A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PSYCHOLOGIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE | GLIWICE

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

Czteroipółletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oferują nowoczesne wykształcenie specjalistom udzielającym profesjonalnej pomocy psychologicznej. Absolwent, łącząc wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki, a także nauk o zarządzaniu i jakości, będzie potrafił twórczo i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zawód psychologa. Stanie się cenionym praktykiem, wyposażonym w wiedzę oraz umiejętności z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, mentoringu, coachingu i wielu innych obszarów uwzględnionych w programie nauczania. Będzie przygotowany do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i z organizacjami, w których wymagany jest ustawiczny rozwój i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

Psychologia w Akademii WSB tylko w 9 semestrów!!!

 • Czego się nauczysz?

  Na kierunku Psychologia student otrzyma wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, filozofii, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny, zdrowia psychicznego, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej, a także biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Będzie dysponował pogłębioną wiedzą terminologiczną, pozna teorie i metodologię różnorodnych koncepcji psychologicznych.

  Student zdobędzie też wiedzę i umiejętności z zakresu obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, determinujących zachowania człowieka, stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji psychologicznej, a także z zakresu poradnictwa. Nabędzie też umiejętności komunikacyjne i interpersonalnie niezbędne do spełniania różnorodnych oczekiwań swoich przyszłych interesariuszy/klientów.

  Będzie posiadał umiejętności projektowania działań terapeutycznych i kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych w swej działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i terapii zaburzeń zachowania ludzkiego, a także zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej, profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. 

  Dzięki studiowaniu na kierunku Psychologia będzie cechował się wysokimi kompetencjami społecznymi, a także zdobędzie umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem oraz formułowania i wyrażania własnych poglądów w debatach publicznych.

  W toku studiów student przyswoi zasady i standardy etyki zawodowej, aby w przyszłości być rzetelnym i odpowiedzialnym psychologiem, który w sposób wzorcowy wykonuje zawód szczególnego zaufania publicznego.

  Jednocześnie absolwent kierunku Psychologia będzie gotowy do dalszego samokształcenia, zdobywania certyfikacji, dostrzegania dylematów etycznych oraz problemów psychoterapii, oceny dotychczasowych osiągnięć diagnostycznych w zakresie praktyki psychologicznej i proponowania nowych, w tym niestandardowych rozwiązań.

 • Program studiów

  Zakres kształcenia na kierunku Psychologia wyznacza ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001, nr 73, poz. 763 ze zmianą tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1026.). Zaś trzon programu stanowią moduły obligatoryjne, uwzględniające efekty uczenia się w zakresie podstawowych obszarów psychologii, zgodnie ze standardem Europejskiego Certyfikatu Psychologa – EuroPsy, w oparciu o najnowszą wiedzę z psychologii.

  Dostosowując treści nauczania do obowiązujących wymogów prawnych zadbaliśmy o innowacyjność środków, metod i form kształcenia. Student otrzyma aktualne treści, opierające się na najnowszej wiedzy, oraz narzędzia wykorzystywane do efektywnej pracy w zawodzie. Oprócz zajęć pokazujących kolejne etapy procesu rozwojowego znalazły się przykłady konkretnych metod rozwoju takich jak szkolenia, coaching, mentoring. Pozwalają one na kształtowanie etycznych zasad pracy, rozwijanie wrażliwości na zróżnicowane potrzeby innych ludzi oraz budowanie szacunku do drugiej osoby.

  W programie nauczania uwzględniono wykorzystanie m.in. takich metod jak: Project Based Learning, Problem Based Learning (PBL), Design Thinking (DT), Model Kształcenia Odwróconego (Flipped Education), case study (analiza przypadku, studium przypadku), indywidualna i zespołowa metoda projektowa. Dodatkowo program kształcenia gwarantuje wykorzystanie współczesnej technologii informatycznej odpowiadającej potrzebom i wymogom rynku pracy psychologa.

  Oferujemy bogatą listę zajęć do wyboru oraz specjalności, które pozwolą na indywidualne zaspokojenie oczekiwań, potrzeb i możliwości studentów.

 • Uczymy praktycznie

  Kadra dydaktyczna na kierunku Psychologia to przede wszystkim cenieni w środowisku profesjonaliści, wykorzystujący w swej praktyce psychologicznej zarówno najnowocześniejszą wiedzę naukową, jak i szerokie umiejętności związane z diagnozą psychologiczną, interwencją kryzysową, psychoterapią i udzielaniem szeroko rozumianego wsparcia rozwoju.

  Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w specjalnie przygotowanych pracowniach oraz poza Akademią WSB, tj. w poradniach psychologicznych, instytucjach oświatowych czy placówkach służby zdrowia. Praktyki będą prowadzone między innymi w następujących instytucjach:

  • Adecco Poland,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,
  • Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
  • NZOZ Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego w Sosnowcu,
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji In Corpore w Dąbrowie Górniczej,
  • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS Będzin.
 • Rekomendacje

  Psychologia to kierunek przeznaczony dla osób, które są otwarte na rozwój, naukę, zrozumienie siebie i drugiego człowieka. Psycholog wspiera człowieka, zmienia jego nastawienie do życia, inspiruje do rozwoju osobistego i zawodowego. Szybkie przemiany społeczne rodzą izolację ludzi od siebie, wraz z rozwojem technologii narastają problemy psychiczne i emocjonalne.

  Psycholog to zatem zawód przyszłości, który już jest mocno osadzony zarówno w organizacjach biznesowych jak i w edukacji i w instytucjach pomocowych. Dyplom psychologa otwiera wiele drzwi... Teraz jest czas na psychologię!

  dr Edyta Nowak-Żółty
  dyplomowany coach, trener rozwoju osobistego
   

  Chcesz zrozumieć siebie i innych? Interesują Cię mechanizmy, które rządzą ludzkimi zachowaniami, emocjami i myśleniem? A może pragniesz pomagać innym, rozwiązując ich problemy natury psychologicznej?

  Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, kierunek Psychologia oferowany przez Akademię WSB, wyposaży Cię w niezbędne narzędzia psychologicznego poznania, dzięki którym będziesz zgłębiać tajniki natury człowieka, a zdobytą wiedzę stosować w praktyce. Odkryjesz jak fascynującą dyscypliną jest psychologia.

  dr hab. Sławomir Trusz, prof. AWSB
  doświadczony psycholog  i pedagog, wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

   

  Wyzwania współczesnego świata stawiają przed Człowiekiem i organizacjami konieczność codziennego mierzenia się z niepewnością, zmiennością, złożonością i niejednoznacznością. Wiedza psychologiczna staje się kluczowa dla odniesienia sukcesu zawodowego, zarządzania organizacjami i zespołami, a przede wszystkim jest drogą do spełnionego i szczęśliwego życia.

  Studia psychologiczne to pewna inwestycja w Siebie i swój rozwój przy równoczesnym pozyskaniu wartościowych kompetencji na rynku pracy, które będą coraz bardziej pożądane w budowaniu długoterminowego zdrowia psychicznego i dobrostanu ludzi oraz wzmacnianiu efektywności organizacji. Warto studiować Psychologię!

  dr Anna Syrek-Kosowska, prof. AWSB
  psycholog biznesu, ekspertka w obszarze oceny i rozwoju potencjału liderskiego,
  Honorowy VP the International Society for Coaching Psychology

  Gorąco polecam kierunek psychologia w Akademii WSB. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą zrozumieć ludzkie zachowania, emocje i myślenie, a także wspierać osoby zmagające się z trudnościami.

  Program nauczania łączy teorię z praktyką, co pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Wykładowcy to doświadczeni specjaliści, którzy w sposób umiejętny przekazują wiedzę i wspierają studentów na każdym etapie nauki, a atmosfera na uczelni sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

  Akademia WSB oferuje liczne wyjazdy studyjne oraz daje możliwość zaangażowania się w Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki i Psychologii, co dodatkowo pozwala studentom poszerzać swoje horyzonty oraz umożliwia udział w projektach badawczych czy konferencjach naukowych jako prelegenci i uczestnicy.

  Psycholog to zawód przyszłości, niezbędny w organizacjach biznesowych, edukacji i instytucjach pomocowych. Studiowanie psychologii w Akademii WSB to inwestycja w siebie, która otwiera wiele drzwi i zapewnia cenne kompetencje na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

  Dominika Maks
  studentka 2 roku psychologii w Akademii WSB

 • Opłaty

  Psychologia - studia jednolite magisterskie 
  Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 - 7 Rata miesięczna      
  Semestr 8-9 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł  350 zł* 650 zł 650 zł 650 zł 650 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 550 zł 640 zł 640 zł 670 zł 700 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.