Praktyki studenckie/Internships

 • Administracja

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    13:00 do 16:00
  czwartki od godz. 10.00 do 13:00
  soboty od godz.    09.00 do 11.00.

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  UWAGA:

  W dniu 03.12 nie będzie dyżuru stacjonarnego.

  AKTUALNOŚCI:

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  ADM. I stopień dla rozpoczynających 01-10-2020 -    I stopień - licencjat

  adm_160_praktyka_zawodowa_mgr -                        II stopień - mgr

   

 • Bezpieczeństwo narodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr Grzegorz Kosiński
  e-mail: grzegorz.kosinski@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295-93-70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod podany numer wyłącznie w dniach i godzinach dyżurów.

  POKÓJ  212
  wtorki od godz.    13:00 do 16:00
  czwartki od godz. 10:00 do 13:00
  soboty od godz.   09:00 do 11:00.

  W celu zachowania bezpieczeństwa w sieci bardzo proszę o kontakt mailowy wyłącznie poprzez  uczelnianą skrzynkę pocztową - @wsb.edu.pl.

  UWAGA:

  W dniu 03.12 nie będzie dyżuru stacjonarnego.

  AKTUALNOŚCI: 

  Do każdej praktyki należy złożyć komplet dokumentów (nie powinno się łączyć dwóch/trzech praktyk).

  Przed realizacją praktyki - do podpisu i zatwierdzenia przez pełnomocnika:

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki str. 1 i 2 - x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych - x 1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - x 2

  Po zrealizowanej praktyce dokumentacja powinna mieć następujące cechy:
  kompletnie, poprawnie i czytelnie wypełniona - posiadająca wszystkie daty, podpisy i pieczątki.

  1. Formularz zgłoszeniowy praktyki x 1
  2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych x1
  3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej x 1
  4. Dzienniczek praktyki –kompletnie i prawidłowo wypełniony (rozpisane poszczególne dni oraz godziny)
  5. Karta zaliczenia praktyki
  6. Kwestionariusz ankiety
  7. Sprawozdanie z praktyki –wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

  Studenci zobowiązani są do pobrania i uzupełniania dokumentów dotyczących praktyk zawodowych:

  - 3_bn_i_dla_rozpoczynajacych_01_10_2020 - I stopień - licencjat

  - 5_bn_160_praktyka_mgr_dla_rozpoczynajacych_1_10_2020 - II stopień - mgr

  LEGIA AKADEMICKA

  Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadzają zmiany w przebiegu programu.

  link z informacjami:

  https://wsb.edu.pl/student/legia-akademicka-szkolenie-wojskowe-dla-studentow/dolacz-do-nas

   

 • Filologia angielska

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

   

  WAŻNE!!

  Konsultacje online dla studentów filologii ws. praktyki odbędą się w dniu 04.11.2022( piatek) w godz. 10.25 - 11.10 na platformie TEAMS- Link poniżej

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEzMWU2MDMtYzAyNS00MGRiLWJlYTgtZWVkOGJkN2JmN2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

   

  Ogłoszenie

  Istnieje możliwość odbycia praktyki w Szkole Językowej ( filie w  Orzeszu oraz Czerionce-Leszczyny). Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub osobisty ze mną.

  TERMINY DYŻURÓW: 

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  Listopad 2022

  29.11.2022 - wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  Grudzień 2022

  02.12.2022 - piątek, godz. 13.30 - 15.00

  05.12.2022 - poniedziałek, godz. 15.00 - 16.00 - online TEAMS ( link poniżej)

  08.12.2022 - czwartek, godz. 15.00 - 16.00 - online TEAMS ( link poniżej)

  10.12.2022 - sobota, godz. 08.00 - 09.30 

  13.12.2022 - wtorek, godz. 08.00 - 09.30

  15.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  20.12.2022 - wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  22.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  29.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  Teams - link do konsultacji -  05.12.2022 -

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiYmYzOWUtZmU1Ny00NThiLWE0YzItZThjNTZiNmIyZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

  Teams - link do konsultacji -  08.12.2022 -

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThiMmFiNGMtMDZjZi00YTk4LTg0ZGUtZjZmMGM2ZTZlZTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

   

  AKTUALNOŚĆ: 

   

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, którzy chcą się ubiegać o zaliczenie studiów w miejscu aktualnie wykonywanej pracy zawodowej zgodnej z efektami uczenia się dla danego kierunku, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5, załącznik nr 6 
  3. Załącznik nr 8- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

    

    

    

  • Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
   2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
   3. obowiązek informacyjny RODO

   Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.
  • Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
   1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
   2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
   3.obowiązek informacyjny RODO x 1
   4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

 • Stosunki Międzynarodowe

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 

  tel. (32) 295-93-72

  TERMINY DYŻURÓW:

  Czwartek godz. 12:00-18:00
  Piątek godz. 10:00-15:00 

  AKTUALNOŚCI:

  W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:
  a) Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  b) Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;
  c) W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek –wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;
  d) Dopuszcza się również możliwość realizacji całej praktyki lub jej części w formie on-line, za zgodą pracodawcy, wyrażoną na piśmie i określającą warunki oraz zasady  i sposób dokumentowania jej realizacji. Taka zgoda wraz z odpowiednimi adnotacjami w dzienniczku praktyk , będzie stanowić podstawę zaliczenia.

  Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB. Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk. Wszelkie zapytania, wnioski o zaliczenie praktyk można przesyłać w formie elektronicznej (scan lub zdjęcie) na adres jjozefowska@wsb.edu.pl

 • Ratownictwo Medyczne

  Pełnomocnik: mgr inż. Jagoda Skubis
  e-mail: jskubis@wsb.edu.pl 

  Sala : 212

  Pełnomocnicy:

  mgr inż. Jagoda Skubis ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Ratownictwo Medyczne)

  mgr Anna Stachowicz ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Fizjoterapii)

  mgr Aneta Trzcińska ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Pielęgniarstwa)

  dr Marta Skorek  ( Podbijanie skierowań na wszystkich kierunkach medycznych, Pełnomocnik na kierunku Kosmatologii)

   

  TERMINY DYŻURÓW UCZELNIA - mgr inż. Jagoda Skubis:

  Grudzień 2022

  2.12 18:30-19:30
  4.12 8:30-9:30
  7.12 17:00-18:00
  12.12 18:30-19:30
  14.12 17:00-18:00
  17.12 9:00-10:00

  W PLIKACH DO POBRANIA PLAN ZAJĘĆ KLINICZNYCH NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

   

  Uzgadnianie indywidualnie z grupami

  PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Wykaz placówek z którymi AWSB posiada umowę:

  Informacja dla studentów praktyki zawodowe możemy odbywać na podstawie skierowania bez porozumienia w:

  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej. Telefon kontaktowy: 32-621-20-31

  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 Telefon kontaktowy: 32-265-16-86 KADRY

  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Telefon kontaktowy: 32-609-31-57

  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Telefon kontaktowy: 32-363-60-49

  - Szpital Miejski w Sosnowcu 

  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. telefon kontaktowy kadry: 32 325 51 69

  - Szpital Wojewódzki w Rybniku (w trakcie podpisywania umowy)

  - Szpital Powiatowy w Zawierciu ( w trakcie podpisywania umowy)

  Opłaty za praktyki zawode:

  - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej opłata 150zł brutto/semestr

  - Szpital Powiatowy w Czeladzi Czeladź ul. Szpitalna 40 opłata: 85zł brutto/semestr 

  - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. opłata 2,00 netto/godzina

  - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu opłata 2,00 netto/godzina

  - Szpital Miejski w Sosnowcu 85zł brutto/semestr

  - Wojewódzki szpital w Tychach Megrez sp. z o.o. 65zł brutto/semestr

  - Szpital Wojewódzki w Rybniku (w trakcie podpisywania umowy)

  - Szpital Powiatowy w Zawierciu ( w trakcie podpisywania umowy)

  PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Grupy rozpoczynające semestrem zimowym:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h

  2. Oddział Neurologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h

  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h

  2. Oddział Kardiologii 50h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h

  2. Oddział Chirurgii 60h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h

  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Semestr VI

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  Grupy rozpoczynające studia od semestru letniego:

  Semestr II

  1. Oddział Pediatrii 50h

  2. Oddział Neurologii 50h

  Semestr III

  1. Oddział Chorób wewnętrznych 50h

  2. Oddział Kardiologii 50h

  Praktyka wakacyjna

  1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 164h

  2. Szpitalny oddział Ratunkowy 168h

  Semestr IV

  1. Oddział Ortopedyczno – urazowy 50h

  2. Oddział Chirurgii 60h

  Semestr V

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy 100h

  Wakacyjne:

  1. Zespół Ratownictwa Medycznego 168h

  2. Obóz sprawnościowy

  Semestr VI

  Zespół Ratownictwa Medycznego 50h

  PROCEDURA ODBYCIA PRAKTYKI: od 1.10.2022r

  Szpitale z którymi uczelnia posiada umowę o współpracy w zakresie praktyk zawodowych:
  1.Student wnosi opłatę za praktyki zawodowę zgodnie z opłatą wymaganą przez szpital.

  2.Do pełnomocnika praktyk student dostarcza potwierdzenie opłaty praktyk zawodowych w danym szpitalu( dopuszcza się wersję elektroniczną na e-mail), po przedstawieniu dokumentu pełnomocnik podbija wypełnione skierowanie studenta na praktykę zawodową( 2 kopie skierowania).
  3. Z skierowaniem student zgłasza się do szpitala w celu ustalenia terminu odbycia praktyki zawodowej i dostarczenia dokumentacji wymaganej przez szpital.

  Szpitale na podstawie porozumień indywidualnych.
  1. Student zwraca się do dyrektora szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej. ( zaleca się przekazania wzoru porozumienia)

  2. Z otrzymaną zgodą oraz wydrukowanymi dokumentami (2x wypełnione skierowanie na praktykę oraz 2x wypełnione porozumienie) zgłasza się do pełnomocnika praktyk w celu uzyskania podpisów na skierowaniach oraz porozumieniach.

  3. Otrzymane dokumenty student dostarcza do szpitala w którym uzyskał zgodę na odbycie praktyki. 

  ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH:

  Po odbyciu praktyki dostarczyć:

  - W przypadku praktyk w szpitalach gdzie uczelnia ma podpisaną umowę: wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie również)

  - W przypadku praktyk ustalanych indywidualnie, porozumienie + wypełniony dziennik praktyk + skierowanie na praktykę zawodową (Każdy dziennik praktyk musi być zbindowany ( skierowanie oraz porozumienie ( również kopie)

  - Praktyki zawodowej nie można zaliczyć na podstawie zatrudnienia zawodowego

  - Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

  Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

  AKTUALNOŚĆ: 

  Polisę  wraz z zakresem tego ubezpieczenia załączam - szczegóły takie jak liczbę osób przystępujących zmienimy aneksem, jesli będzie taka potrzeba. Link do zawierania tego ubezpieczenia jest ważny do dnia 15.11.2022 r.

  Ubezpieczenie: https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=ad1cae647d0f6caa5274cad081450d11 

  OC: https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=733e6eebc397a9e6c560ae87b66996d7

   

  W nawiązaniu do spotkania dotyczącego posiadania przez studenta ubezpieczenia OC i NWW przesyłam link wraz z instrukcją

  1. Kliknij  https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=ad1cae647d0f6caa5274cad081450d11 
  2. Wypełnij dane osobowe
  3. Zaznacz obowiązkowe zgody RODO. Te należy zaznaczyć wszystkie, inaczej nie zawrzemy umowy ubezpieczenia.
  4. Zaznacz zgody dobrowolne wg uznania.
  5. Naciśnij ZAPISZ
  6. Odbierz potwierdzającego e-maila z linkiem do płatności za pomocą przelewu lub blika.
  7. Opłać aplikacją (IMOJE) 
  8. Odbierz emaila z certyfikatem.

  zakres ubezpieczenia:

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC: 

  • suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
  • suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
  • UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
  • Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
  • Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
  Borsiak & Borsiak

  Ubezpieczenia:
  Warta, Generali, Ergo Hestia, Compensa, MTU, YCD,
  PZU, Link4, Allianz, HDI, TUW TUZ, InterRisk, Inter Polska, AXA i inne

  41-219 Sosnowiec Środula
  ul. Wita Stwosza 16
  tel. 791-990-339, (32) 294-17-85
  czynna: od pon do pt 10.00-18.00
  e-mail: multiagencja.sosnowiec@gmail.com

  Narażenia studenta w trakcje studiów:

  W trakcie studiów ww. będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych,
  uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki
  zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
  1. odczynniki chemiczne, w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
  2. czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
  3. choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
  4. zakażenia przenoszone drogą krwi ( WZW typu B i C, HIV),
  5. choroby zakaźne i pasożytnicze,
  6. promieniowanie jonizujące (głównie X)
  7. promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
  8. zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji,
  9. narażenie na czynniki psychospołeczne

  Dokumenty wymagane które należy dostarczyć do pełnomocnika ds praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki:

  • ubezpieczenie OC i NNW ważne cały rok kalendarzowy (grupowe ub. na AWSB będzie wznawiane w listopadzie - będzie możliwość zapisania się do niego)

   DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC MINIMALNE WYMOGI: 

   suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 25 000 EUR
   suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy 25 000 EUR
   UBEZPIECZENIE INTER HIV/WZW2 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 2 000 zł
   Koszt leków antyretrowirusowych HIV 5 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000 zł
   Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 20 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł NNW
   Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW 5 000 zł

  • badanie na brak nosicielstwa Salmonelli (raz na cały tok studiów)
  • szczepienie p/WZW typu b (raz na cały tok studiów)
  • Badanie nosicielstwo HIV, WZW B i C (raz na cały tok studiów)
  • Kserokopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

   

 • Socjologia

  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich 
  dr n. zdr. Tomasz Grad
  e-mail: tgrad@wsb.edu.pl
  tel. (32) 295 93 70

  TERMINY DYŻURÓW:

  Dyżury stacjonarne (pok. 212): 

  Grudzień 2022

  02.12.2022 - piątek, godz. 13.30 - 15.00

  05.12.2022 - poniedziałek, godz. 15.00 - 16.00 - online TEAMS ( link poniżej)

  08.12.2022 - czwartek, godz. 15.00 - 16.00 - online TEAMS ( link poniżej)

  10.12.2022 - sobota, godz. 08.00 - 09.30 

  13.12.2022 - wtorek, godz. 08.00 - 09.30

  15.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  20.12.2022 - wtorek, godz. 14.30 - 16.00

  22.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  29.12.2022 - czwartek, godz. 14.30 - 16.00

  Teams - link do konsultacji -  05.12.2022 -

   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiYmYzOWUtZmU1Ny00NThiLWE0YzItZThjNTZiNmIyZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

  Teams - link do konsultacji -  08.12.2022 -

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThiMmFiNGMtMDZjZi00YTk4LTg0ZGUtZjZmMGM2ZTZlZTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f2eb1a9-d1e7-4d23-bbd6-7c54fca48a30%22%2c%22Oid%22%3a%2211137d38-33dc-4487-9c34-6632cef493cb%22%7d

  AKTUALNOŚĆ: 

  Dokumenty składamy wyłącznie w formie papierowej - osobiście, pocztą lub do skrzynki podawczej. 

  W związku z niedawnymi pracami informatycznymi, zmianie uległ adres do badania. Podaję nowe linki na wypadek, gdybyście Państwo już wcześniej ich nie otrzymali.

  Ważne: Studenci, którzy rozpoczęli studia w październiku 2020 lub później, którzy chcą się ubiegać o zaliczenie studiów w miejscu aktualnie wykonywanej pracy zawodowej zgodnej z efektami uczenia się dla danego kierunku, zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (wg. obowiązującej procedury):

  1. Formularz zgłoszenia praktyki- zał. nr 2, strony 1 i 2
  2. Załącznik nr 3, załącznik nr 5 - strony 1/2/3/4/5,6,7, załącznik nr 6 
  3. Załącznik nr 8- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

  Wymiar godzin praktyk:
  studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

  • studia I st – 480h – 3x160h
  • studia II st – 80 h – 2x40h

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2019/2020;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk)
  • studia II st – 80 h – 2x40h
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  studenci, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim 2020/2021;

  • studia I st- 960 h – 3x320 h (6miesiecy praktyk) (w tym 150h zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli res i wwr)
  • studia II st – res/prew – 480h (3miesiące praktyk) (3x160h, w tym 10h obejmuje przygotowanie dokumentacji związanej z praktykami, realna ilość godzin praktyk =150h, tj 3x150h); ewka – 80h (2x40h)
  • studia JM – 240 h (30+50+160h)

  Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć do podpisu i akceptacji pełnomocnika, następujące dokumenty:

  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  2. dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki  w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  3. obowiązek informacyjny RODO

  Oba komplety dokumentów po podpisaniu są zwracane studentowi. Jeden należy zostawić u pracodawcy a drugi zatrzymać u siebie i ponownie złożyć do zaliczenia.

  Po zakończonej praktyce należy złożyć do zaliczenia:
  1.formularz zgłoszeniowy praktyki x 1 
  2.porozumienie dotyczących praktyki x 1.
  3.obowiązek informacyjny RODO x 1
  4.dokumenty merytoryczne opisane w programie praktyki

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji