Kierunek

AKADEMIA PROFESJONALNEGO MEDIATORA - MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Akademia Profesjonalnego Mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe

Celem studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe realizowanych w Cieszynie jest pokazanie uczestnikom innego niż powszechne podejścia do sporów/konfliktów, z którymi spotykamy się nie tylko w sferach sądowych, ale na każdej płaszczyźnie życia.

Uczestnik po zakończeniu studiów, dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi będzie potrafił nie tylko samodzielnie rozwiązać spór, zarządzić nim, ale też dostrzec w nim zalety. Bogata formuła studiów pozwala Słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, mediacji sądowych i pozasądowych, negocjacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania.

Studia podyplomowe Akademia Profesjonalnego Mediatora  przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz w biznesie i organizacji. Dodatkowo budują szerszą perspektywę konfliktu i towarzyszących mu zachowań i emocji. 

Studia są skierowane do osób zatrudnionych w działach HR, w samorządach, szkołach/placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, na stanowiskach związanych z obsługą klienta, jak również adwokatów, radców prawnych, doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i ubezpieczeniach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych.

Dzięki wiedzy i świadomości związanej z ciągłym rozwojem kompetencji mediacyjnych z zakresu  konstruktywnego zarządzania konfliktem mediator potrafi budować w każdym środowisku zawodowym i społecznym  postawy sprzyjające w sytuacjach kryzysowych w konfliktach.  Współpracą z mediatorami zainteresowane są kancelarie adwokackie i radcowskie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, samorządy terytorialne, przedstawiciele biznesu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe świadczące usługi mediacyjne.

Absolwenci studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe, dzięki  poznaniu zaawansowanych metod i środków możliwych do wykorzystania w ramach działań  antymobbingowych oraz zapobiegania konfliktom  poprzez kompetencje związane z  konstruktywnym  rozwiązywaniem konfliktów, są przygotowani zarówno do tworzenia i wdrażania procedur antydyskryminacyjnych jak i antymobbingowych.

Program dedykowany jest także przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze i zespołowe oraz facylitacje w organizacji.

 • Atuty

  • Ukończenie studiów upoważnia do ubieganie się o wpis na listy Stałych Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju,
  • Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają:
   • Zaświadczenia o ukończeniu certyfikowanego szkolenia APM® z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych, pracowniczych, oświatowych zgodnie z programem autorskim Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® i standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.
   • Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu negocjacji wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia
   • Po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach APM ®   absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji Synergia jako rekomendowani mediatorzy z wykazem określonych specjalizacji. Rekomendacja jest wskazana do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.
  • W ramach studiów możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48 w promocyjnej cenie.*
 • Program

  I. Komunikacja w mediacjach 

  II. Mediator – rola i kompetencje w zawodzie

  MindSonar-badanie diagnozujące style myślenia. Korzyści z wykorzystania testu MindSonar w procesie mediacji dla mediatora i stron.

  Rola Inteligencji emocjonalnej w zawodzie mediatora

  III. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 

  1. Definicja konfliktu
  2. Detektory konfliktu
  3. Rodzaje konfliktów
  4. Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
  5. Dynamika konfliktu
  6. Fazy konfliktu
  7. Osobowość a konflikt
  8. Techniki radzenia sobie w konflikcie
  9. Pseudorozwiązania w konflikcie
  10. Jak działać, gdy konflikt eskaluje
  11. Kiedy negocjować/mediować?
  12. Geneza konfliktu a fazy rozwoju
  13. Koło Moore’a
  14. Strategie działania w konflikcie
  15. Indywidualne postawy wobec konfliktu
  16. Cykl konfliktu
  17. Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®

  IV. Podstawy negocjacji

  1. Definicja negocjacje – omówienie pojęć, strategii i taktyki negocjacji
  2. Komunikacja w negocjacjach – budowanie świadomości używania określonych sformułowań
  3. Zasady negocjacji opartych na współpracy
  4. Etapy negocjacji – kluczowe i pomocnicze
  5. Style prowadzenia negocjacji – w ujęciu praktycznym, negocjacje pozycyjne, problemowe, rzeczowe i wielostronne
  6. Taktyki negocjacyjne – obalenie tezy wygraj za wszelką cenę
  7. Przełamywanie impasu w negocjacjach - ćwiczenia

  V. Wprowadzenie do mediacji

  1. Krótka historia mediacji
  2. Definicja, istota i zasady mediacji
  3. Rodzaje mediacji
  4. Mediacja facylitatywna (klasyczna)
  5. Mediacja ewaluatywna
  6. Mediacja oparta na interesach stron
  7. Mediacja transformatywna
  8. Mediacja humanistyczna
  9. Mediacja sądowa i umowna
  10. Modele mediacji w teorii i praktyce
  11. Przeciwwskazania do mediacji

  VI. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

  1. Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
  2. Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
   • monolog mediatora
   • zawarcie kontraktu
   • korzyści mediacji
  3. Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
  4. Budowanie wzajemnego zrozumienia-docieranie do interesów i potrzeb
  5. Umiejętność motywowania stron do mediacji
  6. Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
  7. Poszukiwanie rozwiązań –kreatywne metody pracy w poszukiwaniu rozwiązań
  8. Impas w mediacjach
  9. Praca nad porozumieniem
  10. Podstawowe składniki ugód mediacyjnych
  11. Etyka i standardy pracy mediatora
  12. Skuteczność  biznesowa w zawodzie

  Moduł VII Mediacje Cywilne- aspekty prawne 
  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego

  1. Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej
  2. Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej;
  3. Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd;
  4. Zasady rozliczania kosztów sądowych i możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych;
  5. Procedury dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji:
  6. Konieczne (formalne) elementy ugody;
  7. Podstawowe zasady konstruowania ugody, aby uzgodniona przed mediatorem ugoda w przyszłości nadawała się do egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminów wykonania zobowiązania, sankcji za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpania wzajemnych roszczeń stron);
  8. Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez Sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron;
  9. Zasady archiwizacji dokumentacji mediacyjnej.

  Moduł VIII  Mediacje Gospodarcze

  1. Charakterystyka pojęcia spraw gospodarczych, definicja pojęcia i zakresu spraw gospodarczych
  2. Reguły, zasady i konsekwencje prawne istotne w kontekście mediacji gospodarczej
  3. Umiejetność weryfikacji statusów podmiotów przystępujących do mediacji gospodarczych
  4. Poufnośc mediacji i ugody zawartej przed mediatorem
  5. Kary umowne wynikające z naruszenia ugody
  6. Analiza porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Natalia Kurzawa

  Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

  Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

  Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

  Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

  Doświadczenie zawodowe: Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych, trener i egzaminator VCC Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

  Więcej

  dr Anna Koropczuk

  Mediator/Adwokat/Doktor prawa. 

  Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach pozasądowych. Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy.

  Jako praktykujący Adwokat, dostrzegając niemały potencjał związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, odbyła szkolenie z zakresu mediacji (Akademia Mediatora), uzyskując certyfikat Vocational Competence Certificate. Kontynuowała obraną ścieżkę kończąc również kurs trenera i egzaminatora VCC. Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych czy pracowniczych. Jest też szkoleniowcem z zakresu ram prawnych mediacji i mediacji gospodarczych. Mediator rekomendowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju „Synergia”, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

  Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa. Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej.Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata. Zawodowo również Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię we Wrocławiu.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Mediacja upowszechniła się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. XX wieku, przede wszystkim jako metoda pozasądowego dochodzenia do porozumienia w sprawach rodzinnych, zwłaszcza rozwodów. Jest szczególnie skuteczna w przypadku konfliktów, w których występują silne emocje o zabarwieniu negatywnym. Takie uczucia jak żal, poczucie krzywdy, chęć odwetu, rozczarowanie utrudniają stronom dojście do porozumienia. Konieczna jest pomoc osoby trzeciej, bezstronnej i neutralnej, która w sposób jednakowy traktuje obie strony konfliktu, dążąc jednocześnie do wypracowania dobrowolnego porozumienia akceptowanego przez strony. Mediacja cechuje się konstruktywnym podejściem do konfliktu, w wersji idealnej ma na celu znalezienie takiego rozwiązania, które w sposób optymalny godzi interesy stron. Zapraszam do udziału w studiach podyplomowych Akademia Profesjonalnego Mediatora, w ramach których kształcimy skutecznych, wyposażonych w odpowiednie narzędzia pracy mediatorów.

  Natalia Kurzawa
  Właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej
  Wykładowca Akademii WSB, certyfikowany trener VCC, mediator, coach

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1400 zł do 5 października 2024
  II 1400 zł do 5 listopada 2024
  III 1400 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1200 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej