A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Faktury za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2021 r. poz. 1979), wprowadza się następujące zasady wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

  1. Fakturę VAT za usługi edukacyjne Akademia WSB wystawia po dokonanej wpłacie na podmiot - studenta, z którym zawarła umowę o naukę lub uczestnika studiów podyplomowych, z którym została zawarta umowa o kształcenie na studiach podyplomowych. Przez datę otrzymania czesnego, zaliczki - należy rozumieć dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni.
  2. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest zobowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie; Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.
  3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez Akademię WSB usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
  4. Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), które chcą otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Rozliczeń ze Studentami składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1) na adres e-mail: faktura@wsb.edu.pl. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
  5. Dla uczestników studiów podyplomowych istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje uczestnikowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Akademią WSB umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika (załącznik nr 4). W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Akademią WSB a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi. Faktury na firmę po dokonaniu wpłaty (wpłaty dokonywane z konta firmowego) na wskazany w umowie nr konta uczelni wystawiamy automatycznie bez dodatkowych formalności. Wpłaty dokonywane przez firmę lub przez uczestnika na indywidualny nr konta bankowego (subkonto) studenta wymagają złożenia odpowiedniego wniosku (załącznik nr 3) o wystawienie faktury. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty dokonania wpłaty, na adres e-mail: faktura@wsb.edu.pl.
  6. Akademia WSB nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Akademię WSB w terminie nie krótszym niż 7 dni do dnia upływu terminu płatności składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę, jako nabywcę usługi, niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna. Wnioski o wystawienie faktury można przesyłać na adres e-mail: faktura@wsb.edu.pl, listownie na adres Akademii WSB z dopiskiem „Dział Rozliczeń ze Studentami" lub składać osobiście w siedzibie Akademii, pokój 119 lub 112.

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie wystawiania faktur udzielają pracownicy Działu Rozliczeń ze Studentami - tel. 32 295 93 19