Postępowania habilitacyjne

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 19 grudnia 2016 r. Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr hab.-266/16 z 19 grudnia 2016 r.)
 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) od 1 maja 2019 r. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (nowe dziedziny i dyscypliny naukowe)

Od 1 października 2019 r. postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB. 

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek kandydata, składany za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (dalej: RDN). We wniosku kandydat wskazuje Akademię WSB, jako podmiot habilitujący. 

Wzór wniosku oraz wymagania dokumentacyjne dotyczące wszczęcia postępowania dostępne są na stronie internetowej RDN: Wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa Uchwała Senatu Akademii WSB nr 44/2020/2021 

Zakończone postępowania habilitacyjne

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji