Terminy składania dokumentów

Semestr letni Roku akademicki
2023/2024
Harmonogram
od 01.03.2024
do 15.06.2024
Przyjmowanie:Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, stażu lub wolontariatu potwierdzającego osiągniecie efektów uczenia się”, wraz z kompletem załączników.  
od 01.03.2024
do 12.05.2024
Przyjmowanie:Formularz zgłoszeniowy praktyki zawodowej” (obowiązku informacyjnego oraz porozumienia).

UWAGA, formularz zaakceptowany przez Opiekuna ds. Praktyk Studenckich Akademii WSB zostaje zwrócony Studentowi.

Student bez pisemnej zgody (potwierdzenie pieczątką i podpisem na dokumencie) przez Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB nie może rozpocząć praktyki. Praktyki realizowane bez zgody Opiekuna Praktyk Studenckich Akademii WSB nie będą zaliczone.
do 12.07.2024 Przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie praktyki studenckich (Formularz i Dzienniczek) w celu zaliczenia praktyki.

UWAGA, przed przeprowadzeniem praktyki należy złożyć „Formularz zgłoszeniowy praktyki zawodowej”(obowiązku informacyjnego oraz porozumienia), w celu uzyskania zgody na jej przeprowadzenie oraz uzyskać akceptacje Dzienniczka praktyki przez Opiekuna ds. Praktyk Studenckich Akademii WSB.
od 01.09.2024
do 22.09.2024
POPRAWKA, dodatkowy termin na złożenie kompletnych dokumentów (Formularz i Dzienniczek) dotyczących potwierdzenia przeprowadzonej praktyki zawodowej przez Studenta, który nie dopełnili formalności uzyskania zaliczenia praktyki studenckiej w trakcie trwania semestru letniego 2023/2024.

UWAGA, przed przeprowadzeniem praktyki należy złożyć „Formularz zgłoszeniowy praktyki zawodowej”(obowiązku informacyjnego oraz porozumienia), w celu uzyskania zgody na jej przeprowadzenie oraz uzyskać akceptacje Dzienniczka praktyki przez Opiekuna ds. Praktyk Studenckich Akademii WSB.
od 01.10.2024
do 06.10.2024
PRZEDŁUŻENIE SESJI
Przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie praktyki studenckiej (Formularz i Dzienniczek) w celu uzyskania zaliczenia praktyki studenckiej w trakcie trwania semestru letniego 2023/2024.

UWAGA: przed przeprowadzeniem praktyki należy złożyć „Formularz zgłoszeniowy praktyki zawodowej”(obowiązku informacyjnego oraz porozumienia), w celu uzyskania zgody na jej przeprowadzenie oraz uzyskać akceptacje Dzienniczka praktyki przez Opiekuna ds. Praktyk Studenckich Akademii WSB.

 

W przypadku jakichkolwiek komplikacji rzutujących na przebieg praktyk, proszę o bezzwłoczny kontakt z Opiekunem Praktyk dr Jarosławem Legięciem

Praktyki można przenieść na kolejny semestr bez konsekwencji finansowych poprzez złożenie Podania o przeniesie praktyki - >>> wzór podania:

Skan podania proszę przesłać po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w semestrze na: @ e-mail jlegiec@wsb.edu.pl