Faktury za usługi edukacyjne

Na  podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r.  w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje  się  następujące zasady wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

  1. Fakturę VAT za usługi edukacyjne Akademia WSB wystawia po dokonanej wpłacie na podmiot - studenta, z którym zawarła umowę o naukę lub słuchacza studiów podyplomowych, z którym została zawarta umowa o kształcenie na studiach podyplomowych. Przez datę otrzymania czesnego, zaliczki należy rozumieć dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni.
  2. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest zobowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie , które należy zgłosić w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury, Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
  3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez Akademię WSB usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
  4. Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), chcące otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1). Wnioski o  wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo  po dokonanej wpłacie.
  5. Istnieje możliwość wystawienia  faktury VAT  na  firmę/pracodawcę,  która  refunduje słuchaczowi  ponoszone  przez  niego  koszty  nauki. W  takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z  Akademią WSB  umowę  cywilnoprawną  na  świadczenie  usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika (załącznik nr 4).
    W  przypadku,   gdy zawarta   zostanie  umowa  pomiędzy  Akademią WSB   a   firmą delegującą swojego pracownika  na studia,  faktura będzie wystawiana  na  firmę  jako nabywcę usługi.
    W  takim  przypadku  firma/pracodawca,  chcąc otrzymać fakturę  za  opłacone  usługi edukacyjne,  ma  obowiązek  jako   nabywca poinformować  o  tym Dział Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
  6. Akademia WSB nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Akademię WSB w terminie nie krótszym niż 7 dni do dnia upływu terminu płatności składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 3) W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna.

Wnioski o wystawienie faktury można przesyłać na adres e-mail: faktura@wsb.edu.pl. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie wystawiania faktur można uzyskać pod numerem telefonu: 32 295-93-19

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji