Kierunek

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

W ramach studiów słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwalają usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty, menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami, pogłębianie i aktualizację wiedzy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez osoby stosujące tę wiedzę w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia. 

 • Atuty

  • zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
  • praktyczne warsztaty w zakresie ochrony wybranych grup zawodowych,
  • analiza wybranych przykładów w zakresie postępowania sądowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Partner

  Studia realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną Prawo Pracy i BHP P. Pogłódek, M. Różański S.C.

 • Program

  1. Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy.
  2. Europejskie prawo pracy.
  3. Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
  4. Prawne aspekty rekrutacji pracowników.
  5. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
  6. Ustanie stosunku pracy.
  7. Ochrona pracy wybranych grup zawodowych (kobiety, młodociani, osoby niepełnosprawne).
  8. Czas pracy.
  9. Urlopy pracownicze.
  10. Wynagrodzenia za pracę.
  11. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
  12. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  13. Związki zawodowe, rady pracowników oraz europejskie rady zakładowe.
  14. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu.
  15. System ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zasady działania i finansowania ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (m.in. Pojęcie i ewolucja ubezpieczenia społecznego w Polsce; Rozwiązania prawno - instytucjonane oraz zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego; Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i finansowania świadczeń; Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zakres działania).
  16. System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne (m.in. Założenia systemu emerytalnego - aspekt ubezpieczeniowy; Kontrukcja systemu emerytalnego I, II filar; Dodatkowe zabezpieczenia emerytalne - pracownicze progamy emerytalne).
  17. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
  18. Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej (m. in. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; Ustalanie składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; Zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania skadek, Zasady podlegania ubezpieczeniom osób migrujących).
  19. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
  20. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Liczba godzin - 176 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: MBA w placówkach ochrony zdrowia, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kadry i płace w praktyce, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  dr Damian Czoik

  Wykładowca Akademii WSB. Ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. Pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

  Więcej

  Anna Kędzierska-Adamczyk

  Doradca podatkowy z 21-letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa po­datkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z 12-letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków

  Więcej

  Magdalena Olech

  Wieloletni prawnik, praktyk prawa pracy. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zdobywała m.in. jako pracownica urzędu kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, w tym na stanowisku inspektora pracy, a także praktykując poradnictwo i prowadząc praktyczne szkolenia zarówno dla pracodawców, pracowników, jak również partnerów społecznych (przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy). Autorka publikacji naukowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Najmocniejszą stroną studiów jest zespół wykładowców, którzy swoją wiedzę stosują na co dzień w praktyce. Przekazywane w ramach zajęć treści tworzą wartościowy zbiór informacji i wskazówek, gotowych do natychmiastowego zastosowania w firmie. Słuchacz kończący studia jest przygotowany do pracy w działach personalnych i na wszystkich innych stanowiskach, gdzie wymagane jest stosowanie w praktyce tej gałęzi prawa.

  Przemysław Pogłódek
  Prawnik, Inspektor Pracy i Rzecznik Prasowy PIP w latach 2001-2007
  Kancelaria Prawa Pracy P. Pogłódek M. Różański S.C

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2022
  II 700 zł do 5 kwietnia 2022
  III 600 zł do 5 maja 2022
  IV 600 zł do 5 października 2022
  V 600 zł do 5 listopada 2022
  VI 600 zł do 5 grudnia 2022
  Ogółem 4100 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Sebastian Korzeniowski
  Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
  tel. 887-755-200;
  e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

  Ewa Łuczak
  Koordynator Punktu Rekrutacyjnego w Olkuszu
  tel. 725 777 999
  e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

  Adres:

  Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  Akademia WSB
  ul. Polna 8
  32-300 Olkusz
  (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji