Kierunek

SURDOLOGOPEDIA | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Surdologopedia - studia podyplomowe w Cieszynie

Studia podyplomowe Surdologopedia realizowane przez Akademię WSB w Cieszynie są unikatową propozycją doszkalającą skierowaną do logopedów i neurologopedów.

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu.

Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów Surdologopedia realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, emisji głosu, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej oraz terapię surdologopedyczną terapię osób głucho-niewidomych.

Surdologopeda bez problemu znajduje zatrudnienie w zespołach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przedszkolach i szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych wszędzie tam gdzie znajdują się dzieci niesłyszące. Do placówek tych zaliczają się również poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwłaszcza specjalistyczne zajmujące się diagnozą i terapią dzieci niesłyszących.

 • Atuty

  Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Surdologopedię w Cieszynie

  • od lat kształcimy logopedów, neurologopedów i surdologopedów posiadająć znakomitą kadrę praktyków i doświadczenie w tworzeniu studiów na wysokim poziomie merytorycznym
  • nabycie uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie surdologopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;
  • wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką, doświadczenie w kształceniu surdologopedów, szczególnie w zakresie kształcenia praktycznego,
  • wśród wykładowców praktycy pracujący z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.
 • Program

  • Podstawy fonetyki
  • Anatomia i patologia narządów słuchu
  • Audiologia i audiometria
  • Wprowadzenie do surdologopedii
  • Podstawy otorynolaryngologii
  • Surdopsychologia
  • Metodyka pracy z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi
  • Metody audytywno-werbalne
  • Kształtowanie i rozwój mowy osób słabosłyszących i niesłyszących
  • Diagnoza logopedyczna zaburzeń słuchu i mowy
  • Terapia surdologopedyczna
  • Metody nauki czytania i pisania w terapii dziecka z uszkodzeniem słuchu
  • Podstawy języka migowego
  • Rehabilitacja osób z implantami
  • Zaburzenia głosu
  • Wychowanie językowe
  • Projektowanie ścieżki edukacyjnej
  • Praca z rodziną
  • Praktyka surdologopedyczna

  Liczba godzin: 275 w tym 30 h praktyki zawodowej

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

  Informacja

  Czas trwania: 2 semestry

  Studia przeznaczone są dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z Surdologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia.

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.

  Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

  Część zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Adam Spendel

  Psycholog, socjoterapeuta, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

  Więcej

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).

  Więcej

  Agata Tańska

  Wykładowca Akademii WSB. Logopeda i surdologopeda z bogatym doświadczeniem terapeutycznym. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji, terapii i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością słuchu.

  Więcej

  Joanna Gawlas

  Wykładowca Akademii WSB. Twórca i właściciel „Gabinetu Kompleksowej Terapii dla Dzieci i Młodzieży”. Doświadczona terapeutka, posiadająca bogatą praktykę z zakresu prowadzenia terapii surdopedagogicznej i logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z osobami dorosłymi. Zawodowo związana ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

  Więcej
 • Rekomendacje

  W ramach studiów podyplomowych kształcimy specjalistów przygotowanych do pracy z osobami niedosłyszącym lub niesłyszącym. Podczas zajęć słuchacze poznają metody stosowane w pracy z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, tj. ćwiczenia oddechowe i słuchowe, metody uczenia rozumienia poszczególnych części mowy – słów, zdań. W przyszłej pracy Absolwent jest przygotowany m.in. do przeprowadzenia wywiadu (np. z rodzicami dziecka, współmałżonkiem osoby dorosłej), badań diagnostycznych, na których podstawie opracowuje plan ćwiczeń lub rehabilitacji mowy, oceny, jakiego rodzaju trudności językowe może napotkać pacjent, ile czasu zajmie terapia oraz w jaki sposób powinna być ona przeprowadzona.

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

 • BONIFIKATY

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1200 zł do 5 października 2024
  II 1200 zł do 5 listopada 2024
  III 1200 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1200 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5 100 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU