Kierunek

PEDAGOGIKA SPECJALNA: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej, realizowane w Cieszynie

Program na studiach podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Organizowane przez Akademię WSB studia są kierowane zarówno do osób, które posiadają jaki i do tych, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. 

Celem studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne  jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

Studia organizowane przez Akademię WSB w Cieszynie - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne są kierowane do osób, które chcą uzyskać przygotowanie w niezwykla ważnym dla współczesnej szkołt zakresie pedagogiki specjalnej.

Adresatami studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
 • Atuty

  • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo - treningowe, gry symulacyjne)
  • szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  • wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, psychiatrzy
  • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB, m.in. cyfrowych zasobów czasopism pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki (Edukacja bez granic - mimo barier, Szkoła Specjalna)
 • Program

  • Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego

  • Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia

  • Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego
   i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie

  • Oligofrenopedagogika – (cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną)

  • Psychologia dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • Rozwój mowy i języka u dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • Medyczne aspekty funkcjonowania dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna

  • Diagnostyka psychologiczna dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Diagnostyka pedagogiczna i edukacyjna dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • Metody rewalidacji, rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

  • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  • Dydaktyka dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

  • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej

  • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Liczba godzin: 

  • Osoby nieposiadające kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej
  • Osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowe

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć:  poniedziałki i środy w godz. 16.15-20.30
  • Część  zajęć w formule online 

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  mgr Małgorzata Spendel

  Psycholog, logopeda, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Jest autorką wielu narzędzi i metod diagnozy psychologicznej i logopedycznej dzieci i uczniów, a także programów terapeutycznych. Od 1999 r. prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek. Opracowała  wiele projektów i programów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym dla nauczycieli m.in. w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy i wsparcia. Od 2001 r. współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym. Od 17 lat jest nauczycielem akademickim w  AWSB, prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Prowadzi w AWSB Ogólnopolską sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, aktualnie uczestniczy w niej 89 osób. Od 2016 r. współpracuje z MEiN oraz ORE w obszarze edukacji włączającej oraz prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów.

  Więcej

  mgr Anita Wieloch

  Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, wykładowca akademicki (GWSH, Uni-Terra Poznań, Akademia WSB). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na  różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne). Pomysłodawca Kampanii Autyzm. Codziennosć… prowadzonej na Śląsku w latach 2018 – 2019. W 2019 r. otrzymała Wyróżnienie Rektora AWSB za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz wysokie wyniki w studenckich ocenach jakości kształcenia na studiach podyplomowych.

  Więcej

  Cecylia Borowska

  Pedagog specjalny, specjalność – resocjalizacja. Od ponad 20 lat konsultant ds. pedagogiczno-psychologicznych, zarządzania w oświacie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, trener, kurator zawodowy i społeczny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, kierownik świetlicy środowiskowej, wykładowca Akademii WSB. W latach 2004-2007 konsultant Zespołu Województwa Śląskiego ds. unijnych projektów edukacyjnych, asesor MEN ds. oceny unijnych wniosków projektowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Pedagog specjalny powinien pomagać rozwijać potencjał uczniów oraz motywować ich do dalszej pracy czy nauki, mimo pojawiających się przeszkód. Specyfika pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wymaga posiadania przez nauczyciela dużej odporności psychicznej, zwłaszcza odporności na stres, szczególnie gdy oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na dziecko bierne, apatyczne, z utrudnionym kontaktem psychicznym czy też nadpobudliwym. Jest to niewątpliwie trudna, ale przynosząca ogromną satysfakcję praca. Trzeba być do niej właściwie przygotowanym, a takie przygotowanie zapewniają właśnie studia w Akademii WSB. Serdecznie polecam!

  Cecylia Borowska
  Pedagog specjalny

  Integracja społeczna, rewalidacja, edukacja, włączająca, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, itd. to dynamiczne procesy mające na celu rzeczywiste scalenie świata ludzi z niepełnosprawnością ze światem ludzi pełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu studiów podyplomowych przygotowują słuchaczy do profesjonalnego włączenia się do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztatowe formy pracy pozwalają na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy nt. możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwinięcie kompetencji merytorycznych, dydaktyczno-metodycznych i wychowawczych.

  dr Małgorzata Kitlińska-Król
  Specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 października 2024
  II 1000 zł do 5 listopada 2024
  III 1000 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1000 zł do 5 lutego 2025
  V 900 zł do 5 marca 2025
    5 200 zł