Szkolenia dla kadry dydaktycznej

W ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń, zarówno otwartych jak i zamkniętych, dedykowanych kadrze akademickiej Akademii WSB. 

Wybór tematyki poprzedzony był analizą trendów w nauczaniu i najlepszych zagranicznych praktyk. Nacisk położono na metody aktywizujące, oparte na uczeniu się przez doświadczenie (learning by doing), kształtujące umiejętności pracy z grupą, myślenia innowacyjnego, krytycznego i analitycznego. W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu aktywnych metod pracy z grupą, stosowania narzędzi Problem Solving, Design Thinking, studium przypadku, tutoringu akademickiego, Problem Based Learning. Nauczyciele poznają także narzędzia pozwalające im na profesjonalne przygotowanie prezentacji multimedialnych, kursów e-learningowych, stosowania narzędzi wspierających pracę projektową.

Każdy nauczyciel, biorący udział w projekcie po zakończonym szkoleniu zastosuje poznane techniki w ramach swoich zajęć.

 • Stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych

  Aktywne metody pracy z grupą – szkolenie realizowane w AWSB

  Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z zastosowaniem dużej ilości ćwiczeń praktycznych odnoszących się do specyfiki prowadzenia zajęć ze studentami. W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące treści: specyfika uczenia się osób dorosłych, aktywne metody pracy z grupą np.: dyskusja grupowa, case study, gry szkoleniowe, odgrywanie ról, burza mózgu, proces grupowy i zarządzanie energią grupy, projektowanie ćwiczeń dopasowanych do specyfiki grupy. Po szkoleniu każdy z uczestników zaimplementuje poznane aktywne metody pracy z grupą do przynajmniej jednego prowadzonego przez siebie przedmiotu, przez co najmniej jeden semestr, co zostanie zweryfikowane w ramach sylabusa oraz hospitacji zajęć.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)

   

  Zastosowanie metody PBL w dydaktyce w uczelni wyższej – szkolenie realizowane w AWSB

  PBL to nauczanie metodą rozwiązywania problemów. Metodę charakteryzuje 6 elementów: jest skoncentrowana na studencie,

  • praca studentów jest w małych grupach;
  • wykładowca pełni rolę facylitatora, wspomaga proces komunikacji wewnątrz grupy,
  • motywuje ją  do pracy grupowej
  • studenci pracują nad rozwiązaniem zadań praktycznych,
  • studenci podczas pracy grupowej rozwijają umiejętności psychospołeczne oraz narzędzia pracy zespołowej,
  • studenci w zespołach pracują nad rozwiązaniem praktycznego zagadnienia modelującego pewne elementy rzeczywistości.
  • PBL jest metodą kształcenia uczenia się opartą zarówno na współpracy w zespole, jak i na pracy indywidualnej. Zmusza do refleksji, do krytycznej oceny i do wartościowania zdobytych elementów wiedzy pod kątem ich efektywności i przydatności do rozwiązania problemu. Nauczanie metodą PBL doskonale wpisuje się w kształcenie praktyczne oraz doskonalenie kluczowych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. W programie szkolenia: podstawy zarządzania projektami, metoda nauczania oparta na projektach (Złote Zasady PBL, organizacja pracy dydaktycznej w oparciu o metodę projektową, projekt jako narzędzie przekazywania wiedzy i rozwoju umiejętności, opracowanie zajęć opartych o PBL (przygotowanie zagadnień), praktyczne przykłady zajęć i projektów edukacyjnych prowadzonych metodą PBL, ewaluacja zajęć prowadzonych metodą PBL.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)

   

  Problem Solving w nowoczesnej dydaktyce – szkolenie realizowane w AWSB

  Celem szkolenia z zakresu problem solvig jest włączenie do metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli kreatywnych technik rozwiązywania problemów wywodzących się z metodyki problem solving. Metody te są doskonałym narzędziem aktywizującym studentów podczas zajęć, rozbudzających kreatywne myślenie i innowację. Ponadto są stosowane powszechnie w wielu przedsiębiorstwach. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu sposobów ujawniania problemów oraz metodykę i narzędzia ich rozwiązywania np.: diagram Ischikawy, metoda 5 WHY, 8D, burza mózgów. Zdobędą umiejętności, jak praktycznie wykorzystać te metody w trakcie pracy ze studentami tak, by uruchamiać ich kreatywne myślenie.

  Ilość godzin: 8 (1 dzień)

   

  Tutoring akademicki – szkolenie otwarte

  Tutoring to metoda należąca do spersonalizowanej edukacji. Opiera się na budowaniu relacji mistrz–uczeń i jest realizowana poprzez indywidualne spotkania, w ramach których student omawia z nauczycielem zagadnienia przygotowane w oparciu o zadany materiał. Tutoring to metoda szczególnie przydatna do pracy ze studentami wybijającymi się w nauce oraz z małymi grupami studenckimi, studentami szczególnie zdolnymi, pragnącymi rozwijać swoją karierę naukową. Badania prowadzone wśród tutorów pokazują, że jest to metoda szczególnie rozwijająca warsztat nauczyciela w obszarze budowania relacji ze studentem, analizy potrzeb oraz wyznaczania celów edukacyjnych, komunikowania się i budowania autorytetu.

  Tutoring akademicki jest implementowany zarówno na kierunkach społeczno-humanistycznych jak i technicznych i ekonomicznych. W ramach Szkoły Tutorów uczestnicy wezmą udział w 64–godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia tutoriali. Uczestnicy poznają zasady prowadzenia zajęć metodą tutoringu, narzędzia pracy tutora, zasady przygotowywania i oceniania esejów studenckich.

  Ilość godzin: 64

   

  Kurs Moderatora Design Thinking – szkolenie otwarte

  Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Jest to usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.

  Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metodologii Design Thinking. Kurs Moderatora pozwoli na wyposażenie uczestników szkolenia zarówno w wiedzę z zakresu metody Design Thinking jak i metodyki prowadzenia warsztatów i procesów opartych o nią. Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia zajęć metodą Design Thinking.

  Ilość godzin: 40 (5 dni)

   

  Jak uczyć metodami studium przypadku?

  Studium przypadku to metoda należąca do kształcenia praktycznego. Za wprowadzeniem tej metody przemawia: różnorodność technik i form stosowania studium przypadku, zwiększenie aktywności studentów podczas zajęć, nabycie przez uczniów umiejętności krytycznej analizy oraz współpracy grupowej Tradycje stosowania tej metody wywodzą się z najlepszych uniwersytetów na świecie, np. harwardzkie studium przypadku. W ramach szkolenia uczestnicy poznają zasady przygotowywania studium przypadku, analizowania go oraz budowania zajęć w oparciu o studia przypadku. Ponadto będą doskonalić kompetencje zarządzania dyskusją grupową, mobilizowania studentów do większego zaangażowania. W zakresie pisania studium przypadku uczestnicy zapoznają się m.in.: z procesem zbierania danych, opracowywaniem struktury studium przypadku oraz przygotowywaniem notatki dydaktycznej.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)

 • Kompetencje informatyczne

  Przygotowanie prezentacji w Prezi (poziom podstawowy) – szkolenie realizowane w AWSB

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania prezentacji w programie Prezi, tak aby uatrakcyjnić i podnieść efektywność percepcji omawianych treści przez studentów. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przygotowywania prezentacji oraz opanują aplikację Prezi w stopniu umożliwiającym swobodne projektowanie prezentacji multimedialnych. W programie szkolenia: konta i licencje PREZI, nawigacja w środowisku PREZI, ustawienie szablonu i dostosowywanie tła, dodawanie tekstu, hiperłącza, opcje formatowania, praca z obrazami i kształtami, osadzanie i konwersja wideo do użytku w PREZI, wstawianie istniejących plików do PREZI, praca z ramkami i ścieżką, praca z muzyką, zapraszanie współredaktorów do prezentacji, pobieranie, osadzanie i udostępniania PREZI, przerobienie Power Point w PREZI, przygotowanie prezentacji w PREZI.

  Po szkoleniu każdy uczestnik przygotuje prezentacje w ramach swoich zajęć.

  Ilość godzin: 8 (1 dzień)

   

  Przygotowanie prezentacji w Power Point (poziom zaawansowany) – szkolenie realizowane w AWSB

  Szkolenie jest adresowane do nauczycieli posiadających co najmniej podstawową znajomość obsługi programu Power Point.

  Błyskawiczny rozwój techniki multimedialnej łączącej informację z grafiką, animacjami oraz dźwiękiem spowodował, że nieodzownym elementem prowadzenia wykładu/ćwiczeń jest prezentacja.

  W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych efektów, możliwych do uzyskania w MS Power Point m.in.: narzędzia do opracowywania prezentacji, zarówno mało skomplikowane, jak też rozbudowane, zawierające animacje; wykorzystujące pliki filmowe i dźwiękowe. Wstawianie ikonografik, diagramów oraz ich animacja. Obiekty w prezentacji i sposoby ich formatowania. Wykresy i tabele w prezentacji i ich animacja, wykresy niestandardowe. Zmiany globalne w prezentacji – ustawienia i formatowanie wzorców slajdów, notatek – automatyzacja pracy. Budowa i wykorzystanie szablonów prezentacji.

  Po szkoleniu każdy uczestnik przygotuje prezentacje w ramach swoich zajęć.

  Ilość godzin: 8 (1 dzień)

   

  Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT do wsparcia realizacji projektów studenckich – szkolenie realizowane w AWSB

  Celem szkolenia jest włączenie do prowadzonego procesu dydaktycznego wybranych nowoczesnych rozwiązań IT wspierających realizację projektów studenckich. W ramach szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę i zdobędą umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań IT wspierających realizację, nadzór oraz komunikację w toku realizacji projektów studenckich. Wykładowcy dowiedzą się jak wykorzystywać informatyczne wsparcie zarządzania projektami realizowanymi przez studentów z uwzględnieniem pracy grupowej oraz zwinnych technik wspomagających realizację zadań projektowych. Ponadto szkolenie będzie uwzględniało zarządzanie i śledzenie postępów w realizacji zadań, etapów, faz i produktów cząstkowych projektu w tym, raportowanie prac i stanu projektu studentów. Przykładowy zestaw produktów, na którym szkolenie mogłoby bazować: Mingle (lub w zakresie pracy gr. Asana, Glip), Git/BitBucket, Google Docs, Moodle z szablonami i technikami pracy z projektem, Quizlet. 

  Ilość godzin: 8 (1 dzień)

   

  Jak uatrakcyjnić kurs e-learningowy – szkolenie realizowane w AWSB

  Rozwój technik informacyjnych, oferujących interaktywne i multimedialne programy, wymusza na nauczycielach przekształcania przedmiotów prowadzonych drogą tradycyjną, w przedmioty prowadzone w formie zdalnej i łączącej w sobie elementy tradycyjnego nauczania z e-learningiem (tzw. metoda blended learning). Celem kursu jest wykształcenia kompetencji w zakresie projektowania i realizacji komunikatów multimedialnych w formie nagrań wideo i screencastów oraz poznanie sposobów ich wykorzystania w dydaktyce. W kursie zostaną przedstawione najpopularniejsze narzędzia oraz metodyka realizacji multimedialnych materiałów dydaktycznych stanowiących podstawowy element kursów e-learningowych. Kompetencje nabyte w trakcie szkolenia przełożą się na podniesienie jakości kształcenia i doskonalenie dydaktyki akademickiej w zakresie prowadzonych na uczelni zajęć zdalnych.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)

   

  Zastosowanie zaawansowanych narzędzi symulacyjnych w procesie kształcenia na kierunkach technicznych) – szkolenie realizowane w AWSB

  Wykorzystywanie narzędzi symulacyjnych w nauczaniu zalicza się do metod aktywizujących słuchaczy. Istotą symulacji jest obrazowanie lub modelowanie, mające na celu opis, wyjaśnienie lub ocenę rzeczywistych wydarzeń i zjawisk. Symulacja jest działaniem skierowanym na rozwiązanie rzeczywistego lub hipotetycznego problemu ujętego w modelu. Realizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych umożliwia odtwarzanie działalności, projektowania w rzeczywistych warunkach, co jest szczególnie ważne w procesie nauczania na kierunkach technicznych.

  Obecnie warsztat pracy współczesnego inżyniera znacznie się zmienił w wyniku dynamicznego rozwoju programów komputerowych do symulacji procesów produkcyjnych, optymalizacji działań, wizualizacji. Chcąc wyposażyć studentów w kompetencje oczekiwane od współczesnego inżyniera na rynku pracy, konieczne jest poniesienie kompetencji z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i umiejętności informatycznych wykładowców. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają kompetencje związane z nauczaniem obsługi informatycznych w zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wśród studentów kierunków technicznych w zakresie: zastosowania narzędzi komputerowych i dedykowanego oprogramowania do określonych zadań inżynierskich FlexSim.

  Ilość godzin: 40 (5 dni)

   

  Szkolenia instruktorów Akademii Cisco w zakresie  Academy IT Essentials

  Szkolenie instruktorskie Akademii Cisco (wraz z przygotowaniem merytorycznym dla IT Essentials) przygotowuje wykładowców do pełnienia roli Certyfikowanego Instruktora Akademii Cisco.

  W ramach szkolenia przekazuje się:

  • wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia Akademii Cisco w ośrodku dydaktyczno-szkoleniowym
  • zasady utrzymywania, konfiguracji i serwisowania laboratoriów Akademii Cisco
  • umiejętności obsługi globalnego portalu szkoleniowego netacad.com, zarządzania systemem e-learningowym realizowanym na tym portalu,
  • wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji kursów e-learningowych w netacad.com, narzędzi synchronicznych i asynchronicznych komunikacji z kursantami/studentami dostępnych dla instruktora,
  •  wiedzę i umiejętności wykorzystania materiałów kursowych dostępnych w Akademii Cisco, ich struktury, dostępnych narzędzi wirtualnych (w tym symulatora Packet Tracer).

  Szkolenie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu jednego z podstawowego kursów Akademii Cisco jako przykładu i wzorca prowadzenia - IT Essentials, dotyczącego technologii informacyjnych oraz wprowadzenia do pracy w charakterze technika IT. Szkolenie składa się z 3 godzinnej wizyty referencyjnej w Centrum Akademii Cisco (najbliżej położone w Bielsku-Białej): omówienie zasad prowadzenia Akademii Cisco w szkole, omówienie zasad korzystania ze wsparcia ASC, demonstracja laboratorium Akademii Cisco, rejestracja kursantów na portalu netacad.com, omówienie zasad zarządzania systemem eLearningowym, materiałów kursu Academy Orientation, materiałów kursu ITEssentials, pozostałych dostępnych na platformie kursów. Szkolenie IT Essentials on–line obejmuje wprowadzenie do technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa.

  Ilość godzin: 28

   

  Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowych – szkolenie realizowane w AWSB

  Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli akademickich reprezentujących rożne dziedziny i dyscypliny naukowe, którzy pragną nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać wyszukiwarki do pozyskiwania informacji naukowych.

  Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania wyszukiwarek, zdobycia wiedzy z zakresu narzędzi wyszukiwawczych dedykowanych do zasobów naukowych, baz danych naukowych oraz statystycznych nie indeksowanych przez wyszukiwarki, a także narzędzi online i technik zarządzania informacją.

  Szkolenie będzie realizowane w siedzibie uczelni w sali komputerowej z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczonym do wyszukiwania informacji.

  Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik opracuje sylabus do zajęć, w ramach których wykorzysta poznane na szkoleniu techniki pozyskiwania informacji naukowych.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)

 • Kompetencje prezentacyjne

  Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – szkolenie realizowane w AWSB

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych. Uczestnicy szkolenia poznają techniki skupiania uwagi, opanowania stresu, przedstawiania w sposób interesujący i opanowany treści, zdobędą także umiejętności zachowania się przed kamerą, zyskają większą pewność siebie. W programie: nauka metodologii konstruowania wypowiedzi typu TED (m.in.: formułowanie perswazyjnej tezy i przekazu, który zostanie zapamiętany, mówienie „językiem potrzeb” odbiorcy, stosowanie języka naukowego w sposób zrozumiały dla szerokiego odbiorcy; radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych). Po szkoleniu każdy z nauczycieli przygotuje krótkie video prezentujące wybrane treści z zakresu zajęć, które realizuje.

  Ilość godzin: 16 (2 dni)