Data

14.11.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń" Cieszyn 10.11.2017

10 listopada 2017 r. w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń". Patronat honorowy nad konferencją objeła JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

ORGANIZATOR:


Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


WSPÓŁORGANIZATORZY:


Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

PARTNERZY:


Straż Miejska w Cieszynie
Straż Miejska w Skoczowie
Policja Miejska w Karvinie


CEL KONFERENCJI


Dokonanie analizy charakteru współczesnych wyzwań i zagrożeń determinujących organizację systemu bezpieczeństwa lokalnego obszarów przygranicznych.PROBLEMY KONFERENCJI

  •  Jakie wyzwania i zagrożenie determinują organizację systemu bezpieczeństwa lokalnego?
  • W jaki sposób współczesne wyzwania i zagrożenia wpływają na proces zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym?
  • W jakich kierunkach powinno zmierzać doskonalenie zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na poziomie lokalnym?

WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI


Zapewnienie bytu i rozwoju każdej lokalnej społeczności w warunkach wolnych od zagrożeń wymaga podejmowania szeregu różnych przedsięwzięć, zarówno na poziomie
gminy, powiatu, jak i na poziomie województwa i kraju, na wszystkich płaszczyznach ludzkiej działalności oraz zaangażowania wielu podmiotów, a co najważniejsze – sprawnego zgrania ich działań w „jedność czynu złożonego”. Jedność ta ma być wolna od zakłóceń i wewnętrznych sprzeczności o charakterze organizacyjnym, funkcjonalnym, normatywnym i kompetencyjnym, jednym słowem – zakłóceń systemowych. Ponadto asymetria współczesnych zagrożeń pociąga za sobą konieczność „asymetrycznego podejścia” do działań zapobiegawczych i reagowania, stąd też na pierwszym miejscu musi znaleźć się misja działania, następnie warunki, w jakich się działa oraz środki, tj. podejmowane działania. Dopiero na końcu należy dobierać narzędzia służące realizacji określonego celu. Podstawowym celem przygotowania lokalnych struktur do działania w sytuacjach zagrożenia jest zatem stworzenie odpowiednich warunków
prawno – organizacyjnych do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zagrożeń, zarówno o charakterze niemilitranym, jak i militarnym. Powyższy cel można osiągnąć poprzez odpowiednie zorganizowanie, przygotowanie i doskonalenie struktur w okresie poprzedzającym ewentualne zagrożenie, ponieważ w trakcie prowadzonych działań przygotowywanie i organizowanie będzie znacznie trudniejsze i zarazem mniej efektywne. Mając powyższe na uwadze, zaistniała potrzeba podjęcia badań, które wniosłyby nowe wartości natury teoretycznej, jak i pragmatycznej, by w efekcie poszerzyć wiedzę naukową i dać wsparcie praktycznych działań na rzecz lokalnego bezpieczeństwa.

PROGRAM KONFERENCJI10.00 – 10.05 Otwarcie konferencji Dr hab. Robert Socha
10.05 – 10.15 Wystąpienia gości
10.15 – 10.30 Charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego Dr hab. Robert Socha

10.30 – 10.45 Przygotowania obronne samorządu terytorialnego Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

10.45 – 11.00 Problem globalny, wymiar lokalny. Akty terroru widziane z perspektywy miejsca zdarzenia Dr Paulina Polko
11.00 – 11.15 Formy zaangażowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidację zagrożeń Mł. bryg. mgr Radosław Radkowski
11.15 – 11.30 Profilaktyka antynarkotykowa na przykładzie działania Miejskiej Policji w Karvinie mgr Petr BIČEJ
11.30 – 11.45 Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście nielegalnej migracji Dr Iwona Zubik


11.45 – 12.00 Przerwa


12.00 – 12.15 Wykorzystanie wojska do wsparcia lokalnych społeczności Dr hab. Janusz Falecki

12.15 – 12.30 Wykorzystanie szpitala przenośnego w działaniach ratowniczych Dr inż. Bogusław Kogut
12.30 – 12.45 Usuwanie substancji ropopochodnych st. kpt dr Janusz Popis
12.45 – 13.00 Monitoring wizyjny w systemie lokalnego bezpieczeństwa Podinsp. mgr Grzegorz Matuszek
13.00 – 13.15 Postępowanie w warunkach zagrożenia atakiem terrorystycznym Mgr Robert Kora
13.15 – 13.30 Badania w obszarze bezpieczeństwa lokalnego Dr Aleksandra Kaczmarek
13.30 – 13.45 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna Dr Janusz MIKA
13.45 – 13.55 Dyskusja, podsumowanie konferencji Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
13.55 – 14.00 Zamknięcie konferencji dr hab. Robert Socha

KOMITET ORGANIZACYJNO-NAUKOWY


Przewodniczący:
dr hab. Robert Socha, prof. WSB


Członkowie:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. UPH
dr hab. Janusz FALECKI, prof. AP
dr hab. Jarosław PROŃKO, prof. UJK
bryg. dr inż. Jacek ZBOINA
mł. Insp. dr Aleksander BABIŃSKI
mł. bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI
st. kpt. dr Janusz POPIS
st. kpt. dr Piotr SOWIZDRANIUK
kpt. dr Monika WOJAKOWSKA
dr Iwona ZUBIK
dr Paulina POLKO
dr Aleksandra KACZMAREK
dr Robert GWARDYŃSKI
dr Janusz MIKA
dr Magdalena GIKIEWICZ
dr Sławomir GÓRSKI
dr Paweł LUBIEWSKI
dr Jan ZIOBRO
mł. bryg. mgr Radosław RADKOWSKI
mgr Regina BOGACZYK
mgr Edyta NOWAK - ŻÓŁTY
mgr mgr Petr BIČEJ
ing. Petr CHROBOCZEK
mgr Kazimierz PŁUSA
mgr Robert KORA
mgr Cezary TOMICZEK
mgr Grzegorz MATUSZEK

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji