Kierunek

PEDAGOGIKA SPECJALNA: „EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU- STUDIA KWALIFIKACYJNE” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) | OLKUSZ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

·         najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,

·         zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,

·         zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

·         rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,

·         prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         w zakresie pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci studiów będą:

·         potrafili opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,

·         uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         posiadali wiedzę o rozwoju oraz znali podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,

·         znali przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         potrafili dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia oraz rewalidacji dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W związku z powyższym może być zatrudniony na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku nauczyciela:

·         nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,

·         nauczyciela współorganizującego kształcenie,

·         nauczyciela prowadzącego rewalidację

dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

·         Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Atuty

  • najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju i klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży,
  • przygotowanie Słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
  • kadra wykładowców – psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, dyrektorów placówek oświatowych i edukacyjnych z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem.
 • Program

  1)      Psychologia rozwoju - główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej

  2)      Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

  3)      Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

  4)      Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii

  5)      Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

  6)      Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy i wsparcia

  7)      Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu

  8)      Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  9)      Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu

  10)  Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu

  11)  Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

  Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
  Czas trwania: 3 semestry
  Dni uczęszczania: czwartek, piątek w godzinach: 16:15-20:30
  Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

  Małgorzata Spendel

  Psycholog, logopeda, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Jest autorką wielu narzędzi i metod diagnozy psychologicznej i logopedycznej dzieci i uczniów, a także programów terapeutycznych.

  Od 1999 r. prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek.

  Opracowała  wiele projektów i programów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym dla nauczycieli m.in. w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy i wsparcia.

  Od 2001 r. współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

  Od 17 lat jest nauczycielem akademickim w  AWSB na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych.

  Prowadzi w AWSB Ogólnopolską sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, aktualnie uczestniczy w niej 89 osób.

  Od 2016 r. współpracuje z MEiN oraz ORE w obszarze edukacji włączającej oraz prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów.

  Więcej

  Marta Ir

  Wykładowca Akademii WSB. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25-letnim stażem, rewalidant, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST, Terapii Ręki. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.

  Więcej

  Mirosława Bochner

  Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Więcej

  Nina Myalska

  Pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka filozofii oraz studiów w zakresie pomocy psychologicznej i rozwiązań systemowych dla rodzin w kryzysie. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji pt. „Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd…”

  Więcej
 • Rekomendacje

  Duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym osób z autyzmem stanowi ogromne wyzwanie w zakresie zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w edukacji. Z przyjemnością i satysfakcją polecam studia - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne, które umożliwiają wyjątkowym dzieciom, młodzieży, a potem już dorosłym osobom z autyzmem spotkać na swojej drodze wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów potrafiących udzielić skutecznej pomocy, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w atmosferze pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Marta Ir
                                                                                                                                                                         Dyrektor Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi
                                                                                                                                                                                                                           „Wesołe Słoneczka” w Katowicach

   

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 marca 2024
  II 600 zł do 5 kwietnia 2024
  III 600 zł do 5 maja 2024
  IV 600 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 600 zł do 5 grudnia 2024
  VII 600 zł do 5 lutego 2025
  VIII 400 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 4900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji