O projekcie

Akademia WSB realizuje projekt  "EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Zintegrowane Programy Uczelni.

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania Akademii WSB zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy oraz wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania.

Celem głównym projektu jest kompleksowy rozwój uczelni poprzez:

 • doskonalenie programów kształcenia, tak by odpowiadały w lepszy sposób na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, jednocześnie wykorzystywały najlepsze krajowe i zagraniczne praktyki kształcenia,

 • podnoszenie jakości i efektywności kształcenia poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli oraz doskonalenie procesu weryfikacji efektów kształcenia z wykorzystaniem informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia,

 • doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej oraz wdrożenie informatycznych narzędzi wspierających procesy zarządcze Uczelni.

Wartość projektu: 11 913 443,45 zł.
Dofinansowanie projektu: 11 556 040,14 zł.
Okres realizacji projektu: od 1.05.2019  do 30.11.2023 

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz środowisko akademickie podkreślając konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne odpowiadające na potrzeby rynku pracy. W ramach realizacji projektu wdrożonych zostanie szereg działań przyczyniających się do podniesienia kompetencji kadry i zmian organizacyjnych Uczelni. 

Projekt zakłada modyfikację oraz realizację modułów kształcenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez wdrożenie: 

 • 4 programów kształcenia na studiach I i II stopnia,

 • nowej praktycznej specjalności na studiach I stopnia,

 • nowego praktycznego modułu kształcenia na studiach I stopnia,

 • e-kursu z języka polskiego dla studentów zagranicznych,

 • szkoleń, w tym certyfikowanych, warsztatów,

 • krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych u pracodawców,

 • spotkań z praktykami,

 • form aktywności służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy (panele eksperckie, case studies, opinie eksperckie).

Projekt przewiduje również wsparcie zmian organizacyjnych i narzędzi informatycznych Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez podniesienie kompetencji pracowników kadry dydaktycznej, kierowniczej, administracyjnej oraz wykorzystywanie informacji z rynku pracy co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości kształcenia studentów i pozytywnie przełoży na otoczenie społeczno-gospodarcze, które pozyska absolwentów z umiejętnościami lepiej dostosowanymi do potrzeb rynku. 

Efekty kształcenia:

 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 20%.

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 750 osób.

 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne - 26 osób.

 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem z EFS w zakresie procesu kształcenia – 30 osób.

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 545 osób.

 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 392 osoby.

 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 97 osób.

 • Liczba krajowych wizyt studyjnych i branżowych targów organizowanych dla studentek/ów Akademii WSB - 21 wizyt/ branżowych targów.

 • Liczba zagranicznych wizyt studyjnych organizowanych dla studentek/ów Akademii WSB - 2 wizyty

 • Liczba szkoleń/warsztatów dla studentek/ów w celu podniesienia kompetencji kluczowych w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 9 szkoleń/warsztatów.

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach modułów zajęć e-learningowych z zakresu języka polskiego, dostosowanego do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 120 osób.

 • Liczba zorganizowanych spotkań z praktykami – 20 spotkań.

 • Liczba zorganizowanych paneli eksperckich – 30 paneli.

 • Zostaną zorganizowane szkolenia dla kadry zarządzającej,  administracyjnej i dydaktycznej.

 • Zostanie zrealizowane wsparcie informatycznymi narzędziami zarządzania Uczelnią i informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.