Zasady składania pracy dyplomowej

Termin składania prac dyplomowych:

 • w semestrze zimowym upływa z dniem 20 lutego,
 • w semestrze letnim upływa z dniem 20 czerwca
 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych). Oceny muszą być wpisane w Wirtualnym Dziekanacie;
 2. Składana praca musi być sprawdzona oraz zatwierdzona przez Promotora w Jednolitym systemie antyplagiatowym;
 3. Przed przystąpieniem do składania pracy bądź wysłania jej pocztą na adres Uczelni student powinien skontaktować się z Działem rozliczeń (tel. 322959331, psiwek@wsb.edu.pl, akulig@wsb.edu.pl, pnapierska@wsb.edu.pl) oraz z Biblioteką ( tel. 322959378, biblioteka.cieszyn@wsb.edu.pl ) w celu ustalenia czy nie posiada zaległości względem Uczelni;
 4. Osobiście w Dziekanacie:
  Komplet dokumentów będzie można złożyć osobiście w Dziekanacie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. osoba składająca prace powinna mieć maseczkę na twarzy, rękawiczki oraz własny długopis. Należy również pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi na złożenie pracy;
 5. W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej, z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń lub nieukończonej pracy dyplomowej, student składa następujące podania:

Podanie o przedłużenie sesji – w przypadku nie uzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów:

 • w semestrze zimowym: do 6 marca
 • w semestrze letnim: do 30 września

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej – w przypadku nie uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego:

 • w semestrze zimowym przesunięcie trwa do 20 czerwca
 • w semestrze letnim przesunięcie trwa do 31 stycznia

Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie. Opłaty naliczane są do miesiąca, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej.

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ, MAGISTERSKIEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości finansowych w opłatach czesnego opiekun semestru informuje studenta o kwocie zaległości. Następnie student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat i okazać potwierdzenie wykonania przelewu z konta bankowego. 

 • Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej;magisterskiej) zawiera:
 • 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie (zgodnie z Zasadami pisania prac dyplomowych) – pierwszą stronę stanowi „Oświadczenie studenta
  o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej”
 • 1 płyta CD zawierająca pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną
  z wydrukowanym egzemplarzem oraz prezentację pracy i pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu.

Płyta CD powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu oraz spakowana
w opisanej papierowej kopercie (wzór poniżej) i wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej /dot. egzemplarza w twardej oprawie/).

Wzór opisanej płyty:

Autor:
Numer albumu:
Tytuł pracy:
Promotor:
Uczelnia: Akademia WSB
Kierunek:

Forma kształcenia: I stopnia/ II stopnia
Specjalność:
Forma studiów: niestacjonarne/stacjonarne
Edytor: Word /Open Office
Data złożenia pracy:

 • kartę obiegową zatwierdzoną przez:Bibliotekę Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB
 • legitymację studencką –  dotyczy tylko studentów studiów II stopnia
 • zaakceptowana i podpisana przez Promotora, Kierownika Katedry, Dziekana karta tematu pracy dyplomowej                                     
 • kartę osiągnięć studenta
 • oświadczenie – zgoda na przechowywanie pracy przez Akademię WSB

Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie.

UWAGA!!! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie do dnia 20.02 (semestr zimowy) lub 20.06 (semestr letni) podania dotyczącego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej; inżynierskiej; magisterskiej).

Osoby, które nie dopełnią formalności jw. zostaną skreślone z listy studentów.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji