Praktyki na studiach podyplomowych

dr Jarosław Legięć

Opiekun praktyk 
jlegiec@wsb.edu.pl

tel. 885 577 300

Więcej

dr inż. Anna Wnuk

Opiekun merytoryczny praktyk dot. kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka
awnuk@wsb.edu.pl

Więcej
 • Informacje praktyczne

  Plik „Program praktyki...” składa się z następujących części: 

  • Program praktyki, w tym m.in. efekty kształcenia, cel i zadania praktyk, które należy dokumentować w Dzienniczku praktyk.
   Program należy przedstawić osobie upoważnionej do podejmowania decyzji/Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbędzie się praktyka.
  • Formularz zgłoszeniowy praktyki - załącznik nr 1 (6).
   Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, który wstępnie wyraził zgodę na zrealizowanie przez Słuchacza programu praktyk.
  • Porozumienie między AWSB, a Podmiotem w którym będzie realizowana praktyka (drukujemy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach) - załącznik nr 2 (7).
  • Dzienniczek praktyki - załącznik nr 3 (8).
   Na stronie 1 należy umieścić pieczątkę Podmiotu, w którym Słuchacz realizował praktykę.
   Pola oznaczone na różowo należy usunąć.
   Stronę 2 należy powielić tyle razy, aby wystarczyło na opis wszystkich dni praktyki.
   Jeżeli specyfika praktyki wymaga podzielenia np. na zakres psychologiczno-pedagogicznym, zakres dydaktyczny - obserwacja, zakres dydaktyczny - prowadzenie samodzielnie zajęć - w pozycji ilość godzin należy wskazać zakres np. 5 h, w tym 3 zakres p-p, 1 h obserwacja, 1 h prowadzenie zajęć np.
  data 08:00 – 13:00

  5 godz. w tym:

  3 godz.

  Zakres p-p

  1 godz.

  Prowadzenie zajęć

  1 godz. obserwacja

  Zakres p-p: ……………

   

  Prowadzenie zajęć: ……………

   

  Obserwacja: ……………

  Potwierdzenie

  (w postaci podpisu) i uwagi Zakładowego Opiekuna Praktyki

   

  • Arkusz oceny realizacji praktyki - załącznik nr 4 (9).
   Dokument wypełnia Zakładowy Opiekun Praktyki w Podmiocie, w którym Słuchacz realizował praktykę.
   Dokument może być wypełniony ręcznie.
  • Kryteria zaliczenia praktyki.
   Kryteria należy przedstawić Zakładowemu Opiekunowi Praktyk w Podmiocie, w którym odbywała się praktyka.
  • Karta samooceny - załącznik nr 5 (10).
   Niezbędny jest podpis Słuchacza.

  PAMIĘTAJ

  1. Przy wypełnianiu ww. dokumentów PAMIETAJ:

  - w przypadku pól oznaczonych *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ należy wykreślić pola (nie usuwać ich);

  - o uzupełnieniu dolnej stopki;

  - wszystkie dokumentny wypełniane przez Słuchacza należy wypełnić elektronicznie;

  - każdy Słuchacz przed oddaniem kompletu dokumentów ma obowiązek zrobić kopię (ksero) składanych dokumentów.

  2. Wszystkie dokumenty składamy spięte razem zszywaczem (ewentualnie w jednej foliowej koszulce, nie w teczce, bez spinaczy) -najpierw wniosek, pod nim załączniki.

  3. Załączniki, które nie mają nadrukowanej stopki górnej i dolnej lub które mają niewłaściwą nazwę Uczelni nie będą sprawdzane.

  4. TREŚĆ E-MAILA:

  W tytule należy wpisać:

  Praktyka, skrót Kierunku (Autyzm/Zintegrowana/Kwalifikacyjne/Logopedia/Angielski/Rytmika*), imię i nazwisko, numer indeksu

   

  Podpis Słuchacza pod treścią e-maila:

  Imię i Nazwisko

  Kierunek studiów

  Rok: .... semestr: ...

  Nr albumu: ....

  Tel.: ....

  * wybrać odpowiednio