Kierunek

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PARTNER KIERUNKU: EY ACADEMY OF BUSINESS) | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów Master of Business Administration powstał we współpracy z EY Academy of Business (dawniej Ernst & Young), firmą, która jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Partnerstwo to stanowi istotny atut prowadzonych studiów przede wszystkim z uwagi na dostęp do „know-how” i case studies największych i najbardziej prężnie rozwijających się firm na świecie. Dzięki temu Słuchacze uzyskują globalne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na współczesnym rynku oraz rozumieją kluczowe procesy składające się na sukces w biznesie.

Studia Master of Business Administration kształcą kompetentnych i odpowiedzialnych przywódców, którzy potrafią stosować twórcze, skuteczne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i podejmować wyzwania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. Studia rozwijają i pogłębiają umiejętności menedżerskie (np. zarządzanie projektami, finansami, innowacjami), pozwalające na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantujące odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie.

Program studiów jest dostosowany do potrzeb świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Składa się z siedmiu modułów, tj.: analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i procesami biznesowymi, marketing i zarządzanie sprzedażą. Ostatni moduł stanowią wdrożeniowe projekty menedżerskie z zakresu: HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą. Program obejmuje realizację projektów, spotkań panelowych, wizyt studyjnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy samokształceniowej.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych, gier decyzyjnych i treningów kierowniczych. Słuchacze nie tylko mają wgląd w przypadki, które zostały już opisane, ale również dzielą się nawzajem doświadczeniami.

 • Atuty

  • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Wysokie miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2021: 

   • 6. miejsce w kategorii JAKOŚĆ KADRY (udział wykładowców praktyków z doświadczeniem biznesowym, nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach, doświadczenie dyrektora programu, dostępność kadry dla Słuchaczy),

   • 7. miejsce w kategorii JAKOŚĆ STUDENTÓW (wymagane doświadczenie zawodowe, udział Słuchaczy pracujących na stanowiskach kierowniczych, Słuchacze cudzoziemcy, wymagania rekrutacyjne i selekcja, wielokulturowość),

   • 13. miejsce wśród wszystkich programów MBA w całej Polsce (tzw. „Złota Piętnastka”),

  • Partner biznesowy programu – EY Academy of Business,

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business,

  • W pakiecie dodatkowo szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business,

  • realizacja 4 modułów projektowych w zakresie finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu pod opieką mentorów,

  • dodatkowe seminaria problemowe z praktykami prowadzącymi zajęcia.

  • Absolwenci kierunku mogą dołączyć do KLUBU MBA – w ramach którego odbywają się wydarzenia edukacyjne, tj. kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; kulturalne oraz integracyjne, sportowe, hobbystyczne. Klub MBA ma na celu również realizowanie spotkań networkingowych, których celem jest  nie tylko wymiana kontaktów biznesowych, ale również wzmocnienie więzi między absolwentami, a także absolwentów z Akademią WSB.

 • Program

  MODUŁ I - Analiza i zarządzanie strategiczne

  1. Zarządzanie strategiczne
  2. Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  3. Analiza determinant otoczenia biznesowego
  4. Zarządzanie operacyjne, biznes plan
  5. Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – regulacje i praktyki rynkowe
  6. Zarządzanie ryzykiem
  7. Negocjacje i kontakty międzynarodowe
  8. Zasady działalności przedsiębiorców – odpowiedzialność członków zarządu
  9. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
  10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

  MODUŁ II - Finanse i rachunkowość

  1. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami
  2. Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników
  3. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  4. Porównanie źródeł finansowania firmy – wady, zalety, koszty
  5. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  6. Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  7. Ocena projektów inwestycyjnych
  8. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  9. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ III - Prawo cywilne i handlowe

  MODUŁ IV - Zarządzanie zasobami ludzkimi

  1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
  2. Human Performance Improvement
  3. Psychologia zespołu pracowniczego
  4. Styl coachingowy w zarządzaniu
  5. Psychologiczne aspekty zarządzania kompleksowością biznesu
  6. Przywództwo
  7. Zarządzanie zmianą w organizacji
  8. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ V - Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

  1. Zarządzanie innowacjami
  2. Zarządzanie projektami
  3. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
  4. Zarządzanie procesami w organizacji
  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VI - Marketing i zarządzanie sprzedażą

  1. Strategie zarządzania marketingiem
  2. Analiza rynku, marketing
  3. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi
  4. Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientami
  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VII - Zespołowe projekty menedżerskie

  Liczba godzin: 440 h (220 h w ramach zajęć weekendowych oraz 220 h w ramach projektów, spotkań panelowych, wizyty studyjnej, szkoleń e-learningowych oraz pracy

  samokształceniowej)

  Informacje dodatkowe: 

  Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55  

  Część zajęć w formule on-line (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Studia Master of Business Administration, prowadzone w partnerstwie z EY Academy of Business, należą do najbardziej elitarnych studiów na rynku, przynoszących wymierne profity. Predestynują do pełnienia najwyższych stanowisk w firmach, uczą myślenia strategicznego, harmonijnego - w oparciu o wypracowaną architekturę procesów. Adresowane są do osób, które posiadają już doświadczenie w biznesie i zarządzaniu, ale chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przez praktyczną naukę na konkretnych case studies firm odnoszących sukcesy.

  Dyplom MBA jest dokumentem uprawniającym do zarządzania największymi i najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami w gospodarce, instytucjami samorządowymi, jak również jednostkami naukowymi. Światowe doświadczenia wskazują, że długość życia programu MBA jest ograniczona do kilkunastu lat. Dlatego z Akademią WSB stworzyliśmy program MBA dopasowanych do globalnej, innowacyjnej, cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, które zastąpią stare modele zarządzania.

  Michał Błeszyński
  FCCA, CIA
  Manager
  Academy of Business

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3000 zł do 5 marca 2023
  II 3000 zł do 5 maja 2023
  III 3000 zł do 5 października 2023
  IV 3000 zł do 5 grudnia 2023
  V 2400 zł do 5 lutego 2024
  Ogółem 14900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie wniosku

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji