Przed obroną

Oto kilka najważniejszych informacji z perspektywy zakończenia ostatniego semestru studiów i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

 

 • 1. Zaliczenie semestru

  Zaliczenie semestru oznacza uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, w tym seminarium dyplomowego. Ocena z seminarium dyplomowego jest dowodem, że promotor przyjął do obrony pracę dyplomową.

  Co zrobić gdy student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?

  W takiej sytuacji należy NIEZWŁOCZNIE złożyć podanie o przedłużenie sesji, które pozwala wydłużyć termin zaliczeń.

  Po uzyskaniu zaliczeń student składa pracę dyplomową i broni ją w drugim terminie.

  Co zrobić gdy student ma wszystkie zaliczenia z wyjątkiem seminarium?

  W takiej sytuacji student musi  NIEZWŁOCZNIE złożyć podanie o przesunięcie terminu składania pracy. (wzór do pobrania z zakładki  Wzory pism)

  Podanie powinno być w momencie jego składania podpisane przez Promotora.  Następnie jest rozpatrywane przez Dziekana.

  Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego gdyż do momentu złożenia pracy dyplomowej student jest wciąż na ostatnim semestrze studiów. Oddanie pracy dyplomowej do obrony przerywa obowiązek dokonywania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie.

 • 2. Proces dyplomowania

  Dyplomowanie 2022/2023

  Termin składania prac dyplomowych upływa z dniem 20.02.2023 r.

  1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych). Oceny muszą być wpisane w Wirtualnym Dziekanacie;
  2. Składana praca musi być sprawdzona oraz zatwierdzona przez Promotora w Jednolitym systemie antyplagiatowym;
  3. Przed przystąpieniem do składania pracy bądź wysłania jej pocztą na adres Uczelni student powinien skontaktować się z Działem rozliczeń (tel.:  32 295 93 78, psiwek@wsb.edu.pl,) oraz z Biblioteką ( tel. 322959356, biblioteka.cieszyn@wsb.edu.pl ) w celu ustalenia czy nie posiada zaległości względem Uczelni;
  4. Złożenie pracy będzie odbywać się na dwa sposoby:
  • Pocztą:
   Komplet dokumentów (wskazany w wykazie na stronie 2) należy umieścić w kopercie i wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  na adres: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn z dopiskiem : DZIEKANAT
  • Osobiście w Dziekanacie 
   W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej, z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń lub nieukończonej pracy dyplomowej, student składa elektronicznie następujące podania (w załączeniu):

  Podanie o Przedłużenie sesji do 5.03.2023 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów;

  Podanie o Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej do 30.09.2023 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego. Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie. Opłaty naliczane są do miesiąca, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej

  WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU PRACY DYPLOMOWEJ


  Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej/inżynierskiej) zawiera:

  1. pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora, 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie. Pierwszą stronę stanowi podpisane przez studenta „Oświadczenie dot. samodzielnego pisania pracy” (załącznik nr 3);
  2. 1 opisana płyta CD zawierająca: pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną z wydrukowanym egzemplarzem, oraz prezentację pracy w programie Power Point oraz pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu (płyta CD powinna być wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej) Opis płyty CD według wzoru:
   Autor:
   Numer albumu:
   Tytuł pracy:
   Promotor:
   Uczelnia: Akademia WSB
   Kierunek:
   Specjalność:
   Forma kształcenia: I stopnia
   Forma studiów: niestacjonarne
   Edytor: Word /Open Office
   Data złożenia pracy:

  3. Aktualną kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 4);
  4. Potwierdzenie złożenia dokumentów, oświadczenie o przechowywaniu pracy oraz kartę osiągnięć- podpisane przez studenta (załącznik nr 5).- w dniu składania pracy, te dokumenty będą do odbioru w dziekanacie- prosimy tego nie drukować. 
  5. Uwaga: studenci studiów pierwszego stopnia zachowują legitymację studencką (która zachowuje swoją ważność do 31.03.2023), studenci studiów magisterskich zwracają legitymację do dziekanatu w dniu obrony.

  PROCES DYPLOMOWANIA


  Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi ścieżkę postępowania w procesie oddawania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. (dokumenty dostępne w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie) zasady składania pracy dyplomowej:

  1. regulamin dyplomowania (opis procesu dyplomowania, przebieg egzaminu dyplomowego, załączniki zawierające standardy pisania pracy dyplomowej)
  2. standardy pisania pracy dyplomowej
  3. opis procedury antyplagiatowej
  4. egzamin dyplomowy (wyciąg z Regulaminu Studiów)
  5. potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów (wraz z kartą osiągnięć studenta)
  6. oświadczenie do pracy (oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej)
  7. podanie o przesunięcie terminu składania pracy (wzór do pobrania)

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem

 • 3. Dyplom

  Wydanie dyplomu w języku polskim jest nieodpłatne, natomiast odpisu w  języku obcym (j. angielski, j. niemiecki)  - wynosi 40 zł. 

  Przy składaniu pracy dyplomowej w dziekanacie student sklada wydruk z konta bankowego potwierdzenia uregulowania opłaty za dyplom. Wybierając dyplom w języku obcym nalezy złożyć dodatkowe odręcznie napisane podanie.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji