Informacje praktyczne

 • Forma praktyk

Praktyki mogą być realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej .

Podstawą zaliczenia praktyki jest dostarczenie do Akademii WSB (poczta, kurier, dostarczenie do Dziekanatu pok. 101, lub do pok. 104, wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku - obok wejścia głównego po prawej stronie) prawidłowo wypełnionej dokumentacji zgodnie z procedurą (oryginały dokumentów lub dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 • Kontakt e-mailowy ma charakter konsultacji.

Zachęcam do zapoznania się z Instrukcją wypełniania dokumentów, która została zamieszona w zakładce związanej z danym kierunkiem studiów.

 • Przy wypełnianiu dokumentów pamiętaj:
 1. o uzupełnieniu dolnej stopki (u dołu każdej strony należy uzupełnić dane: Dąbrowa Górnicza, rok akademicki 20…/20…, semestr zimowy/letni);
 2. wszystkie dokumentny prosimy o wypełnienie elektronicznie;
 3. każdy Student przed oddaniem kompletu dokumentów ma OBOWIĄZEK zrobić dla siebie kopię (ksero) składanych dokumentów (należy złożyć 1 egzemplarzy dokumentów, nie składamy 2 egzemplarzy dokumentów);
 4. jeżeli w dokumentach został przedstawiony Podmiot, który nie jest zgodny z Programem praktyk, ponadto nie zostały ujęte wszystkie aspekty umieszone w Programie Praktyk, Opiekun Praktyk negatywnie rozpatrzy prośbę o realizację praktyki.
 • Uzupełnij wszystkie pola

Dokumenty, w których brakuje uzupełnionych wszystkich pól nie będą weryfikowane pod względem merytorycznym.

 • Liczba konsultacji elektronicznych jest ograniczona

Prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentów zgodnie z Instrukcją.

 • Dostarcz dokumenty nie skany lub zdjęcia dokumentów

Podstawą zaliczenia praktyki jest dostarczenie do Akademii WSB (poczta, kurier, dostarczenie do Dziekanatu pok. 101, lub do pok. 104, wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku - obok wejścia głównego po prawej stronie) prawidłowo wypełnionej dokumentacji zgodnie z procedurą (ORGINAŁY dokumentów lub dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Kontakt e-mailowy ma charakter konsultacji.Wnioski o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia, formularze potwierdzające odbycie praktyki oraz dodatkowe zaświadczenia nie będą honorowane w formie wydrukowanego zdjęcia dokumentów lub bez wymaganych potwierdzeń za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wypełniane są w języku, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne (język polski). Dokumenty przygotowane w innym języku wymagają tłumaczenia (tłumacz przysięgły).


Wszystkie dokumenty składamy trwale spięte (razem zszywaczem)
W kolejności:


Przed realizacją praktyki:

 1. Formularz zgłoszeniowy praktyki;
 2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych;
 3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej.


Po zrealizowanej praktyce:

 1. Formularz zgłoszeniowy praktyki
 2. Obowiązek informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych
 3. Porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej
 4. Karta zaliczenia praktyki
 5. Kwestionariusz ankiety
 6. Sprawozdanie z praktyki – wydrukowany kwestionariusz ankiety wypełnionej on-line

Skonsultuj dokumenty wysyłając je e-mailem

W tytule należy wpisać:

Praktyka I/II/III*, imię i nazwisko, Kierunek, I/II* stopnia, numer indeksu


W treści e-maila proszę o wyjaśnienie sprawy, zadanie pytania

np.

Chciałabym/chciałbym w terminie …… zrealizować praktykę I/II/III* w firmie ……
W załączeniu przesyłam Formularz zgłoszeniowy i Porozumienie.
Proszę o weryfikację treści załączonych dokumentów.
W załączeniu przesyłam dokumentację po zrealizowanej praktyce.
Proszę o weryfikację treści załączonych dokumentów.


Podpis Studenta pod treścią e-maila:

Imię i Nazwisko
Nazwa kierunku
Studia I/II* stopnia
Rok: .... semestr: ...
Nr albumu: ....
Tel.: ....


* wybrać odpowiednio