A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY) - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 31.05.2024 r. bonifikata 4 500 zł*

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy  KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej (4 500 zł)
 • Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej (4 500 zł) 

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

Partner kierunku:

Patronat kierunku:

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia dzięki czemu zwolniona będzie z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowisk menedżerskich w podmiotach szpitalnych.

Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY) może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  studia MBA w ochronie zdrowia (Partner kierunku: EY) dają możliwość uzyskania 66 punktów edukacyjnych.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. 

 • Atuty

  • Ukończenie studiów MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY) będzie zwalniało z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  studia MBA w ochronie zdrowia (Partner kierunku: EY) dają możliwość uzyskania 66 punktów edukacyjnych.
  • Absolwent może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
  • Partner kierunku – EY, 
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY, 
  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla różnych jednostek ochrony zdrowia, w tym podmiotów medycznych, 
  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych, 
  • Modułowy charakter programu,
  • Wysokie miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2024 wśród wszystkich programów MBA w Polsce:

   • 5. miejsce w kategorii KADRA DYDAKTYCZNA (udział wykładowców praktyków z doświadczeniem biznesowym, nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach, doświadczenie dyrektora programu, dostępność kadry dla Słuchaczy),
   • 4. miejsce w kategorii SŁUCHACZE (wymagane doświadczenie zawodowe, udział Słuchaczy pracujących na stanowiskach kierowniczych, Słuchacze cudzoziemcy, wymagania rekrutacyjne i selekcja, wielokulturowość),
   • 11. miejsce w kategorii: WSPARCIE KARIERY ABSOLWENTÓW,
   • 13. miejsce w kategorii: RANGA I PRESTIŻ,
   • 15. miejsce w kategorii: MERYTORYCZNE CECHY PROGRAMU,
   • 12. miejsce wśród wszystkich programów MBA w całej Polsce.
 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, m.in.

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia, m.in.

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia, m.in.

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa
  • Warsztat negocjacji i mediacji
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Zarządzanie podmiotem szpitalnym. Rola Dyrektoa szpitala.
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim   

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia, m.in.

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia, m.in.

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Medycyna cyfrowa
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie

  Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)

  Liczba godzin: 400

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem 4 zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele,

  Zajęcia realizowane online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY) . Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni w Polsce oraz za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

  Więcej

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY). Profesor nauk ekonomicznych. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja: 2017-2020), Rady Doskonałości Naukowej (kadencja: 2019-2023), Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (kadencja: 2016-2019), Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European Institute for Advanced Studies in Management, European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesach oceny wniosków o granty badawcze. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Przegląd Organizacji. Asesor w procesach oceny projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, modelowania struktur organizacyjnych. Uczestniczył w ponad 170 projektach w zakresie doskonalenia organizacji (m.in. dla KGHM, ORLEN, LOTOS, ENERGA, ENEA, PGE, PKO BP, PKO S.A, BZ WBK, ING, AQUANET). Autor ponad 210 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

   

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  dr n. med. Jerzy Friediger

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk medycznych. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Wcześniej, przez ponad 40 lat związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów. Znany chirurg i proktolog. Do maja br. członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Od 1997 roku zaangażowany w pracę na rzecz samorządu lekarskiego – w strukturach Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Współautor nowelizacji Ustawy o Izbach Lekarskich z 2009 roku, wieloletni redaktor naczelny „Biuletynu Lekarskiego”, autor publicystyki na temat ochrony zdrowia.

  Uczestnik czterech wyjazdów charytatywnych do Kamerunu i jednego na Madagaskar.

  Więcej

  Dr Ewa Popławska

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Członkini Krajowej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Organizator i moderator konferencji naukowych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W pracy zawodowej i naukowej zajmuje się zagadnieniami z obszarów compliance, etyki, zrównoważonego rozwoju oraz transformacji ESG. Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania BHP. Audytor wiodący jednostki certyfikującej. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, również w jednostkach ochrony zdrowia. Wykładowca na studiach podyplomowych Zrównoważony rozwój i ESG oraz Compliance Officer w Akademii WSB.

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, wykładowca kierunku MBA w Ochronie Zdrowia, praktyk współpracujący ze szpitalami, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej

  Marek Zuber

  Wykładowca Akademii WSB. Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej

  Michał Błeszyński

  Wykładowca Akademii WSB, biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

  Od 2008 pracuje jako trener w EY, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Więcej

  Monika Krasińska

  Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawnik. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych  i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł obowiązuje do 31 maja 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  2. 4500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1000 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 2400 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  5. Executive MBA - 5500 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3600 zł do 5 października 2024
  II 3600 zł do 5 listopada 2024
  III 3600 zł do 5 stycznia 2025
  IV 3600 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 14 900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie wniosku

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: Kinga Hanuszkiewicz-Plesińska 
  e-mail: kplesinska@wsb.edu.pl
  tel. 725 555 999

  tel. 32 111 01 11

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88