O projekcie

Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

Celem projektu jest kompleksowy rozwój uczelni poprzez:

 • doskonalenie programów kształcenia, tak by odpowiadały w lepszy sposób na potrzeby gospodarki, rynku pracy jednocześnie wykorzystywały najlepsze krajowe i zagraniczne praktyki w kształceniu,
 • podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych, umiędzynarodowienie Uczelni,
 • doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz wdrażanie wspierających rozwój Uczelni narzędzi informatycznych.

Wartość projektu: 9.714.465,43 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9.423.031,44 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.05.2022

W ramach projektu realizowane będą moduły, które przyczynią się do:

 • Podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno–gospodarczych przez realizację:
  • 5 praktycznych specjalności na studiach I i II stopnia,
  • certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych,
  • wizyt studyjnych u pracodawców, w tym zagranicznych,
  • spotkań z praktykami,
  • moduły branżowego języka angielskiego;
 • Poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców przez realizację międzynarodowych studiów I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz II stopnia na kierunku Zarządzanie;
 • Wsparcia zmian organizacyjnych w Uczelni i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez podniesienie kompetencji pracowników kadry dydaktycznej i kompetencji zarządczych pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Efekty projektu:

 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 31%
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 2028 osób
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne - 32 osoby
 • Liczba osób, które ukończyły międzynarodowe programy kształcenia uruchomione dzięki wsparciu z EFS - 64
 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - 1055 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju - 1330 osób
 • Liczba krajowych wizyt studyjnych zorganizowanych dla studentek/ów w WNS DG - 13 wizyt
 • Liczba zagranicznych wizyt studyjnych zorganizowanych dla studentek/ów w WNS DG - 2 wizyty
 • Liczba zorganizowanych spotkań z praktykami - 174
 • Zostaną zorganizowane szkolenia dla kadry administracyjnej i dydaktycznej.
 • Zostanie zrealizowane wsparcie informatycznymi narzędziami zarządzania Uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia.