Dla wykładowców

 • Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

   

  § 1. Informacje ogólne

  Powierzając prowadzenie zajęć dydaktycznych nauczycielowi uwzględnia się jego dorobek naukowo- badawczy, doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie praktyczne w obszarze, do którego odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku studiów, a w przypadku kierunków realizowanych w profilu praktycznym w szczególności zgodność doświadczenia zawodowego nauczyciela zdobytego poza uczelnią z zakresem zajęć i obszarem działalności zawodowej/gospodarczej właściwej dla kierunku oraz zgodność z praktycznymi umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się.

   

  § 2. Obowiązki prowadzących zajęcia

  1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany do:

   

  1. opracowania i aktualizacji programu zajęć zgodnie z opracowaną przez uczelnię matrycą efektów uczenia się,
  2. opracowania sylabusa do zajęć i przesłanie go w wersji elektronicznej do Działu Nauczania po zatwierdzeniu jego treści przez Kierownika Katedry a przed rozpoczęciem zajęć,
  3. skonsultowanie treści zajęć z nauczycielem prowadzącym wykład, w przypadku prowadzenia zajęć ćwiczeniowych lub skonsultowanie treści zajęć z innymi wykładowcami prowadzącymi te same zajęcia tak, by zachować te same formy weryfikacji efektów uczenia się,
  4. podania studentom, w trakcie pierwszych zajęć, programu zajęć, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, spisu niezbędnej literatury,
  5. ustalenia z pracownikami Dziekanatu godzin konsultacji, terminów zaliczeń i egzaminów, tak by było możliwe ich upublicznienie na 7 dni przed wskazanym terminem,
  6. punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych,
  7. prowadzenia elektronicznego dzienniczka obecności, w przypadku prowadzenia zajęć ćwiczeniowych lub laboratoryjnych,
  8. wypełnienia elektronicznych protokołów zaliczeniowych w terminie do 7 dni od przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu,
  9. przekazania do Dziekanatu wszystkich prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie przez studentów zaplanowanych do osiągnięcia efektów uczenia się.

   

  2. W razie konieczności zmiany terminu zajęć nauczyciel dydaktyczny jest zobowiązany do pilnego powiadomienia o tym fakcie pracowników Działu Nauczania. Zastępstwa i zmiany terminów odbywania zajęć powinny być ewidencjonowane zgodnie z zasadami panującymi na danym Wydziale.

   

  3. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do bieżącego usuwania nieprawidłowości występujących w procesie kształcenia oraz do ich zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu lub Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia, celem podjęcia działań korygujących.

   

  4. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach samodoskonalenia oraz do prowadzenia nowoczesnych form kształcenia (e-learning, zajęcia projektowe, warsztaty oraz inne formy pracy ze studentami pozwalające na uzyskanie oraz weryfikację efektów uczenia się).

   

  § 3. Dokumenty związane

  1.       Regulamin studiów

  2.       Zasady tworzenia, zatwierdzania i przeglądów programów kształcenia i efektów kształcenia

  3.       System weryfikacji efektów uczenia się

  4.       Regulamin ECTS

  5.       Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Akademii WSB

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji