Kierunek

KWALIFIKACYJNE PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE | OLKUSZ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie właściwego przygotowania zajęć dydaktycznych, niezbędnych do sprawnej i twórczej realizacji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci uzyskają przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela w przedmiocie nauczania oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

W przypadku absolwentów:

 • studiów I stopnia - słuchacze uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych,
 • studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich - słuchacze są przygotowani  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
 • Atuty

  • praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle,
  • kadra wykładowców z doświadczeniem praktycznym i specjalistyczną wiedzą: pedagogów, psychologów, ekspertów oświaty, konsultantów, metodyków
  • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in.
  • Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier),
  • możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce; Biblioteka Akademicka WSB udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe.
 • Program

  1. Pedagogika psychologii ogólnej
  2. Psychologia rozwoju człowieka
  3. Psychologia rozwoju dziecka
  4. Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
  5. Psychologia kształcenia i wychowania
  6. Podstawy pedagogiki ogólnej
  7. Pedagogika komunikacji i kultury języka
  8. Poradnictwo zawodowe. Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
  9. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki
  10. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
  11. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
  12. Emisja głosu
  13. Wybrane problemy dydaktyki ogólnej
  14. Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów
  15. System oświaty
  16. Metodyka teoretycznych przedmiotów zawodowych
  17. Dydaktyka - technologia informacyjna i media w edukacji
  18. Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
  19. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem
  20. Dydaktyka - projektowanie procesu kształcenia poszczególnych przedmiotów nauczania
  21. Praktyka zawodowa (75 h praktyka w szkole podstawowej + 75 h praktyka w szkole ponadpodstawowej)

  Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 150 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: egzamin pisemny po każdym semestrze studiów.
  • Dni realizacji zajęć: soboty, niedziele w godzinach: 09:00-17:30
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra KPSP

  dr n. zdr. Tomasz Grad

  Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

  Więcej

  dr Magdalena Kot-Radojewska

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

  Więcej

  Cecylia Borowska

  Pedagog specjalny, specjalność – resocjalizacja. Od ponad 20 lat konsultant ds. pedagogiczno-psychologicznych, zarządzania w oświacie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, trener, kurator zawodowy i społeczny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, kierownik świetlicy środowiskowej, wykładowca Akademii WSB. W latach 2004-2007 konsultant Zespołu Województwa Śląskiego ds. unijnych projektów edukacyjnych, asesor MEN ds. oceny unijnych wniosków projektowych. Autor kilkunastu tematów szkoleniowych nagrodzonych grantami Kuratora Województwa Śląskiego realizowanych dla kilkudziesięciu grup nauczycieli.

  Więcej

  dr n. hum Dominika Siewniak-Maciuszek

  Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Pasjonatka psychologii emocji i motywacji, podróży i fotografii.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Obecnie każda placówka oświatowa stoi przed wyzwaniami związanymi z realizacją procesów kształcenia w taki sposób, by sprostać dynamicznym zmianom i oczekiwaniom społecznym, a także zainteresowaniom dzieci. Wprowadzanie nowatorskich, aktywnych metod pracy, rozwijanie twórczego myślenia, podmiotowe traktowanie wychowanków oraz indywidualne podejście do każdego, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, talentów i ograniczeń – to ważne zadania współczesnego nauczyciela. W ramach Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych kształcimy nauczycieli XXI wieku, którzy oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki mają otwarty umysł i interdyscyplinarne patrzenie na rzeczywistość, które umożliwiają innowacje pedagogiczne, wspierające kreatywność człowieka i poszerzając jego intelektualne możliwości.

  Dr Magdalena Kot-Radojewska
  Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  Pedagog, doradca zawodowy, tutor akademicki, moderator Design Thinking

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2024
  II 700 zł do 5 kwietnia 2024
  III 600 zł do 5 maja 2024
  IV 600 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 500 zł do 5 grudnia 2024
  VII 500 zł do 5 lutego 2025
  VIII 500 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU