Data

29.06.2022

Jubileusz 10-lecia działalności Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

We wtorek 28 czerwca 2022 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się koncert charytatywny "Śląskie - Ukrainie" oraz Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB. Uroczystości przyświecał szczytny cel – zbiórka funduszy dla Ukrainy. Współorganizatorem Jubileuszu była Komenda Wojewódzka Policji, a Patronat nad Uroczystością objął Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek.

- Jesteśmy w roku jubileuszowym dla Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB – jednostki powołanej do życia 10 lat temu do wspierania, rozwijania i popularyzowania działań z zakresu bezpieczeństwa. Podczas dzisiejszej uroczystości będziemy świadkami wręczenia odznaczeń państwowych, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz odznak za zasługi dla Województwa Śląskiego. Najważniejszy punkt naszego spotkania to przygotowany przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach koncert z okazji dzisiejszej uroczystości i wsparcie charytatywne dla Ukrainy. Środki dziś zebrane zostaną przeznaczone na pomoc Lwowskiemu Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia. W tym trudnym czasie nadzieją niech będzie Państwa obecność podczas dzisiejszego spotkania – mówiła podczas powitania Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

- Kiedy pojawiła się idea zorganizowania takiego koncertu przyszedł do mnie nasz przyjaciel prof. Marek Walancik, profesor Akademii WSB. Ucieszyłem się i poczułem się wyróżniony mając okazję do współpracy z Akademią WSB przy organizacji dzisiejszego Jubileuszu. Uczelnia rozwija się niezwykle dynamicznie i kształci obecnie ponad 12 tysięcy studentów, a z tej liczby ponad 2000 to studenci z 64 krajów. Współpracujemy z Akademią WSB od kilku lat - to sprawdzony partner, wiele robimy razem i wiem, że możemy zrobić jeszcze więcej przy kolejnych projektach. Cieszę się również, że mamy przyjemność i możliwość spotkania się dziś w Filharmonii Śląskiej w Katowicach i wesprzeć szczytną inicjatywę, o której mówiła JM Rektor Akademii WSB. Na koniec dzisiejszej uroczystości będziemy mieli okazję wysłuchać najlepszej orkiestry policyjnej w Polsce – mówił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – nadinspektor Roman Rabsztyn.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni Akademii WSB zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczenia – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wręczyła osobom wyróżnionym Pani Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki uhonorowani zostali:

ZŁOTYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI

 • Pan dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

SREBRNYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI

 • Pani dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
 • Pan prof. dr hab. Marek Sitarz
 • Pan dr Krzysztof Wrana

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan dr Krzysztof Czupryna
 • Pan dr Mateusz Grzesiak
 • Pan dr Grzegorz Kądzielawski
 • Pani dr Magdalena Kot-Radojewska
 • Pani dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Robert Socha, prof. AWSB
 • Pan Paweł Urgacz

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ uhonorowane zostały

 • Pani Marta Czubrowska
 • Pani Anna Matusik-Gołas

Minister Edukacji i Nauki, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli nadał pracownikom Akademii WSB „Medale Komisji Edukacji Narodowej”. Odznaczenia, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka wręczył Wicekurator Oświaty w Katowicach – Pan Dariusz Domański.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Pani prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
 • Pan dr Edyta Nowak-Żółty
 • Pan dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB
 • Pan dr Michał Szyszka

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, działającej w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego, za całokształt działalności na terenie województwa śląskiego oraz wkład w rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny pracownicy Akademii WSB zostali uhonorowani Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznaki, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, wręczył Pan Dariusz Iskanin - Radny Sejmiku Województwa. Śląskiego, Członek doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali:

 • Pani dr hab. Joanna Kurowska – Pysz, prof. AWSB
 • Pani dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB
 • Pan prof. dr hab. Marek Sitarz
 • Pan dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB.

Akademia WSB to jedyna uczelnia, która nagradza wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia oraz statuetki „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa” oraz „Edukatora dla bezpieczeństwa”. Laureatami tych prestiżowych nagród są osoby zaangażowane w działania na rzecz promowania otwartości na poznawanie i zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie przyjaznych relacji.

Tytuł oraz statuetkę „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa”, za profesjonalizm, umiędzynarodowienie, jakość i idę powszechności edukacji dla bezpieczeństwa, otrzymał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za pasję edukacyjną na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, rozwiązania ogólnopolskie w profilaktyce i zapobieganiu przestępczości, otrzymał nadinspektor Roman Rabsztyn - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za  powszechność w działaniach na rzecz  profilaktyki i edukacji społecznej w ramach ochrony przeciwpożarowej, otrzymał nadbrygadier Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za skromność, ale i skuteczność w edukacji dla bezpieczeństwa młodych pokoleń, otrzymał generał brygady SG Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn wręczył podziękowania dla najbardziej zasłużonych gości, którzy swoją postawą i działaniem mieli wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie śląskiego garnizonu Policji. Podziękowania na scenie otrzymali:

 • Pan dr hab. Marcin Lisa, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
 • Pan dr hab. Robert Socha, prof. AWSB
 • Pani Joanna Urbańska
 • Pani Elżbieta Kowacka

Jubileusz w Filharmonii Śląskiej uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wśród gości obecnych podczas jubileuszu byli między innymi:

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego:

 • Tomasz Zjawiony – Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach     

Przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych:

 • Pani Sława Umińska-Duraj - Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Pani Magdalena Szewczuk-Szturc - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • Pan Dariusz Domański – Śląski Wicekurator Oświaty
 • Pan Dariusz Iskanin - Radny Sejmiku Woj. Śląskiego, Członek doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"
 • prof. Aleksandra Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
 • płk rez. Zbigniew Piątek – występujący w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego

Przedstawiciele sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służb mundurowych:

 • nadinsp. Roman Rabsztyn - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • gen. brygady Straży Granicznej Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Straży Granicznej Rafał Sołtan - przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej  
 • insp. Artur Bednarek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • insp. dr Gabriela Socha - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych

Przedstawiciele urzędów, instytucji wyższej użyteczności publicznej, kultury:

Komendanci i zastępcy Komend Powiatowych Policji i Komend Miejskich Policji w:

Będzinie, Bielsku-Białej, Bieruniu, Bytomiu, Cieszynie, Chorzowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju,  Jaworznie , Katowicach,  Kłobucku, Lublińcu, Mysłowicach Myszkowie, Mikołowie, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żorach, Żywcu.

Komendanci Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w:

Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Świętochłowicach, Zabrzu, Zawierciu.

Dyrektorzy, zastępcy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w:

Bytomiu, Jastrzębiu – Zdroju, Wojkowicach, Gliwicach, Głubczycach.

Przedstawiciele organizacji partnerskich Akademii WSB oraz praktyki gospodarczej:

 • Dr Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Grupy Azoty S.A.
 • Pani Agnieszka Szymczyk - Dyrektor Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Przedstawiciele szkół średnich z klasami o profilu mundurowym:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. majora Henryka Sucharskiego w Katowicach
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”
  w Siemianowicach Śląskich
 • Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół w Olkuszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Prorektorzy Akademii WSB:

 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – Prorektor ds. Nauki i  Kształcenia, członek Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2023
 • dr Sabinę Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju
 • dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Reprezentant Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB:

 • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji