Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY) DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Partner kierunku:

Patronat kierunku:

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Małopolska Izbą Pielęgniarek i Połoznych

UWAGA! Od 5 września 2023 r. osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki lub naczelnej położnej będzie musiała mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia*.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY) dla Pielęgniarek i Położnych może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do Pielęgniarek oraz Położnych przygotowujących się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

 • Atuty

  • Partner biznesowy programu – EY,

  • Absolwent  może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

  • Absolwenci otrzymują ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY,

  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla m.in. podmiotów medycznych,

  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych,

  • Modułowy charakter programu,

  • UWAGA! Od 5 września 2023 r. osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki lub naczelnej położnej będzie musiała mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia*.

   *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Partnerzy

  Patronat kierunku:

  Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa 
  • Warsztat negocjacji i mediacji 
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia 
  • Sztuka wystąpień publicznych 
  • Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
  • Warsztat kreatywności – Design Thinking 
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych
  • Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych- rola samorządów zawodowych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.
  • Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55.
  • Zajęcia realizowane online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr n. o zdr. Renata Cieślik-Tarkota

  Kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a także Państwowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

  Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń organizowanych na terenie Polski oraz województwa śląskiego w zakresie szczepień ochronnych, chorób zakaźnych i zakażeń, higieny lecznictwa, dekontaminacji oraz działań podejmowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego województwa śląskiego. Współorganizatorka licznych konferencji popularno-naukowych organizowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski. Uczestniczka wielu konferencji popularno-naukowych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NIZP-Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Śląski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

  Więcej

  dr n o zdr. Ewa Momot

  Kierownik działu administracji w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. Posiadająca 20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14 - letnie w branży ochrona zdrowia. Sprawowała nadzór nad realizacją ponad 5000 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  oraz opiniowała 200 wniosków aplikujących  o dofinansowanie ze środków europejskich. Przeprowadziła ponad 100 kontroli i audytów  w jednostkach ochrony zdrowia, a ok. 60 jednostek ochrony zdrowia obejmowała nadzorem.

  Więcej

  mgr Renata Chrobot

  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Menager Jakości oraz Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pełniąca funkcje kierownicze w Szpitalu im. Rydgiera w Katowicach. Uczestniczka szkoleń z zakresu: „Pełnomocnik Systemu Zarzadzania jakością PN-EN ISO 9000:2015”, „Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarzadzania wg ISO 9001”  ISO 14001oraz PN-N 18001”, „System zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001” oraz „System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000”, „System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001”, „Program akredytacji szpitali”, „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2008”.

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  dr n. med. Jerzy Friediger

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk medycznych. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Wcześniej, przez ponad 40 lat związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów. Znany chirurg i proktolog. Do maja br. członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Od 1997 roku zaangażowany w pracę na rzecz samorządu lekarskiego – w strukturach Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Współautor nowelizacji Ustawy o Izbach Lekarskich z 2009 roku, wieloletni redaktor naczelny „Biuletynu Lekarskiego”, autor publicystyki na temat ochrony zdrowia.

  Uczestnik czterech wyjazdów charytatywnych do Kamerunu i jednego na Madagaskar.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska

  Wykładowca Akademii WSB. Psycholog biznesu od 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich oraz międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Ekspert w obszarze oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami oraz rozwoju liderów. Na stałe współpracuje z globalnym liderem rynku FMCG jako psycholog odpowiadający za ocenę potencjału menedżerskiego. Należy do zespołu Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (CCL©) – Top10 Worldwide Executive Education. Współtwórca programów Executive MBA. Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, ICF app.). Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Autorka wielu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl ), członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Współautorka naukowych książek o coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (Syrek-Kosowska, Edgerton, Palmer, 2010).

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  Monika Krasińska

  Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawnik. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

  Więcej

  Michał Błeszyński

  Wykładowca Akademii WSB, biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Więcej

  Marek Zuber

  Wykładowca Akademii WSB. Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3600 zł do 5 października 2024
  II 3600 zł do 5 listopada 2024
  III 3600 zł do 5 stycznia 2025
  IV 3600 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 14 900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie wniosku

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: Kinga Hanuszkiewicz-Plesińska
  e-mail: kplesinska@wsb.edu.pl
  tel. 725 555 999

  tel. 32 111 01 11

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88