A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

30.05.2022

27 lat Akademii WSB

Akademia WSB od samego początku istnienia stawia człowieka w centrum – to część naszej strategii. Każde osiągnięcie Uczelni to efekt pracy zespołowej. Profesor Michał Heller napisał: „Myśl jest jak życie: dzień dzisiejszy nosi w sobie dziedzictwo wszystkich dni pośrednich od chwili poczęcia”. To właśnie wspólne działania społeczności Akademii WSB doprowadziły nas do jubileuszu „25+2” i spotkania w wyjątkowej Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Najgłębszym pragnieniem ludzkiej natury jest potrzeba bycia docenionym. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami podczas koncertu jubileuszowego oraz przez 27 lat funkcjonowania Akademii WSB.

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB

Więcej

HISTORIA AKADEMII WSB:

Rok 1995

Z inicjatywy Państwa Barbary i Zbigniewa Pikiewiczów powstaje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie Akademia WSB) – pierwsza wyższa uczelnia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Na kierunku zarządzanie i marketing naukę rozpoczęło 529 studentów, w tym 336 na studiach dziennych. Pięć lat później uczelnia uzyskała uprawnienie do kształcenia na studiach magisterskich.

Rok 1999

Rozpoczęliśmy kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studia zainaugurowało 180 słuchaczy na 4 kierunkach. W 2012 roku do zespołu Uczelni dołączył Pan Profesor Marcin Lis. Wówczas rozwój tej formy kształcenia stał się Jego pasją, a działania zostały nagrodzone 4 miejscem wśród wszystkich uczelni w Polsce, w opiniotwórczym rankingu kierunków Executive MBA miesięcznika Perspektywy, natomiast wszystkie kierunki MBA znalazły się w „Złotej piętnastce” rankingu.

W ciągu kilkunastu lat Akademia WSB stała się wiodącym w Polsce ośrodkiem kształcenia podyplomowego, a studia ukończyło ponad 22 tys. absolwentów studiów podyplomowych, MBA i Executive MBA.

W tym samym roku rozpoczęliśmy proces internacjonalizacji, uzyskaliśmy pierwszą Kartę ERASMUS.

W ciągu 21 lat uczestnictwa w programie Erasmus+ zrealizowaliśmy 750 mobilności studentów i kadry akademickiej, nawiązaliśmy 120 międzynarodowych partnerstw. 

Akademia WSB uzyskała tytuł 2. najbardziej umiędzynarodowionej uczelni w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, a nasza studentka na kierunku International Business - Lien Chau Ton Nu - została najlepszą w Polsce studentką zagraniczną studiów I stopnia.

Dziś w Akademii WSB studiuje 2283 studentów z 64 krajów, a 10% pracowników badawczo-dydaktycznych stanowią obcokrajowcy.

Rok 2001

Uczelnia kupiła budynek będący jej siedzibą, a kolejne inwestycje i projekty rozwojowe wyposażały Uczelnię w nowoczesne systemy informatyczne, multimedialne laboratoria dydaktyczne, programy symulacyjne, zaawansowane technologie edukacyjne.

Postawiliśmy również na sport. Powstaje Akademicki Związek Sportowy, zostaje oddany do użytku nowoczesny kompleks dla zawodników sekcji AZS – pozwala to na rozwój prawie 40 sekcji sportowych. Uzyskujemy tytuł najbardziej usportowionej Uczelni w województwie śląskim w klasyfikacjach Uczelni Niepublicznych oraz jesteśmy wielokrotnie nagradzani w klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska. Pani Rektor na wniosek Prezesa Akademickiego Związku Sportowego otrzymała odznaczenie: „Za zasługi w rozwój sportu akademickiego oraz za działalność na rzecz promowania i rozwoju sportu w środowisku akademickim.”

Rok 2002

Kiedy 15 europejskich krajów wprowadzało do swojego obiegu euro Uczelnia – utworzyła, unikalny w skali kraju, finansowany ze środków własnych uczelni, Naukowy Fundusz Stypendialny im. Profesora Henryka Walicy – pierwszego rektora uczelni. Powołała również Fundusz Projakościowy. Od tego czasu na wsparcie rozwoju naukowego pracowników i studentów przeznaczono prawie 16 milionów złotych.

Rok 2003

W Uczelni odbyła się pierwsza ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing. W kolejnych latach uzyskaliśmy 13 akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym wyróżniającą ocenę instytucjonalną, wyróżniającą ocenę na kierunku Socjologia oraz 11 pozytywnych na kierunkach: Transport, Inżynieria Zarządzania, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Pedagogika, Administracja, Zarządzanie, Ekonomia, Informatyka.

Dwukrotnie uzyskaliśmy wyróżniającą akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych tworzonej przez rektorów wiodących publicznych uczelni ekonomicznych.

Rok 2005

W wirtualnym świecie powstaje YouTube, a w realnym świecie Akademii WSB – Festiwal Nauki, który – organizowany wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej – staje się cyklicznym, corocznym wydarzeniem popularyzującym osiągnięcia nauki. Osiemnaście edycji festiwalu to ćwierć miliona uczestników i ponad 800 spotkań, wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Rok 2008

W 2008 roku Barack Obama został wybrany na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w Akademii WSB Rektorem zostaje Pani Zdzisława Dacko – Pikiewicz, która wyznacza nowe kierunki rozwoju dla Uczelni - doskonałość naukową, doskonałość dydaktyczną, doskonałość organizacyjną.

W maju 2008 roku utworzono Wydział Zamiejscowy w Cieszynie uruchamiając pierwsze kierunki studiów: Zarządzanie oraz Informatykę, a po trzech latach zakupiono w Cieszynie nieruchomość o powierzchni blisko 1 500 m2.

Na cele inwestycyjne przeznaczono wówczas kwotę  niemal 12 mln złotych.

Kolejne utworzone wydziały to:

w 2012 roku – Wydział Zamiejscowy w Olkuszu oraz Wydział Zamiejscowy Żywcu,

w 2014 roku - Wydział Zamiejscowy w Krakowie.

Ponadto powstaje sieć kilkunastu Uniwersytetów Dziecięcych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Program Otwarta Akademia Nauki.

Rok 2012

Uczelnia uzyskuje uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i dołącza do grona polskich uczelni akademickich.

W tym samym roku uzyskujemy dotację miliona złotych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrożenie zaawansowanego programu kształcenia na  kierunku informatyka.

Rok później wysoki poziom rozwoju i osiągnięć naukowych zostaje potwierdzony przyznaniem Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii naukowej A.

Rok 2016

Zaledwie po 4 latach, od uzyskania uprawnień doktorskich uczelnia otrzymuje uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, a w ciągu następnych dwóch lat uzyskuje kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: w  dyscyplinie pedagogika, oraz uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w uznaniu osiągnięć, dwukrotnie uhonorował Panią Rektor prof. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz indywidualną nagrodą ministra za osiągnięcia organizacyjne w latach 2015 i 2016.

Rok 2017

Uczelnia staje się Członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tym samym roku podpisuje, wśród przedstawicieli 23 szkół wyższych, Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, wpisując się w budowanie strategicznych rozwiązań ważnych problemów społecznych.

Rok 2018

Elon Musk wystrzelił swoją największą rakietę - Falcon Heavy. Na niebie można oglądać najdłuższe w XXI wieku zaćmienie księżyca, w maju wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO, a Król Arabii Saudyjskiej wydaje dekret zezwalający kobietom prowadzić samochód.

A w Akademii WSB?

Uczelnia w 2018 roku uzyskuje status akademii i ten fakt wyraża w swojej nowej nazwie – w kwietniu 2018 r. stajemy się Akademią WSB.

Nie ma bardziej nobilitującego wyrazu uznania ze strony uniwersytetu niż doktorat honorowy, którym można obdarzyć wybitnego i zasłużonego Człowieka. Zaszczytny tytuł doktora honoris causa przyjęli: w 2018 r. Pan Profesor Wiesław Banyś, dwa lata później Pan Profesor Michał Kleiber, a w czerwcu 2022 – Pan Profesor Krzysztof Jajuga.

Lata 2018 -2019 były niezwykle ważne dla uczelni w kontekście rozwoju nauki, wdrażania innowacji i doskonalenia kształcenia. Otrzymaliśmy ponad 30 mln złotych, w ramach 3 największych zintegrowanych projektów rozwojowych. Dzięki nim powstały wirtualne laboratoria, symulacje wirtualnej rzeczywistości, innowacyjne specjalności studiów: Data Science, inżynier symulacji procesów czy Internet Rzeczy, wdrożono nowe, zaawansowane systemy informatyczne. Uruchomiono Program Rozwoju Kompetencji Naukowych i Dydaktycznych Pracowników Akademii WSB oraz Program Rozwoju Kompetencji Studentów dla ponad 5 000 osób.

Znaleźliśmy się w gronie 30 polskich jednostek naukowych wyróżnionych w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Wsparcie w wysokości 11 milionów złotych przeznaczyliśmy na rozwój badań w dyscyplinach „Nauki o zarządzaniu i jakości” oraz „Ekonomia i finanse”.

Powołany przez Uczelnię unikalny Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, dziś jest światowym liderem i promotorem metadyscypliny wg Scopus: Cross-Border Cooperation, Border Studies. A członkowie Instytutu znajdują się na liście 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Powstają kolejne centra naukowo-badawcze: Centrum Transferu Technologii, Instytut Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym.

W ramach międzynarodowych sieci badawczych współpracujemy z uniwersytetami: Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, University of California San Diego, University College London.

Ponad 50% publikacji pracowników badawczych Akademii WSB, w okresie ostatnich pięciu lat, zostało opublikowanych w czasopismach z pierwszego kwartylu bazy Scopus, niemal 60% publikacji powstało we współpracy z  naukowcami ze światowych ośrodków naukowych (dla Polski taka średnia wynosi 35,2%) a 17,4% publikacji pracowników naszej uczelni znajduje się w TOP 10 najwyżej cytowanych czasopism (dla Polski taka średnia wynosi 9,1%).

Granty badawcze są finansowane między innymi z: programu Horyzont 2020, Microsoft – AI for Earth, Komisji Europejskiej, programów Interreg, INFOSTRATEG, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, z Narodowego Centrum Badań. A naukowe czasopisma Uczelni: Forum Scientae Oeconomia oraz Cultural Management: Science and Education indeksowane są w bazie SCOPUS.

Realizujemy strategiczne i kluczowe dla wyzwań cywilizacyjnych projekty naukowo-badawcze np.: opracowanie stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, system geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych, system ochrony miejsc kultu religijnego przed atakami terroryzmu, antyFakenews – narzędzie pozwalające na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami w sieci.

W 2019 r. rozpoczęliśmy kształcenie doktorantów w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Doktorat wdrożeniowy, którego celem jest przygotowanie rozpraw doktorskich, rozwiązujących istotne problemy technologiczne i usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji.

Rok 2020

Uzyskujemy międzynarodową i cenioną na świecie akredytację w obszarze edukacji menedżerskiej - akredytację CEEMAN IQA, która stanowi międzynarodowe potwierdzenie zaangażowania Akademii WSB w ciągłe doskonalenie i innowacje oraz odpowiedzialne praktyki korporacyjne i przywódcze.

Kolejny rok i kolejna ważna, międzynarodowa akredytacja – tym razem na kierunku Informatyka - EUR-ACE® Label przyznana przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT).

Wysiłek włożony w doskonalenie jakości kształcenia i doświadczenie w tworzeniu dobrych praktyk w tym obszarze został doceniony również w innym wymiarze.

Panie Prorektor dołączyły, jako ekspertki, do międzynarodowych instytucji akredytacyjnych:

prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020 – 2023, a dr Sabina Ratajczak została członkiem Rady i Zespołu wizytującego międzynarodowej akredytacji ACEUU oraz akredytacji CEEMAN IQA.

Rok 2021

W rankingu Perspektywy 2021 Akademia WSB zajmuje 3 miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce. Kiedy Pani Rektor odbierała dyplom potwierdzający sukces w Rankingu Szkół Wyższych Pan Prof. Marek Walancik – przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika,  pieszo pielgrzymował szlakiem  Św. Jakuba z Porto do Santiago de Compostela.

W 2021 roku uczelnia zostaje członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów - organizacji reprezentującej ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów w 48 krajach europejskich, działającej na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie. Stajemy się także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia The European Foundation for Management Development, które promuje i wzmacnia doskonałość w rozwoju zarządzania. Jest globalną organizacją zrzeszającą ponad 966 instytucji akademickich, biznesowych w 90 krajach.

Cyfrowa transformacja uczelni przyspiesza. Cała infrastruktura informatyczna została przeniesiona do chmury, w uczelni wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, umowy podpisywane są podpisem elektronicznym, studenci korzystają z wirtualnych laboratoriów, doskonalą kompetencje korzystając z VR np.: wirtualnego symulatora starości, czy wirtualnych symulacji medycznych, zdają egzaminy przy użyciu jednego z najnowocześniejszych na świecie systemu do zdalnego egzaminowania - Inspera, konferencje, seminaria naukowe prowadzone są i transmitowane z wirtualnego studia multimedialnego.

Dołączamy do grona instytucji wyróżnionych przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research, które przyznawane jest najlepszym ośrodkom naukowym spełniającym restrykcyjne wymogi Komisji Europejskiej w zakresie standardów prowadzenia badań i zapewniającym najlepsze warunki pracy naukowcom

Nowa Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2021-2026 została opracowana w partycypacyjnym procesie angażowania przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy uczelni. Powstanie strategii poprzedziły analizy, warsztaty strategiczne oraz badania prowadzone wśród prawie 2500 osób – pracowników uczelni, studentów, absolwentów, słuchaczy, partnerów a nawet  mieszkańców województwa śląskiego.

Misją uczelni jest tworzenie społeczności skoncentrowanej na rozwoju.

Wyznaczyliśmy 5 strategicznych kierunków, którymi są:

 • Międzynarodowy Uniwersytet
 • Lider Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
 • Partycypacyjna Uczelnia
 • LifeLong Academy - "Uczelnia przez całe życie"
 • Cyfrowa AWSB

Kierunki strategiczne doskonale oddają specyfikę kultury organizacyjnej Uczelni – zwinnej, nastawionej na kreowanie innowacji i ciągłe uczenie się, gotowej do dostrzegania okazji i poszukującej rozwiązań, które są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania.

Akademia WSB łączy nowoczesną dydaktykę z intensywną działalnością naukową i zaangażowaniem w sprawy społeczne. Tworzy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze. Człowieka i jego rozwój stawia w centrum

28 maja 2022

Dziś Akademia WSB to:

 • kampusy w 5 miastach: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Kraków, Olkusz, Żywiec
 • uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 3 dyscyplinach: pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości
 • 22 kierunki studiów I, II stopnia, 220 specjalności studiów
 • 2 kierunki dualne (logistyka, informatyka)
 • 5 kierunków studiów w językach obcych
 • 100 kierunków studiów podyplomowych i MBA
 • Szkoła doktorska, interdyscyplinarne studia doktorskie, doktoraty wdrożeniowe
 • 82 wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych
 • 50 tys. absolwentów studiów I, II stopnia i studiów podyplomowych
 • co 3 student zagraniczny studiujący w województwie śląskim jest studentami Akademii WSB
 • 2283 studentów zagranicznych z ponad 64 krajów
 • 15 tys. uczestników Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 13 pozytywnych akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym 2 oceny wyróżniające
 • 2 międzynarodowe akredytacje jakości CEEMAN IQA, EUR-ACE® Label (KAUT)
 • 18 edycji Festiwalu Nauki, 250 tys. uczestników 
  A przede wszystkim: 
 • organizacja, w której 92% pracujących deklaruje, iż w Akademii WSB kobiety i mężczyźni mają równe warunki umożliwiające im rozwój zawodowy i osobisty,
 • blisko 90% pracowniczek i pracowników deklaruje, iż utożsamia się z wartościami, celami i działaniami Akademii WSB, a także ma realny wpływ na zmiany i kulturę organizacyjną.