O projekcie

Projekt "Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu" realizowany jest przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel główny projektu: nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych, językowych, komunikacyjnych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku filologia angielska i ekonomia, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora BPO, SCC i IT od kandydatów do pracy, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO, SCC i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację dodatkowych zajęć.

Planowane efekty:

  • wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące technologii wykorzystywanych w firmach BPO,SCC i IT,
  • dostosowanie kompetencji językowych do specyfiki branży, raportowania i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, komunikacji międzykulturowej i zarządzania czasem.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.10.2021 r.
Wartość projektu: 564 614,75 zł.
Dofinansowanie ze  środków europejskich: 547 676,30 zł.