Kierunek

LOGOPEDIA - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Logopedia - podyplomowe studia kwalifikacyjne w Cieszynie

Program studiów podyplomowych realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: 

 • zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku,
 • będą posiadali umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.

Kwalifikacje

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe II stopnia magisterskie

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Atuty

  Dlaczego warto wybrać Logopedię w Akademii WSB w Cieszynie?

  • kształcimy logopedów z sukcesami od wielu lat. Umożliwiamy kontynuację kształcenia na studiach neurologopedycznych lub surdologopedycznych
  • ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania  gabinetów logopedycznych,
  • Słuchacze uzyskują uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy,
  • Akademia WSb oferuje studia spełniające wszystkie przewidziane prawem wymagania i umożliwia zdobycie kwalifikacji,
  • posiadamy szeroką ofertę miejsc, w których możesz odbyć niezbędną praktykę,
  • wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.
 • Program

  1. Wprowadzenie do logopedii
  2. Biologiczne podstawy mowy i myślenia; anatomia i fizjologia układu nerwowego.
  3. Medyczne podstawy logopedii, neurologia, neonatologia i fizjoterapia w logopedii;
  4. Podstawy audiologii i foniatrii; zaburzenia głosu; podstawy ortodoncji.
  5. Elementy psychopatologii i psychiatrii, zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
  6. Językoznawcze podstawy logopedii
  7. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego; fonetyka akustyczna i wizualna
  8. Teoretyczne podstawy wiedzy o języku, podstawowe zagadnienia z zakresu słowotwórstwa języka polskiego, składnia i fleksja języka polskiego.; 
  9. Podstawowe pojęcia i główne teorie socjolingwistyki.
  10. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno- wspomagających; podstawy neuropsychologii.
  11. Rozwój i kształtowanie mowy dziecka
  12. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka i myślenia dziecka, dwujęzyczność i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
  13. Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka.
  14. Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
  15. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC); metoda fonogestowej wizualizacji mowy (Cued Speech);
  16. Podstawy języka migowego
  17. Profilaktyka logopedyczna.
  18. Logorytmika.
  19. Logopedia międzykulturowa, artystyczna, rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej.
  20. Zasady organizacji pomocy logopedycznej, warsztat pracy logopedy.
  21. Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się -  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka). 
  22. Praktyki

   

  Liczba godzin: 

  Osoby nieposiadające kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - 550h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

  Osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - 490h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

   

  Informacje dodatkowe

  Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe magisterskie; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.
  Czas trwania: 4 semestry
  Dni uczęszczania: poniedziałki, wtorki (dodatkowo wybrane piątki w I semestrze nauki) w godzinach: 16:15-20:30
  Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  Część zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Logopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich, emisjolog, glottodydaktyk, pedagog wczesnoszkolny i terapeuta pedagogiczny. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą, a także terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w zaburzeniach płynności mówienia.

  Więcej

  Józef Oczadły

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

  Więcej

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).

  Więcej

  Agnieszka Hankus

  Wykładowca Akademii WSB,  biotechnolog, logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, certyfikowany Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, certyfikowany terapeuta ręki, wykładowca akademicki. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Od wielu lat zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z kraniosynostozami, dysfunkcjami układu nerwowego i chorobami genetycznymi. Prowadzi także terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, zburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, afazji, oligofazji i dysfagii. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również onkologopedia.

  Więcej

  Katarzyna Ploch

  Wykładowca Akademii WSB. Specjalistka w dziedzinie logopedii – diagnozie i terapii osób jąkających się. Jest założycielką i organizatorką spotkań katowickiego Klubu J – grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób z zaburzeniami płynności mówienia z terenu województwa śląskiego. Aktywnie działa w Polskim Związku Jąkających się, a także w Ogólnopolskich Stowarzyszeniu Osób Jąkających się „Ostoja”. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach. Występowała na licznych konferencjach, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z zakresu logopedii, zwłaszcza terapii zaburzeń płynności mowy.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i dorosłymi wykazującymi różnego rodzaju nieprawidłowości funkcji komunikacyjnych. Jako logopeda-praktyk, specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia, jestem pod wrażeniem programu studiów, który ma charakter interdyscyplinarny, co sprawia, że obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych i ściśle terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy, głosu i słuchu.

  Katarzyna Ploch
  Wykładowca Akademii WSB
  Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach
  Założycielka Klubu Samopomocy Osób Jąkających się

 • Opłaty

  LOGOPEDIA - STUDIA KWALIFIKACYJNE - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2023
  II 600 zł do 5 listopada 2023
  III 600 zł do 5 grudnia 2023
  IV 600 zł do 5 lutego 2024
  V 600 zł do 5 marca 2024
  VI 600 zł do 5 kwietnia 2024
  VII 600 zł do 5 września 2024
  VIII 600 zł do 5 października 2024
  IX 600 zł do 5 listopada 2024
  Ogółem 5800 zł - promocja 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

   

  LOGOPEDIA - STUDIA KWALIFIKACYJNE - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2023
  II 700 zł do 5 listopada 2023
  III 700 zł do 5 grudnia 2023
  IV 600 zł do 5 lutego 2024
  V 600 zł do 5 marca 2024
  VI 600 zł do 5 kwietnia 2024
  VII 600 zł do 5 września 2024
  VIII 600 zł do 5 października 2024
  IX 600 zł do 5 listopada 2024
  Ogółem 6100 zł - promocja 5300 zł  

   

 • Bonifikaty

  800 ZŁ TANIEJ

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 800 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 30 września 2023 r.

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji