakoterapii czy zasad postępowania w określonej sytuacji klinicznej. VR umożliwia zweryfikować wielokrotnie umiejętności studenta w zakresie postępowania w określonej sytuacji klinicznej jak i dokonać oceny ewentualnego ryzyka popełnienia błędu przez studenta.
  • Centrum Symulacji Medycznej – z specjalistycznymi laboratoriami do nauki, m.in.: pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, technik zabiegów medycznych i podstawowych zabiegów medycznych, medycznych czynności ratunkowych, umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych oraz specjalistycznymi pracowniami: symulacji klinicznych procedur zabiegowych, symulacji klinicznych intensywnego nadzoru, symulacji klinicznej procedur niezabiegowych i in. Centrum wyposażone jest między innymi w nowoczesne symulatory wysokiej wierności osoby dorosłej, pacjenta geriatrycznego, symulatory pediatryczne wysokiej wierności: wcześniak, noworodek, niemowlę SimBaby, dziecko SimJunior, przystosowane do wysokiej jakości treningów symulacyjnych w zakresie różnorodnych przypadków i zabiegów medycznych.
  • Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej - skupia specjalistów realizujących projekty interdyscyplinarne na rzecz zdrowia psychicznego oraz somatycznego np. EEG biofeedback nieinwazyjną me­to­dę te­ra­peu­tycz­ną zwięk­sza­ją­cą sku­tecz­ność funk­cjo­no­wa­nia mózgu oraz samokontrolę takich funkcji fizjologicznych jak tętno, oddech, napięcie mięśni. W Centrum zapewniona będzie realizacja zajęć z grupy Nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu np. komunikacji i profesjonalizmu lekarskiego.