A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka

„Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka” nr POWR.03.01.00-00-DU35/18 jest realizowany przez Akademię WSB w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji co najmniej 10 osób zrekrutowanych na studia dualne stacjonarne I stopnia na kierunku Logistyka, specjalność Logistyka w biznesie na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.
 
Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.05.2022 r.